Mother of Salvation: Go and open your eyes, children, and listen, question and contemplate all that is presented to you, in the Name of God

Saturday, May 12th, 2012 @ 10:00

My child, as the roar of Satan and his demons get louder, and the pitch of their screams, heard in the Heavens, I must warn God’s children to open their eyes.

Look around you and what do you see?

Unrest, arguments, despair and fighting, all this has been ignited by the evil spirits, that surround humanity.

Released from Hell, their numbers are great. Not for one moment will they ease their torment, spewed out by the hatred they have for all of God’s children.

These fallen angels were jealous when my Father, God the Most High, Created mankind and the universe.

Their pride and disgust led to their downfall and they were cast out into Hell.

Led by Satan, their hatred was manifested when I brought the Son of man, the Saviour of mankind, into the world. Their hatred of me surpasses anything known to humanity.

As Queen of all the Angels, this drove them into turmoil. They knew there would be no return to the Divine Hierarchy.

To hurt God, my beloved Father, they want to destroy that which is closest to His Heart, His precious and beloved children.

By seducing His children, through the temptations of sin, they steal souls.

My Father will not tolerate this wickedness, and the time is close for these fallen angels to be finally cast into the furnace. They know this.

Under the direction of Satan they now increase their plans and every second of the day they cause havoc in the world.

God’s children must know that their plan is to snatch everything, which is precious to God, the Almighty Father.

This is why they target His Holy Churches on the Earth first.

When they infiltrate God’s Churches, they infiltrate God’s children.

Wake up, children, to what is happening before your eyes.

You must stay alert at all times.

Pray, pray, pray that you are blessed with the Graces to recognise evil when it is presented to you as being part of God’s plans, when it is not.

It will take strong faith and acceptance of the Truth, contained within these Messages from Heaven, to stay on the True Path to Eternal Life.

Eternal life is to be welcomed, children, and must never be rejected in favour of false promises.

These false promises are presented to the world in these times by those who lead your nations, and who may be influenced by the king of lies.

Go and open your eyes, children, and listen, question and contemplate all that is presented to you, in the Name of God.

Your beloved Queen of Peace

Mother of Salvation

 

427. Матір Спасіння: Ідіть і відкрийте свої очі, діти, слухайте, запитуйте і розважайте над всім, що вам представлено в Ім’я Бога

Субота, 12 травня 2012 р. Божого, 10:00

Моя дитино, оскільки ревіння сатани і його демонів стає щораз голоснішим, а сила їхнього крику відчутна аж на Небесах, Я повинна попередити Божих дітей, щоб відкрили свої очі.

Озирніться довкола себе, і що ви бачите?

Війни, суперечки, відчай і боротьба. Все це було розпалено злими духами, які оточують людство.

Вони були випущені з Пекла і їхнє число велике. Вони ні на мить не полегшать тих мук, виблюваних через ненависть, яку мають до всіх Божих дітей.

Ці впалі ангели заздрили, коли Мій Отець, Бог Всевишній, створив людство і Всесвіт.

Їхня гордість і відраза привели їх до упадку і вони були вкинуті до Пекла.

Будучи ведені сатаною, вони проявили ненависть, коли Я привела на світ Сина Людського, Спасителя людства. Їхня ненависть щодо Мене перевершує будь-що відоме людству.

Я є Цариця всіх Ангелів – і це привело їх у сум’яття. Вони знали, що не буде повернення до Божественної Ієрархії.

Щоб скривдити Бога, Мого улюбленого Отця, вони хочуть знищити те, що є найближчим Його Серцю – Його дорогоцінних і улюблених дітей.

Зводячи Його дітей і спокушаючи їх до гріха, вони крадуть душі.

Мій Отець не терпітиме цих злодіянь і близьким є той час, коли ці занепалі ангели будуть остаточно вкинуті у вогненну піч. Вони знають про це.

Під керівництвом сатани вони тепер збільшують свої плани і кожну секунду дня вони викликають спустошення у світі.

Божі діти повинні знати, що їхнім планом є захопити все, що дорогоцінне для Бога, Всемогутнього Отця.

Тому найперше вони націлені на Його святі церкви на землі.

Коли вони проникнуть до Божих церков, то вони проникнуть також до дітей Божих.

Прокиньтеся, діти, і погляньте, що відбувається на ваших очах.

Ви повинні повсякчас зберігати пильність.

Моліться, моліться, моліться, щоб ви були благословенні Ласками розпізнати зло, яке буде представлено вам, як частина Божого плану, але насправді так не буде.

Від вас буде вимагатися сильна віра і визнання Правди, яка міститься в цих Посланнях з Небес, щоб залишитися на Правдивому Шляху до Вічного Життя.

Вічне Життя має вітатися вами, діти, і воно ніколи не повинно бути відкинуте на користь фальшивих обіцянок.

Ці фальшиві обіцянки є представлені світу тими, які правлять вашими народами і які можуть перебувати під впливом царя брехні.

Ідіть і відкрийте свої очі, діти, слухайте, запитуйте і розважайте над усім, що вам представлено в Ім’я Бога.

Ваша улюблена Цариця Миру

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •