My modern day disciples are being given an enormous Mission

Sunday, May 6th, 2012 @ 10:00

My dearest daughter, many of God’s children believe that those who lead holy lives are those favoured by My Father.

The Truth is that these souls, holy and devout as they are, must work towards the salvation of other souls.

The other souls are those ordinary men, women and children who lead busy lives with little time spent in prayer.

Many do not pray or communicate with Me. Some do not believe in God. Some do. Many of these souls lead good lives.

They treat other people with love and kindness of heart. They put others’ needs before their own. They give to charity. They love one another. But they do not go to church, receive the Sacraments or accept that I, Jesus Christ, Exist.

You would think, therefore, that they are lost souls. In Truth they are not.

They are God’s children and His Light shines through them. They are not doomed. They are loved.

In time, when they are shown the proof of My Existence, they will immediately embrace Me.

It is only those souls who are aware of their grievances, against My Father and who savour the delights of wicked and evil sins, who are lost.

Those who cannot live without committing mortal sin and whose souls are so blackened because they are possessed by Satan, who need to escape from this terrible darkness, they will not be strong enough to do this.

They will find it almost impossible to seek My help. They can only be saved through the prayers of holy and devout followers of Mine.

My modern day disciples are being given an enormous mission equal to that, but more urgent than that given to My apostles, when I ascended into Heaven.

Your role, My followers, is to prepare these souls for My New Paradise, through your prayers. Prayers can convert them.

My Mercy is so Great that I will forgive such sinners, through the generousity of My other loyal servants, through their suffering and prayers.

Never forget the power of your prayers. This power is a Gift to you so that you can save the souls of your brothers and sisters.

Remember, My Eternal Father loves all sinners. But great rejoicing takes place and tears of joy wept, for every blackened and lost sinner, who is saved from the fires of Hell.

Your beloved Jesus

 

419. Моїм сучасним апостолам надано величезну Місію

Неділя, 6 травня 2012 р. Божого, 10:00

Моя найдорожча дочко, багато Божих дітей вважають, що тим, які ведуть святе життя, надаються переваги Моїм Отцем.

Правда полягає в тому, що ці душі, святі і побожні, якими вони і є, мають працювати задля спасіння інших душ.

Інші душі – це ті звичайні чоловіки, жінки і діти, які ведуть напружене життя і мало часу проводять у молитві.

Багато хто не молиться і не спілкується зі Мною. Деякі не вірять в Бога. Інші вірять. Багато хто з цих душ ведуть добре життя.

Вони ставляться до інших людей з любов’ю і добротою в серцях. Вони поставили потреби інших над своїми власними потребами. Вони жертвують милостиню. Вони люблять один одного. Але вони не ходять до Церкви, не приймають Таїнства і не визнають, що Я, Ісус Христос, Існую.

Ви можете подумати, що вони є втраченими душами. Насправді, це не так.

Вони є Божими дітьми і Його Світло сяє крізь них. Вони не приречені. Вони є люблені.

З часом, коли їм буде наданий доказ Мого Існування, вони відразу ж обіймуть Мене.

Це тільки ті душі, які свідомі своїх претензій до Мого Отця і які насолоджуються принадами нечестивих і злих гріхів, є втраченими.

Ті, які не можуть жити, щоб не впасти в смертний гріх і чиї душі є настільки почорнілими, тому що вони опановані сатаною і яким необхідно вийти з цієї страшної темряви, не будуть достатньо сильними, щоб це зробити.

Вони вважатимуть майже неможливим шукати Моєї допомоги. Вони можуть бути врятовані тільки завдяки молитвам Моїх святих і побожних послідовників.

Моїм сучасним апостолам надано величезну Місію, що рівносильна тій, яка була дана Моїм апостолам, коли Я Вознісся на Небо, тільки більш термінову.

Ваша роль, Мої послідовники, полягає у підготовці цих душ до Мого Нового Раю через ваші молитви. Молитви можуть їх навернути.

Моє Милосердя є настільки великим, що Я прощу таких грішників через великодушність інших Моїх вірних слуг, через їхні страждання та молитви.

Ніколи не забувайте про силу ваших молитов. Ця сила є Даром для вас, щоб ви могли рятувати душі ваших братів і сестер.

Запам’ятайте, Мій Предвічний Отець любить усіх грішників. І настає велика втіха і течуть сльози радості за кожного загубленого грішника, що рятується від вогню Пекла.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •