Even those, who commit terrible sin, are loved by God the Father

Friday, April 20th, 2012 @ 15:45

My dearest beloved daughter, My children must be told of the intense Love that I hold in My Sacred Heart for every child born on this Earth.

Even those, who commit terrible sin, are loved by God the Father.

Each one of you is a child of God.

Because of this you are abused, tormented and hurt by Satan and his demons.

To those hardened sinners, members of Satan’s army, who know that God Exists, but who choose to idolise the beast, know this.

No matter how much homage you pay to Satan, remember, he does not love you.

He hates you and will destroy you.

His promises to offer you a paradise, both on Earth and beyond, are empty lies.

Very soon you will be given proof of My Love for you. There will be no doubt in your heart that I, your beloved Jesus, want to embrace you, forgive you and bring you eternal peace, love, joy and happiness in My New Kingdom, the New Paradise.

Never be afraid to turn your back on the life you lead where you idolise all the perceived gifts of wealth, sex and other material comforts offered to you by Satan, whose reign on this Earth comes to an end shortly.

Only I, your beloved Jesus, can save you.

My Mercy is so Great that I will forgive you anything when you feel remorse. Hurry. Come to Me now.

Do not waste one second, for your future happiness is at stake.

I promise you Eternal Life, peace, love, joy and a beautiful Paradise where you will be loved, cherished and where you will want for nothing.

If you cannot accept My Hand of Mercy now, then when the time comes on the last day, you will be given one more chance to ask Me for Mercy.

When this Day comes, you will, many of you, realise the mistake you have made.

Yet, I will still embrace you, like a long lost and much loved child of God, no matter how much you have suffered by the hand of evil.

All you have to do will be to call out to Me and ask for My Mercy.

If you are involved, at this time, in a web of deceit and evil, from which you cannot escape, then I ask you to call on Me by reciting this:

Crusade Prayer (46)

Free me from the chains of Satan

“O Jesus, I am lost.

I am confused and feel like a prisoner caught in a web I cannot escape from.

I trust You, Jesus, to come to my aid and free me from the chains of Satan and his demons.

Help me, for I am lost.

I need Your Love to give me the strength to believe in You and trust in You, so that I can be saved from this evil and be shown the Light so I can find peace, love and happiness at last.

Amen.”

Your beloved Jesus

 

404. Бог Отець любить навіть тих, які чинять страшний гріх

 П’ятниця, 20 квітня 2012 р. Божого, 15:45

Моя найдорожча, улюблена дочко, Моїм дітям має бути повідомлено про сильну Любов, яку Я зберігаю в Своєму Найсвятішому Серці до кожної дитини, народженої на цій землі.

Бог Отець любить навіть тих, які чинять страшний гріх.

Кожен з вас є Божою дитиною.

Через це ви є зневажені, мучені і кривджені сатаною та його демонами.

Ті затверділі грішники, члени армії сатани, які знають, що Бог Існує, проте вибрали поклоніння звірові, нехай знають наступне:

Незважаючи на те, яку велику шану ви складаєте сатані, пам’ятайте, що він вас не любить.

Він ненавидить вас і погубить вас.

Його обіцянки, які пропонують вам рай на землі та поза її межами, є порожньою брехнею.

Дуже скоро ви отримаєте доказ Моєї Любові до вас. Тоді не буде сумнівів у вашому серці, що Я, ваш улюблений Ісус, хочу обійняти вас, пробачити вам і принести вам вічний мир, любов, радість і щастя в Моєму Новому Царстві, Новому Раю.

Ніколи не бійтесь відвернутися від життя, яке ви ведете, в якому ви обожнюєте всі досягнуті дари: добробут, інтимні стосунки та інші матеріальні блага, запропоновані вам сатаною, царювання якого на землі добігає кінця.

Тільки Я, ваш улюблений Ісус, можу вас врятувати.

Моє Милосердя таке велике, що Я прощу вам усе, якщо ви розкаєтесь. Поспішіть. Прийдіть зараз до Мене.

Не витрачайте жодної секунди, бо ваше майбутнє щастя перебуває під загрозою.

Я обіцяю вам Вічне Життя, мир, любов, радість і чудовий Рай, в якому ви будете люблені, шановані і нічого не потребуватимете.

Якщо ви не можете прийняти Мою Руку Милосердя тепер, то потім отримаєте ще один шанс попросити Мене про Милосердя, коли прийде час Останнього Дня.

Коли цей День настане, багато хто з вас зрозуміє ту помилку, якої ви допустилися.

Однак Я все одно обійму вас, як давно загублену і дуже люблену Божу дитину, незважаючи на те, як багато ви постраждали від рук злого.

Все, що вам потрібно зробити, це звернутися до Мене і попросити про Моє Милосердя.

Якщо ви в цей час є втягнуті в тенета обману і зла, з яких не можете вибратися, то Я прошу вас звернутися до Мене, відмовляючи цю молитву.

Молитва Хрестового Походу [46]

Звільни мене з ланцюгів сатани

О Ісусе, я є загублений.

Я заплутаний і відчуваю себе, як в’язень, спійманий у сіть, з якої не можу вибратися.

Я довіряю Тобі, Ісусе, що Ти прийдеш мені на допомогу і звільниш мене з ланцюгів сатани і його демонів.

Допоможи мені, бо я є загублений.

Я потребую Твоєї Любові, яка дасть мені сили повірити в Тебе і довіряти Тобі, щоб я міг бути врятований від цього зла та щоб мені було показано Світло, і я зміг, нарешті, віднайти мир, любов і щастя.

Амінь.

Ваш улюблений Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •