Mother of Salvation: The time for me to crush the serpent is drawing nearer

Tuesday, April 10th, 2012 @ 20:45

I am your beloved Mother, Queen of the Earth. I am the Immaculate Conception, the Virgin Mary, Mother of Jesus, Who came in the flesh.

My child, the time for the Triumph of My Immaculate Heart is close.

The time for me to crush the serpent is drawing nearer, until the day when Satan and his demons are cast into the wilderness, much confusion will erupt on Earth.

For believers in my Son, it will be a time of torment. They will be pulled into two different directions, by the Catholic Church.

One half will believe, out of duty, the need to follow the false prophet, the pope who will follow Pope Benedict XVI.

He, the beast, is dressed like a lamb, but is not from my Father, God the Most High, and will fool poor souls, including priests, bishops and cardinals.

Many will follow him and believe him to be sent by God to rule over His Church on Earth.

Sadly, many souls will follow his teachings, which will be insulting to My Father.

Others, filled with the Holy Spirit and given the Graces of discernment because of their humble souls, will know instantly, that an imposter sits in the Church in Rome.

The new false pope is already scheming, even before he ascends to the Throne of the Seat of Peter, to denounce the Teachings of my Son. Then he will denounce me, the Blessed Mother of God and ridicule my role as Co-Redemptrix.

My child, your role is going to become even harder than before. For many of my children are very confused. The insults you face every day, the torments you endure on behalf of my Son, will increase.

Never be afraid to tell the world the Truth, my child.

You are being made stronger, as a result of the physical and mental suffering you accept on behalf of my Son, in order to save souls.

Every effort, especially by one division in the Catholic Church, will be made to dismiss my Messages given to you.

Your obedience and loyalty to me and my beloved Son, will be tested as never before. This may lead you to pull away, but should this happen it will not last long.

Pray, my child, for all of God’s children, who through no fault of their own, are being pulled into the final battle for souls.

All of this must come to pass for it is contained in my Father’s Book.

All the angels in Heaven protect you, my child, in this somewhat lonely Mission.

Always remember how important prayer is.

Pray, pray, pray, for without prayer, especially the recital of my Holy Rosary, Satan can pull you away from the Holy Word of my precious Son.

Remember also the importance of fasting, for it keeps the deceiver at bay.

Without regular prayer, my children will find it hard to remain close to my Son.

Never fear the future, children, for once you remain close to my Son you will be protected and given the necessary Graces to prepare your souls and those of your families, for the New Era of Peace foretold so long ago.

Your beloved Mother

Queen of the Earth

Mother of Salvation

396. Матір Спасіння: Наближається той час, коли Я розтопчу змія

Вівторок, 10 квітня 2012 р. Божого, 20:45

Я є ваша улюблена Матір, Цариця землі. Я є Непорочне Зачаття, Діва Марія, Матір Ісуса, який прийшов у тілі.

Моя дитино, час Тріумфу Мого Непрочного Серця є близький.

Наближається той час, коли Я розтопчу змія і до цього дня, коли сатана і його демони будуть вкинуті в нетрі Пекла, на землі буде виникати багато замішання.

Для віруючих в Мого Сина це буде час муки. Їх буде розділено на дві різні частини Католицької Церкви.

Одна половина буде вірити, з почуття обов’язку, що необхідно підпорядкуватись лжепророку, тобто папі, який буде наступником папи Бенедикта XVI.

Він – звір, одягнений як ягня, він є не від Мого Отця, Бога Всевишнього, і буде обманювати бідні душі, в тому числі священиків, єпископів і кардиналів.

Багато прямуватимуть за ним і повірять йому, що він посланий Богом, щоб керувати Його Церквою на землі.

На жаль, багато душ будуть дотримуватись його вчення, яке буде зневажати Мого Отця.

Інші, наповнені Святим Духом і обдаровані Ласками розпізнання, завдяки їхнім покірним душам будуть відразу знати, що у Церкві в Римі сидить самозванець.

Новий фальшивий папа вже підступно планує, навіть ще до того, поки зійде на трон столиці Петра, як засудити Вчення Мого Сина. Потім він засудить і Мене, Благословенну Матір Божу і висміє Мою роль як Співвідкупительки.

Моя дитино, твоя роль стане ще важчою, аніж дотепер, оскільки багато Моїх дітей є сильно дезорієнтованими. Зневаги, з якими ти зустрічаєшся щодня і муки, які ти терпиш в Ім’я Мого Сина, будуть посилюватися.

Ніколи не бійся казати світові правду, Моя дитино.

Ти зараз стала сильнішою в результаті фізичних і душевних страждань, які приймаєш в Ім’я Мого Сина, щоб рятувати душі.

Буде зроблено все можливе, особливо певним колом Католицької Церкви, щоб відкинути Мої Послання, які дані тобі.

Твій послух і відданість Мені та Моєму улюбленому Сину будуть випробувані, як ніколи дотепер. Це може призвести до того, що тебе відштовхнуть, але якщо так трапиться, то це не триватиме довго.

Молися, Моя дитино за всіх Божих дітей, яких не з власної вини втягнуто у фінальну битву за душі.

Все це повинно відбутися, бо це міститься в Книзі Мого Отця.

Всі ангели на Небесах захищають тебе, Моя дитино, в цій дещо самотній Місії.

Завжди пам’ятай, наскільки важливою є молитва.

Моліться, моліться, моліться, бо без молитви, особливо без відмовляння Мого Святого Розарію, сатана може відтягнути вас від Святого Слова Мого дорогого Сина.

Пам’ятайте також про важливість посту, бо він тримає шахрая на віддалі.

Без регулярної молитви Моїм дітям буде важко залишатися близько Мого Сина.

Ніколи не бійтеся майбутнього, діти, бо, коли ви будете триматися близько Мого Сина, то будете захищені і вам будуть дані Ласки для підготовки ваших душ і душ ваших сімей до Нової Ери Миру, так давно передбаченої.

Ваша улюблена Мати

Цариця землі

Матір Спасіння

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •