Billions of souls, not millions, will convert

Saturday, April 21st, 2012 @ 16:00

My dearly beloved daughter, I must bring comfort to all those who may fear these Messages.

Let Me calm you all, My dearly beloved followers, by assuring you of My Great Mercy for the whole of mankind.

Because of the prayers of My cherished followers, all of which are heard and answered according to the Divine Timing of My Eternal Father, much conversion is beginning to flourish.

Never give up hope. You are the backbone of My Mission on Earth, to help Me save the whole of humanity. As such, you will suffer the pain of the sins of others.

Never assume that the sins of others can blacken the Light of God the Most High, to such an extent that all is lost.

Very soon all will witness the Glory of God, through My Divine Mercy, which will be revealed during The Warning.

Billions of souls, not millions, will convert. This will mean that Satan’s power will dwindle when God’s Army will rise in strength to defeat the beast.

All of humanity will know the Truth of their existence soon. This will be the turning point for God’s children, who will unite in preparation for the New Era of Peace, where no sin will exist.

Prayer is important because God the Father gave each person on this Earth, at the time of their birth, the Gift of free will. Because of this, although He has the Power to do anything He wishes, He wants His children to come to Him, of their own free will.

God the Father does not want to force His children to love Him.

This must come naturally. But how can you love someone you don’t know?

This is the problem in the world today. Very few know God the Father. Very few know Me, His beloved Son, Jesus Christ.

You, My followers, must use prayer so that My Father can bestow special Gifts on those souls who are in darkness.

Then they will be shown His Glorious Light and they will be saved.

Through your gift of prayer, God the Father will use Divine Intervention to bring those who do not know Him or who do not know He Exists, closer to His Heart.

Many souls, however, who do know My Father, and who deliberately turn their back, will face terrible chastisements.

They will be given every opportunity, but will reject God.

For these souls who conduct despicable acts, common in certain parts of the world, the chastisements will come in the form of earthquakes.

For those global groups who will continue to destroy the countries over which they control, they will be stopped and punished harshly, by the Hand of My Father.

Again, your prayers are needed to mitigate such sin and subsequent chastisements.

A little more time is needed in preparation for My Divine Mercy to allow for more souls to be prepared for this Great Event.

It is important that most of humanity can be saved and that all souls, including hardened sinners, are given a chance to reunite as one with God.

It is My greatest wish that I will Reign over most of humanity in the New Paradise.

Your prayers will help Me fulfil My great desire so that we can all become one family in love and unity forever and ever.

Your beloved Jesus

 

405. Не мільйони, а мільярди душ навернуться

Субота, 21 квітня 2012 р. Божого, 16:00

Моя ніжно улюблена дочко, Я повинен принести заспокоєння всім тим, які можуть боятися цих Послань.

Дозвольте Мені заспокоїти вас, всіх Моїх улюблених послідовників і запевнити вас у Моєму великому Милосерді до всього людства.

Завдяки молитвам дорогих Моєму серцю послідовників, усі з яких вислуховуються і на які даються відповіді відповідно до Божественного вибору часу Мого Предвічного Отця, велике навернення починає процвітати.

Ніколи не втрачайте надії. Ви є основою Моєї Місії на землі, щоб допомогти Мені врятувати все людство. Тому ви будете страждати від болю за гріхи інших людей.

Ніколи не думайте, що гріхи інших людей можуть очорнити Світло Всевишнього Бога до такої степені, що все може бути втрачено.

Дуже скоро всі стануть свідками Божої Слави завдяки Моєму Божому Милосердю, яке буде виявлене під час Попередження.

Не мільйони, а мільярди душ навернуться. Це призведе до послаблення влади сатани, коли Божа Армія буде зростати в силі, щоб перемогти звіра.

Незабаром усе людство дізнається правду про своє існування. Це буде вирішальним моментом для дітей Божих, які об’єднаються для підготовки до Нової Ери Миру, де не існуватиме жодного гріха.

Молитва є важливою, тому що Бог Отець дав кожній особі на землі у момент народження Дар Свобідної Волі. Саме через це, хоч Він і має силу зробити все, що забажає, Бог Отець хоче, щоб Його діти приходили до Нього з власної волі.

Бог Отець не хоче примушувати своїх дітей любити Його.

Це має бути добровільно. Але як ви можете любити того, кого ви не знаєте?

Це і є проблемою сучасного світу. Дуже мало хто знає Бога Отця. Дуже мало хто знає Мене, Його улюбленого Сина, Ісуса Христа.

Ви, Мої послідовники, повинні використовувати молитви для того, щоб Мій Отець міг надати особливі Дари тим душам, які перебувають у темряві.

Потім їм буде показано Його Славне Світло і вони будуть спасенними.

Через ваш дар молитви Бог Отець буде використовувати Божественне втручання, щоб наблизити до Свого Серця тих, які не знають Його або не знають, що Він Існує.

Однак багато душ, які знають Мого Отця, проте свідомо відвертаються від Нього, зазнають страшного покарання.

Їм будуть надані всі можливості, але вони відкинуть Бога.

Для тих душ, які проводять огидні акти, поширені у деяких частинах світу, покарання прийде у вигляді землетрусів.

Ті глобальні групи, які будуть продовжувати руйнувати країни, які вони контролюють, будуть зупинені і суворо покарані Рукою Мого Отця.

Знову ж таки, ваші молитви є необхідібними, щоб пом’якшити ті гріхи і подальші покарання.

Потрібно дещо більше часу на підготовку, щоб Моє Боже Милосердя дозволило, щоб більше душ було підготовлено до цієї Великої Події.

Важливо, щоб більша частина людства могла бути врятованою і щоб всі душі, в тому числі зачерствілі грішники, отримали можливість з’єднатися з Богом.

Це Моє найбільше бажання, щоб Я царював над більшою частиною людства в Новому Раю.

Ваші молитви допоможуть Мені здійснити Моє велике бажання, що ми всі могли стати однією родиною в любові та єдності на віки вічні.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •