More nations are joining together and more of God’s children will be governed by one body

Monday, April 23rd, 2012 @ 20:00

My dearest beloved daughter, the time for the changes in how governments, all over the world, rule their countries is about to take place.

More nations are joining together and more of God’s children will be governed by one body.

It is time for you to keep your eyes wide open and listen to any changes in laws, which will impoverish you.

Fight laws, which control your food supplies.

God, My Eternal Father, will punish those evil groups should they try to starve His children.

This, My followers, is the time for the third Seal to be revealed.

Although it will not be opened for some time, I tell you this, so that you can try to prepare your food by growing your own and keeping foodstuffs, so that they will not perish.

In time, your food will be restricted, as well as access to drinking water.

This group, while weakening because of the power of your prayers, means to starve and poison many innocent people in an attempt to deplete the world’s population.

They will fight hard to bring this about.

While they continue to inflict horror on God’s children, My Eternal Father will create ecological punishments and wipe out millions of these evil people from the face of the Earth.

Your weather patterns will continue to change. In time, this will affect the ability to trade, so that global powers will be halted in their wicked plans.

Through all of this crisis, you, My Army, must pray to God the Father to protect you from these people and so that they will open up their hardened hearts to the Truth of God’s Mercy.

I tell you this so that you can prepare.

These events will not take place immediately and much of this plan can be averted and mitigated through your prayers and sacrifices.

Evil does not come from God. It arises from greed, love of self and a thirst for power and control. All of these weaknesses are spawned by Satan and placed before world leaders to tempt them, so that they can hurt God’s children.

Don’t let Satan’s powers control your countries.

Pray, pray, pray that you have the strength to oppose measures designed to make you poor, dependent and at the mercy of those who control your countries. They rule under global powers, consisting of the UK, USA, EU, China and Russia.

I, your Jesus, will help you avoid persecution, but remember prayer will be your main weapon.

Prayer can stop these wicked people from taking over your ability to eat, drink, cloth yourselves and attend Christian churches.

Fight in My Name and I will be stand next to you at all times.

Your beloved Jesus

 

408. Щораз більше країн об’єднуються і все більше Божих дітей управляються однією групою

Понеділок, 23 квітня 2012 р. Божого, 20:00

Моя найдорожча, улюблена дочко, невдовзі прийде час для змін, які стосуватимуться того, яким чином уряди всього світу керуватимуть своїми країнами.

Щораз більше країн об’єднуються і все більше Божих дітей управляються однією групою.

Настав час, щоб ви тримали свої очі широко відкритими і помічали будь-які зміни в законах, які доведуть вас до зубожіння.

Поборюйте закони, які контролюють ваші запаси продовольства.

Бог, Мій Предвічний Отець, покарає ті злі групи, якщо вони будуть намагатися змусити голодувати Його дітей.

Зараз настав час, Мої послідовники, для виявлення Третьої Печаті.

Хоч на протязі певного часу вона ще не буде відкрита, але Я кажу вам про це заздалегідь, щоб ви могли спробувати підготувати для себе поживу, вирощуючи її і зберігати продукти харчування, щоб вони не зіпсувалися.

Незабаром доступ до їжі та питної води буде обмежений.

Та група, хоч і слабне через силу ваших молитов, але вона має намір викликати голод і отруїти багато невинних людей, намагаючись знищити населення земної кулі.

Вони будуть завзято боротися, щоб домогтися того.

В той час, як вони продовжуватимуть наводити жах на дітей Божих, Мій Предвічний Отець зішле екологічні покарання і зітре мільйони цих злих людей з лиця землі.

Ваші погодні умови будуть продовжувати змінюватися. З часом це вплине на можливість торгувати, таким чином світові держави будуть зупинені у своїх злих планах.

Протягом усієї цієї кризи ви, Моя Армія, повинні молитися до Бога Отця, щоб Він захистив вас від цих людей, щоб вони відкрили свої зачерствілі серця на Правду про Боже Милосердя.

Я кажу вам це для того, щоб ви могли підготуватися.

Ці події не відбудуться негайно і значна частина цього плану може бути відвернена і пом’якшена через ваші молитви і жертви.

Зло не походить від Бога. Воно виникає через жадібність, самолюбство, прагнення влади і контролю. Всі ці слабкості походять від сатани і підсунуті світовим лідерам, щоб спокусити їх кривдити Божих дітей.

Не дозвольте силам сатани контролювати ваші країни.

Моліться, моліться, моліться, щоб у вас була сила протистояти спланованим заходам, щоб зробити вас бідними, залежними і в ласці від тих, які контролюють ваші країни. Вони керують світовими потугами, які складаються з Великобританії, США, ЄС, Китаю і Росії.

Я, ваш Ісус, допоможу вам уникнути переслідувань, але пам’ятайте, що молитва буде вашою головною зброєю.

Молитва може зупинити тих злих людей від захоплення контролю над вашим харчуванням, питною водою, одягом та відвідуванням християнських церков.

Боріться в Моє Ім’я і Я буду стояти поруч із вами повсякчас.

Ваш улюблений Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •