God the Father: The suffering in the world has been united to the suffering of My Son, Jesus, at this time.

Wednesday, May 23rd, 2012 @ 15:38

My dearest daughter tell all My children of the love and protection I offer those who call on Me.

My Holy Word on earth is, at last, being heard and many souls are ready to make the greatest leap of faith to embrace the Divine Mercy of My Son, Jesus Christ.

Little do they know that to enter the New Paradise, the New Era of Peace, is but a simple thing.

Look up and accept that you are a child of Mine first.

Acknowledge that I created each of you, not one of you an accident, and that you are My children. My Family. My Loved Ones.

The tenderness in My Heart is full of love for each of you.

Many think that because I Am, The Alpha and The Omega, the beginning and the end that My Power makes Me proud.

This, of course, can never be.

How can the true love of a parent for a child be clouded by pride?

I suffer for each of you. I weep for those lost to Me. I will use every power to bring My lost children back into My Family, My Kingdom.

Imagine a parent who is rejected by their child. The hurt I feel is not for Me, their Father, but for them and the torment they will suffer if I cannot save them.

The suffering in the world has been united to the suffering of My Son, Jesus, at this time.

Why do I do this? Why do I allow suffering? It is because of sin.

Sinners who won’t come to Me willingly can only be saved through the suffering of others.

Those who suffer in this life will be rewarded with My Gifts in the next life.

Help offered freely by those children who love Me is a powerful weapon against the power accorded to Satan.

Those who fight alongside My Son to save the souls of others can save the whole of humanity.

Satan has power but only that given to him – a power which cannot be taken back until the Day of Judgement.

Many of you, dear children, do not understand the Divine laws that permit these things. But trust in Me as I reveal this.

Satan will steal the souls of My children who do not believe in Me or the goodness which I provide My children.

He becomes powerless when sinners make sacrifices, through suffering, to save their brothers and sisters from going to hell.

He is rendered impotent when My children pray for those sinners to be saved.

Prayer is the armour of My children who want to help Me to save the whole of humanity.

Gather together, My children, with My Son and help Me unite My family at last.

Help Me to bring you all into the new wonderful Era of Peace.

Only then can My Will be done on earth as it is in Heaven.

Go children. Unite in prayer.

Work with Me, your Father, to help save My family.

Your Beloved Father

God the Most High

 

440. Бог Отець: Страждання у світі в цей час були об’єднані зі стражданнями Мого Сина, Ісуса

Середа, 23 травня 2012 р. Божого, 15:38

Моя найдорожча дочко, розкажи всім Моїм дітям про любов та захист, які Я пропоную тим, які звертаються до Мене.

Моє Святе Слово на землі, нарешті, було почуте і багато душ готові зробити найбільший стрибок у вірі, щоб прийняти Боже Милосердя Мого Сина, Ісуса Христа.

Вони мало знають про те, що увійти в Новий Рай, Нову Еру Миру, є простою річчю.

Подивіться вгору і прийміть що ви, перш за все, Мої діти.

Визнайте, що Я створив кожного з вас і жодного з вас не створив випадково, і що ви є Моїми дітьми. Моєю родиною. Моїми близькими.

Ніжність Мого Серця сповнена любов’ю до кожного з вас.

Багато хто думає, що якщо Я Є Альфа і Омега, Початок і Кінець, то Моя влада робить Мене гордим.

Це, очевидно, є неможливо.

Як правдива любов батьків до дитини може бути затьмарена гордістю?

Я страждаю за кожного з вас. Я плачу за тими, які втрачені для Мене. Я буду використовувати всі сили, щоб привести Моїх загублених дітей назад до Моєї Родини, до Мого Царства.

Уявіть собі батьків, які є відкинуті своєю дитиною. Я відчуваю біль не за Себе, їхнього Отця, але за них і за муки, які вони будуть терпіти, якщо Я не зможу їх врятувати.

Страждання світу були об’єднані в цей час зі стражданнями Мого Сина, Ісуса.

Чому Я це роблю? Чому дозволяю страждати? Причиною цього є гріх.

Грішники, які не прийдуть до Мене добровільно, зможуть бути врятовані тільки через страждання інших.

Ті, які страждають в цьому житті, будуть нагороджені Моїми Дарами в житті наступному.

Допомога, яка добровільно жертвується тими дітьми, які люблять Мене, є потужною зброєю проти влади сатани.

Ті, які боряться разом з Моїм Сином, щоб врятувати душі інших, можуть врятувати все людство.

Сатана має владу, але тільки ту, що йому дана – владу, яка не може бути відібрана від нього до Судного Дня.

Багато хто з вас, дорогі діти, не розуміє Божественних законів, які дозволяють на ці речі. Але довіртеся Мені, оскільки Я вам це відкриваю.

Сатана буде красти душі Моїх дітей, які не вірять в Мене, ані в доброту, якою Я обдаровую Моїх дітей.

Він стає безсилим, коли грішники приносять жертви через страждання, щоб спасти своїх братів і сестер від Пекла.

Він стає безсилим, коли Мої діти моляться, щоб ці грішники були спасенними.

Молитва є захистом для Моїх дітей, які хочуть допомогти Мені врятувати все людство.

Зберіться разом, Мої діти, з Моїм Сином і допоможіть Мені, нарешті, об’єднати Мою Родину.

Допоможіть Мені привести вас усіх в Нову прекрасну Еру Миру.

Тільки тоді Моя Воля може бути виконана на землі, як і в Раю.

Ідіть, діти. Об’єднайтеся в молитві.

Працюйте зі Мною, з вашим Отцем, щоб допомогти врятувати Мою Родину.

Ваш улюблений Отець

Бог Всевишній

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •