Many Popes have been prisoners in the Holy See, surrounded by Masonic Groups

Monday, May 7th, 2012 @ 18:19

My dearly beloved daughter, to My churches through the world I say this.

Know that I will always be with you at your side as long as your proclaim My Most Holy Word.

To My Catholic Church, even though you caused torment as a result of evil sin know that I will never forsake you, although you have sinned. But know this.

Your faith in Me is not as strong as it should be. You do not love Me as you once did.

All the wealth you accumulated, put a distance between Me, your Christ and Saviour, and God’s ordinary children.

You scaled such lofty heights that I could not reach up to you and offer you My hand to salvage you from the rot within your core.

You were taught the truth by My Peter upon whose rock you were built. And what did you do?

You built thick stone walls around you.

This caused a lack of communication with those whom you needed to feed with My Body and Blood so that their souls could be nourished.

The respect required of you in administering My Most Holy Eucharist was lost when you demeaned My Presence.

When Vatican II declared new rules they were introduced by those evil Masonic forces from within your corridors.

They cunningly presented new ways to administer My Holy Eucharist which are insulting to Me.

Your so called tolerant teachings proclaimed a series of lies including the refusal to acknowledge the power of St Michael the Archangel.

He is the protector of the Church against Satan. Those forces among you knew this. This is why you stopped all prayers requesting his help before Me at the Holy Mass.

Then you perpetrated the biggest untruth that Hell was not to be feared. That it was just a metaphor. For this lie, accepted as the truth by many of God’s children, has meant the loss of billions of souls. How you offend Me. For those humble and sacred servants among you I ask that you go back to My Teachings.

Never allow riches to accumulate amongst you and think that they are acceptable in My eyes.

Riches, gold and power accumulated in My Name will be your downfall. You cannot profit from My Holy Word.

You have suffered because of the way you have offended Me.

Never think that I am blaming the many Holy Popes who have sat in the seat of Peter. Their mission has always been protected.

Many Popes have been prisoners in the Holy See surrounded by Masonic groups who do not represent God.

They hate God and have spent fifty years spreading untruths about the Mercy of God.

Their works have led to the collapse of the Catholic Church.

This was not an accident. It was deliberately and cunningly plotted in order to destroy the faith of the Church. To destroy the homage of ordinary Catholics to the One True God.

For this you will now be cast aside into the wilderness. After Pope Benedict, you will be led by Me, from the Heavens.

Oh how you have made Me weep.

I call on all of My sacred servants who know the truth to stand up and follow Me, your Jesus, to spread the truth of My Teachings in humble servitude. You must find the courage and the strength to rise from the ashes.

Above all, reject the lies which will shortly be presented to you by the False Prophet.

He will merge the Catholic Church with other churches, including pagan churches, to become one abomination, a one–world church without a soul.

Your Jesus

 

421. Багато пап, оточені масонськими групами, були в’язнями на Апостольському Престолі

Понеділок, 7 травня 2012 р. Божого, 18:19

Моя ніжно улюблена дочко, Моїм церквам по цілому світі Я говорю наступне.

Знайте, що Я завжди буду з вами і на вашому боці так довго, як довго ви будете проголошувати Моє Найсвятіше Слово.

До Моєї Католицької Церкви: навіть якщо ви викликали муки через зловмисні гріхи, знайте, що Я ніколи вас не покину, хоч ви й згрішили. Але знайте наступне.

Ваша віра в Мене не є такою сильною, якою повинна бути. Ви не любите Мене так, як раніше.

Все багатство, накопичене вами, віддалило вас від Мене, вашого Христа і Спасителя, і від звичайних Божих дітей.

Ви піднялись до таких висот, що Я не можу дотягнутися до вас і подати вам Мою Руку, щоб врятувати вас від гниття зсередини.

Ви були навчені Правді через Мого Петра, на скелі якого були збудовані. І що ж ви зробили?

Ви побудували товсті кам’яні стіни довкола себе.

Це викликало брак контакту з тими, яких потрібно було годувати Моїм Тілом і Кров’ю, щоб їхні душі могли бути насиченими.

Повага при уділенні Моєї Пресвятої Євхаристії, яка від вас вимагалася, була втрачена, коли ви принизили Мою Присутність.

Коли II Ватиканський Собор оголосив нові правила, вони були введені цими злими масонськими силами у ваших коридорах.

Вони підступно представили нові способи уділення Пресвятої Євхаристії, які Мене ображають.

Ваше так зване толерантне вчення проголосило серію брехні, в тому числі відмову визнати силу Святого Архангела Михаїла.

Він є оборонцем Церкви від сатани. Сили, які є посеред вас, знали про це. Ось чому ви скасували всі молитви з проханням про його допомогу переді Мною під час Святої Літургії.

Тоді ви розповсюдили найбільшу неправду, що Пекла не потрібно боятися. Мовляв, це була лише метафора. Бо ця брехня, яка була прийнята за правду багатьма Божими дітьми, призвела до втрати мільярдів душ. Як ви Мене ображаєте. Я звертаюсь до тих покірних і висвячених слуг, щоб повернулися до Мого Вчення.

Ніколи не дозволяйте накопичувати багатство поміж собою і не думайте, що це є прийнятним в Моїх Очах.

Багатство, золото і влада, накопичені в Моє Ім’я, будуть вашим упадком. Вам не можна отримувати зиску з Мого Святого Слова.

Ви страждаєте через способи, в які Мене ображаєте.

Ніколи не думайте, що Я звинувачую багатьох Святих пап, які сиділи на святому престолі Петра. Їхня місія завжди була захищена.

Багато пап були в’язнями на Апостольському Престолі, оточені масонськими групами, які не представляють Бога.

Вони ненавидять Бога і присвятили п’ятдесят років на те, щоб поширити неправду про Боже Милосердя.

Їхня робота призвела до краху Католицької Церкви.

Це не було випадковістю. Це була свідома і підступна змова з метою знищення віри в Церкві. Щоб знищити повагу звичайних католиків до Єдиного Правдивого Бога.

Через це ви тепер будете відкинуті в пустелю.

Після папи Бенедикта ви будете очолювані Мною з Небес.

О, як сильно ви змусили Мене плакати.

Я закликаю усіх Моїх висвячених слуг, які знають Правду, встати і йти за Мною, вашим Ісусом, щоб поширювати Правду Мого Вчення в покірному служінні. Ви повинні знайти в собі мужність і сили, щоб піднятися з попелу.

Насамперед відкиньте брехню, яка невдовзі буде представлена вам лжепророком.Він об’єднає Католицьку Церкву з іншими церквами, в тому числі з поганськими церквами, щоб стати однією гидотою, однією світовою церквою без душі.

Ваш Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •