Never take unfair advantage of others, even in business, politics or any walk of life

Thursday, April 19th, 2012 @ 20:00

My dearest daughter, I want you to tell all of My followers that their prayers are being heard and that many evil events are being mitigated as a result.

I also wish it to be known, that as a result of your suffering, My daughter, that I have been able to save four million souls. My Mercy has been poured over these children of God, who are still alive in the world today.

Other sacrifices, offered by those followers of Mine who, through prayer and fasting, are helping Me to save people from a terrible destiny.

Your strength, love, loyalty and perseverance means that Satan’s power is being diluted.

It also means that the power of the global, One World Group, is weakening.

You must know that prayer weakens evil in the world, the more prayer the less power that Satan holds.

Never underestimate, even one person’s prayer and suffering, for it wields great reprieve, for those who would otherwise, face the fires of Hell.

The love you feel, children, given to you as a natural gift at birth, is a pure thing.

Rarely does hatred enter your life, until you reach the age of reason.

Children under this age are innocent, pure and humble in My Eyes, and see things in a simple uncomplicated way. This is the true love you must try to recapture in your lives.

When you look at life in a simple way, honour God the Father, Creator of all things and obey His Commandments, then you become like a child again.

You become pure, loving, simple of heart and empty of malice. Then you will be given the strength of the Holy Spirit, so that your faith will be unshakeable.

You will become like a child, but will be given the armour of a warrior, a true and honourable member of God’s Army.

In time, you will reign with Me, side by side, in the New Paradise.

Keep your love for others simple. Never offer love on condition it offers you something in return.

Instead, offer love with no strings attached. Offer love to others as a gift to God.

See everyone you meet in your life, through the Eyes of God.

Each person was created by God. Each brought into the world through the Love of God.

Even though certain souls are born with a severe cross to bear, they are presented into the world by God with Love.

Love each other, despite the faults of each other, in honour of My Father.

Search out each face and look upon it as if you are seeing this person in the Eyes of God.

Only then will you find it easier to refrain from judging others.

Try to find the best and the good in everyone. Show love and kindness to each other.

Never take unfair advantage of others, even in business, politics or any walk of life.

When you come across evil present in others, pray hard for their soul and offer a small token sacrifice to Me, your Jesus, in atonement for their sins.

Suffering a little, making small sacrifices for the souls of others and prayer, can mitigate the intensity of future prophesised persecution.

When you do this, the Mercy of My Father can be poured out over the world in a deluge of Graces.

Pray, pray, pray that your prayers will help prepare mankind, adequately, before The Warning takes place so that few are lost before they are given the chance to see Me present to them My Great Gift of Love, Mercy and Reconciliation.

Your loving Jesus

Saviour of Mankind

 

403. Ніколи не приймайте несправедливу перевагу інших, навіть в бізнесі, політиці чи в будь-якій іншій сфері життя

Четвер, 19 квітня 2012 р. Божого, 20:00

Моя найдорожча дочко, Я хочу, щоб ти сказала всім Моїм послідовникам, що їхні молитви вислуховуються і в результаті багато злих подій пом’якшуються.

Я прагну також, щоб ти знала, що в результаті твого страждання, Моя дочко, Я зміг врятувати чотири мільйони душ.Моє Милосердя вилилося на тих Божих дітей, які продовжують жити в сьогоднішньому світі.

Інші жертви, складені Моїми послідовниками через молитву і піст, допомагають Мені рятувати людей від страшної долі.

Ваша сила, любов, відданість і витривалість призводить до того, що влада сатани зменшується.

Це також означає, що сила єдиної глобальної світової групи слабшає.

Ви повинні знати, що молитва послаблює зло у світі. Чим більше молитви, тим менша сила сатани.

Ніколи не варто недооцінювати молитву навіть однієї людини і страждання, яке вона терпить, бо це є велика поміч тим, які в іншому випадку зустрілися б з вогнем Пекла.

Любов, яку ви відчуваєте, діти, дана вам від народження як природний Дар і є чистою.

Ненависть рідко входить у ваше життя, поки ви не досягнете віку вживання розуму.

Діти, молодші цього віку, є невинними, чистими і смиренними в Моїх Очах і бачать речі у простий, нескладний спосіб. Це і є справжня любов, яку ви повинні спробувати повернути у своє життя.

Коли ви дивитеся на життя по-простому, шануючи Бога Отця, Творця всіх речей і дотримуєтесь Його Заповідей, то ви знову стаєте, як діти.

Ви стаєте чистими, люблячими, простими серцем і вільними від злоби. Тоді ви отримаєте Силу Святого Духа, щоб ваша віра була непорушною.

Ви станете як діти, але отримаєте обладунки воїна, правдивого і почесного учасника Божої Армії.

Через деякий час ви будете царювати зі Мною, пліч-о-пліч, в Новому Раю.

Нехай ваша любов до інших буде простою. Ніколи не пропонуйте любов в обмін на щось інше.

Натомість, обдаровуйте любов’ю, не ставлячи жодних умов. Давайте любов іншим як дар для Бога.

Дивіться на всіх, кого ви зустрічаєте у своєму житті, Очима Бога.

Кожна людина була створена Богом. Кожен прийшов у світ через Божу Любов.

Незважаючи на те, що деякі душі народжуються з важким хрестом, та все ж з’являються вони на світ через Божу Любов.

Любіть один одного на честь Мого Отця, незважаючи на взаємні недоліки.

Вдивляйтеся в обличчя кожної людини так, ніби ви бачите цю людину Очима Бога.

Тільки тоді вам буде легше утриматися від осуду інших.

Спробуйте знайти найкраще і добре в кожній людині. Виявляйте любов і доброту один до одного.

Ніколи не приймайте несправедливу перевагу інших, навіть у бізнесі, політиці чи в будь-якій сфері життя.

Якщо ви зустрінетеся зі злом, яке присутнє в інших, моліться старанно за їхні душі і жертвуйте Мені, вашому Ісусові, малі символічні відречення на переблагання за їхні гріхи.

Небагато страждаючи, роблячи невеликі жертви заради душ інших людей та перебуваючи на молитві, ви зможете зменшити інтенсивність майбутнього передбаченого переслідування.

Якщо ви це зробите, Милосердя Мого Отця може бути вилито на світ потоком Ласк.

Моліться, моліться, моліться, щоб ваші молитви допомогли належно підготувати людство до настання Попередження, щоб якомога менше душ було втрачено перед тим, як вони отримають шанс побачити Мене, уділяючого їм Мій великий Дар Любові, Милосердя і Примирення.

Ваш люблячий Ісус

Спаситель людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •