How Easy is it to Sin

Monday, January 24th, 2011 @ 22:00

Today, My beloved daughter, you have finally understood the dangers posed by the deceiver, when you let down your guard. Prayer to My Eternal Father, through the Divine Mercy Chaplet, is important in sanctifying your soul.

Sin, My beloved daughter, is hard to avoid. It is harder to achieve My special graces than it is to avoid sin in any form. When you have been called to do this sacred Work, you will always be a target of the evil one, who sets out at every opportunity, to create negativity in your life. He will use those around you as a means of attack, which is why you must always be on your guard against him. Never let him win, because when he does he succeeds in infesting souls and causes terrible pain, anguish and suffering. He causes friendships to disintegrate, confusion, despair, and instils false thoughts in the minds of his targets. Then, when My children feel guilt at their own weakness, for succumbing to temptation, they experience a form of wretchedness that brings desperation, misery and distraction into their lives.

My children, you will always be tempted into sin. Perfection of your souls is extremely difficult to attain and requires a tremendous discipline and determination on your part. If and when you fall prey to the evil one’s seduction and commit sin, you must immediately pray from your heart and seek forgiveness.

Regular Confession is a Sacrament much misunderstood. It is only by weekly attendance in the confessional that your soul can remain in a state of grace. When your soul is sanctified in this manner and through daily prayer, only then can you can keep the deceiver at bay.

The guilt of sin

If you suffer guilt as a result of sinful action, irrespective as to how grievous the offence is in My Father’s Eyes, don’t fret. Turn back, open your heart, and ask for forgiveness. Guilt is a negative feeling. And while it serves as a form of guiding your conscience, it is not healthy to remain in this state. Ask for the graces, through prayer, to attain the purity of soul required to serve Me. Patience is important. Never let sin drive you away from Me. Guilt must never stand in the way of seeking redemption.

Remember, children, that because of original sin, you will always fall victim to the temptation of the evil one. It is through prayer, fasting and dedication to the Holy Eucharist that you will become closer to Me. This does require time, which must be set aside.

Go now, My children, and remember one thing – never be afraid to turn back to Me when you have sinned. Never be embarrassed to ask for forgiveness when you are truly remorseful. But remember also that when you don’t, you will attract the deceiver again and again and your soul will plunge into darkness. Darkness attracts dark. Light attracts light. I Am the Light.

Turn to Me now and let My Love shine through your poor, lost souls. I love you so much, My children, that when you turn your hearts towards Me, no matter how much isolation you feel, you will never be turned away.

Go in peace and love,

Your Divine Saviour

Jesus Christ

 

42. Як легко грішити

понеділок, 24 січня 2011 р., 22:00

Сьогодні, Моя улюблена дочко, ти нарешті зрозуміла небезпеку, яку представляє шахрай, коли ти втратила свою уважність. Молитва до Мого Предвічного Отця через Вервицю до Божого Милосердя важлива для освячення твоєї душі.

Гріха, Моя улюблена дочко, важко уникнути. Важче здобути Мої особливі ласки, ніж уникнути гріха в будь-якій формі. Як тільки ти була покликана робити цю святу Працю, ти завжди будеш мішенню злого духа, який при кожній можливості поставить собі завдання створити негативність в твоєму житті. Він буде використовувати твоє оточення як засіб для атаки, саме тому ти завжди повинна бути насторожі проти нього. Ніколи не дозволяй йому перемагати, тому що коли він перемагає, то досягає успіху в зараженні душ і завдає страшного болю, муки і страждання. Він викликає розпад дружніх стосунків, розгубленість, відчай і вселяє хибні думки в розум своїх цілей. Тоді, коли Мої діти відчувають провину за свою власну слабкість, за те, що піддалися спокусі, вони відчувають таку форму нещастя, яка приносить відчай, страждання і безумство в їхнє життя.

Мої діти, ви завжди будете спокушатися до гріха. Досконалості ваших душ надзвичайно важко досягнути і це вимагає величезної дисципліни і рішучості з вашого боку. Якщо і коли ви стаєте жертвою спокуси злого духа і чините гріх, ви повинні негайно молитися від усього серця і шукати прощення.

Регулярна сповідь є Таїнством дуже невірно зрозумілим. Тільки завдяки щотижневому відвідуванню сповідальниці ваша душа може залишатися в стані Благодаті. Коли ваша душа освячується в такий спосіб і через щоденну молитву – тільки тоді ви можете тримати шахрая на відстані.

Провина гріха

Якщо ви страждаєте від провини в результаті гріховного вчинку, незалежно від того, наскільки тяжким є злочин в Очах Мого Отця, не хвилюйтеся. Поверніться, відкрийте своє серце і попросіть прощення. Провина – це негативне почуття. І хоч вона служить формою скерування вашого сумління, нездорово є залишатися в такому стані. Просіть про Ласки через молитву, щоб досягти чистоти душі, яка необхідна для того, щоб служити Мені. Терпеливість є важливою. Ніколи не дозволяйте гріху прогнати вас від Мене. Провина ніколи не повинна стояти на шляху пошуку спокутування.

Пам’ятайте, діти, що через первородний гріх ви завжди будете падати жертвою спокуси диявола. Саме через молитву, піст і присвячення Святій Євхаристії ви будете наближатися до Мене. Це вимагає часу, який має бути виділений.

Ідіть зараз, Мої діти, і пам’ятайте одну річ – ніколи не бійтеся повернутися до Мене, коли ви згрішили. Ніколи не соромтеся попросити прощення, якщо ви дійсно розкаюєтеся. Але пам’ятайте також, що коли ви цього не зробите, ви будете притягувати шахрая знову і знову, і ваша душа зануриться в темряву. Темрява притягує темряву. Світло притягує світло. Я Є Світло.

Зверніться до Мене зараз і дозвольте Моїй Любові сяяти через ваші бідні, загублені душі. Я люблю вас так сильно, Мої діти, що коли ви звернете свої серця до Мене, незалежно від того, наскільки самотніми ви почуваєтеся, ви ніколи не будете відкинутими.

Ідіть в мирі і любові.

Ваш Божественний Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •