Help Me prepare the world for My Second Coming

Sunday, April 22nd, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter, humanity must know that the time for Me to present Myself to a disbelieving world is not far away.

All of God’s children who are devout believers must now, out of their loyalty to Me, their beloved Jesus, help Me prepare the world for My Second Coming.

So much time has already been accorded to entice souls back into My Sacred Heart.

This was important, for, without this time, very few souls would be able to enter My New Paradise.

I urge all those, in My Holy Name, to allow Me to guide you, to help you proclaim the Truth of My Teachings in every corner of the world.

Preach My simple Teachings first.

Love of one’s neighbour is expected of all those who say they are followers of Mine.

Speak only of My Second Coming.

Anyone who denounces you, remind them that, My Promise to come again in Glory to Judge the living and the dead, is to be fulfilled during the lifetime of this generation.

My Holy Spirit will flood the souls of those to whom you impart My Holy Word.

But first, you must ask Me for this special Grace. Before I sanction you to do this most Sacred Work, I call on you to ask Me for this Grace through the recital of Crusade Prayer (48)

Crusade Prayer (48)

Prayer for the Grace to proclaim the Second Coming of Christ

“O my Jesus, grant me the Grace to proclaim Your Holy Word to all of humanity so that souls can be saved.

Pour Your Holy Spirit over me, your humble servant, so that Your Holy Word can be heard and accepted, especially by those souls who need Your Mercy the most.

Help me to honour Your Holy Will at all times and never to insult or condemn those who refuse the Hand of Your Mercy.

Amen.”

Go now, My Army, for you have been given the armour you need to convert mankind.

You will be ridiculed in your mission, insulted and challenged.

Know that when this happens, that you will truly be a child of God.

Fear not, for I will give you the strength to overcome such obstacles.

I will lead you the whole way. Go in peace and love.

Your beloved Jesus

 

407. Допоможіть Мені підготувати світ до Мого Другого Пришестя

Неділя, 22 квітня 2012 р. Божого, 15:30

Моя ніжно улюблена дочко, людство повинно знати, що недалеко той час, в якому Я об’явлю Себе невіруючому світові.

Всі Божі діти, які є побожними віруючими, зараз повинні через свою відданість Мені, їхньому улюбленому Ісусові, допомогти підготувати світ до Мого Другого Пришестя.

Так багато часу вже було надано, щоб схилити душі повернутися до Мого Найсвятішого Серця.

Це було важливо, адже без цього часу дуже небагато душ були б здатними увійти у Мій Новий Рай.

Я закликаю усіх вас, в Моє Святе Ім’я, дозволити Мені вести вас, щоб допомогти вам проголошувати Правду Мого Вчення в кожному куточку світу.

Проповідуйте найперше Моє просте Вчення.

Від усіх тих, які вважають себе Моїми послідовниками, Я насамперед очікую любові до ваших ближніх.

Говоріть тільки про Моє Друге Пришестя.

Тим, які засуджують вас, нагадайте, що Моя Обітниця прийти знову в Славі судити живих і мертвих має сповнитися за життя цього покоління.

Мій Святий Дух наповнить душі тих, з якими ви будете ділитися Моїм Святим Словом.

Але спочатку ви повинні попросити Мене про цю особливу Ласку. Перед тим, як Я дозволю вам виконувати це найсвятіше завдання, Я закликаю вас просити Мене про цю Ласку через відмовляння цієї Молитви Хрестового Походу.

Молитва Хрестового Походу [48]

Молитва про Благодать проголошувати Друге Пришестя Христа

О Мій Ісусе, уділи мені Благодать проголошувати Твоє Святе Слово для всього людства, щоб душі могли бути врятовані.

Вилий Твого Святого Духа на мене, твого покірного слугу, щоб Твоє Святе Слово могло бути почуте і прийняте, особливо тими душами, які найбільше потребують Твого Милосердя.

Допоможи мені поважати Твою Святу Волю повсякчас і ніколи не ображати чи засуджувати тих, які відкидають Руку Твого Милосердя.

Амінь.

Тепер іди, Моя Арміє, тому що ти отримала обладунки, яких потребуєш для навернення людства.

Вас будуть висміювати у вашій Місії, ви будете зневажені і оскаржені.

Знайте, що коли таке відбуватиметься, тоді ви по-справжньому будете дітьми Божими.

Не бійтеся, бо Я дам вам сили для подолання таких перешкод.

Я вестиму вас цією дорогою. Ідіть в мирі і любові.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •