The hatred will mount against you. You will be told that this Work is from Satan

Wednesday, April 11th, 2012 @ 21:20

My dearly beloved daughter, why is it that you, sometimes, question the Graces I have given you?

The Gift of reading souls was given to you so that you can discern the intentions of those poor souls who will try to undermine My Holy Word.

This Gift will enable you to feel compassion for such souls and help them to find the true path to Eternal Life and to free their souls from the torment that they endure.

This Gift will also enable you to identify false prophets.

You will know instantly, who comes in My Name and who does not.

At first you will feel a terrible sinking feeling of fear because you will recognise Satan’s work. You will know immediately when he is present in others.

When he attacks you, through others, you will feel like you have been kicked in the stomach.

You will feel nauseous when you come face to face with someone whose soul has been stolen by Satan and you will tremble and feel dizzy.

You will speak, however, to such souls with My Words and with a strength you will not recognise as your own.

Many who come to you with pure souls, will feel the Light and My Presence surge through their bodies.

Few, of humble heart, and a deep love for Me, will fail to respond to My Holy Spirit, which has flooded your soul.

My daughter, this is now a difficult stage of your Mission.

The hatred will mount against you.

You will be told that this Work is from Satan.

Don’t you know how Satan, the deceiver, works? He convinces good souls that when My Word is spoken, that it is not from Me?

He tries to convince others, through their fear of him, that the traits associated with him are present in others.

He causes doubts and distress in souls by deceiving them. By blinding them to the Truth and by preventing them from receiving Graces, designed by Me, to sanctify their souls.

Those he attacks the most, are those who are closest to Me.

This includes not only visionaries and prophets, but the very souls I need to help form My Army.

This Army will defeat Satan. He knows this and will never give up in his quest for souls.

Remember this though. Satan does not have the power that I have. He cannot defeat the Holy Trinity. He is powerless against My Mother who has been given authority to destroy him. He fears her.

To all those who doubt My Word, given through these Messages, please ask My beloved Mother to bring you closer to My Sacred Heart.

Ask her to cover you with her Holy Mantle and give you the protection you need from the evil one.

Remember, the evil one is full of hatred.

When you find hatred of any kind in your heart, especially towards My holy messengers, know that Satan has tempted you to sin.

That is when you must ask Me for the Graces to make you strong.

Remember, I will never turn My Back on any of you including those of you who hate My messengers and those souls who reject Me.

Your loving Saviour

Jesus Christ

397. Ненависть проти тебе зросте. Тобі скажуть, що ця Праця від сатани

Середа, 11 квітня 2012 р. Божого, 21:20

Моя ніжно улюблена дочко, чому ти часом сумніваєшся у Ласках, які Я тобі надав?

Дар читання душ було надано тобі, щоб ти могла розпізнати наміри тих бідних душ, які намагатимуться руйнувати Моє Святе Слово.

Цей Дар дозволить тобі відчувати до таких душ співчуття і допомогати їм знайти правильний шлях до Вічного Життя та звільнити їхні душі від мук, які вони переживають.

Цей Дар також дозволить тобі визначати лжепророків.

Ти дізнаєшся відразу, хто приходить в Моє Ім’я, а хто ні.

Спочатку ти будеш відчувати жахливе глибоке відчуття страху, тому що впізнаєш роботу сатани. Ти відразу дізнаєшся, коли він буде присутній в інших особах.

Коли він нападатиме на тебе через інших, ти почуватимешся так, ніби тебе копнули ногою в живіт.

Будеш відчувати нудоту, коли зустрінешся віч-на-віч з людиною, чия душа була викрадена сатаною, будеш тремтіти і у тебе буде крутитись голова.

Ти будеш однак говорити з такими душами Моїми Словами і з Силою, яка не походитиме від тебе і ти це відчуєш.

Багато прийдуть до тебе з чистими душами і будуть відчувати Світло, а Моя Присутність протікатиме через їхні тіла.

Мало кому з покірними серцями і з глибокою любов’ю до Мене не вдасться відповісти на Мого Святого Духа, який наповнив твою душу.

Моя дочко, зараз це є складний етап твоєї Місії.

Ненависть проти тебе зросте.

Тобі скажуть, що ця Праця від сатани.

Хіба ти не знаєш, як сатана, шахрай, працює? Він переконує добрі душі, що коли промовляються Мої Слова, то це не від Мене.

Він намагається переконати інших людей, користуючись їхнім страхом перед ним, що його риси є присутні в інших.

Він викликає сумніви та страждання в душах, обманюючи їх. Засліплюючи їх до Правди, він не допускає їх до Благодатей, призначених Мною для освячення їхніх душ.

Він найчастіше нападає на тих, які є найближчими до Мене.

Це включає не тільки візіонерів і пророків, але саме ті душі, яких Я потребую, щоб допомогли Мені сформувати Мою Армію.

Ця Армія переможе сатану. І він це знає, а тому ніколи не відмовиться від полювання на душі.

Пам’ятай хоча б це. Сатана не має тієї влади, яку маю Я. Він не може перемогти Пресвяту Трійцю. Він безсилий проти Моєї Матері, яка отримала владу знищити його. Він боїться Її.

Всі ви, які сумніваєтеся у Моєму Слові, даному через ці Послання, прошу, попросіть Мою улюблену Матір наблизити вас до Мого Найсвятішого Серця.

Попросіть, щоб вона покрила вас своїм святим Покровом і дала вам необхідний захист від злого духа.

Пам’ятайте, що злий дух сповнений ненависті.

Коли ви відчуєте будь-яку ненависть у своєму серці, особливо до Моїх святих посланців, знайте, що сатана спокусив вас до гріха.

Саме тоді ви повинні попросити у Мене Ласки, щоб зробити вас сильними.

Пам’ятайте, що Я ніколи не відвернуся від вас, в тому числі від тих, які ненавидять Моїх посланців і від тих душ, які відкидають Мене.

Ваш люблячий Спаситель

Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •