I Am the Church. The Church was founded by Me and it can never die

Saturday, April 7th, 2012 @ 10:00

My dearly beloved daughter, the schism I spoke of has begun in the Catholic Church.

My Teachings, which have never changed since My Holy Scriptures ended with the Book of Revelation, are now being challenged.

There have been a number of challenges, opinions and theological assessments of My Holy Word throughout the centuries.

Many fine men questioned the instructions and the Teachings, which I imparted to mankind.

Some of My Teachings were taken apart, analysed, new interpretations sought and then accepted.

Yet this has been unnecessary, for the Truth was given to man by the prophets who came before Me and then by Me during My time on Earth.

The Truth has never changed. The Truth is simple.

Other information, not contained in Holy Scripture was given, as a Gift to the world, through chosen souls, for one reason only. To help you contemplate on My Sacrifice for mankind and to show and remind you of the Love I hold in My Heart for all of God’s children.

Any Divine Revelations given to the world today are to help you prepare for Eternal Life.

My Teachings, honoured by the Holy Catholic and Apostolic Church, are now being attacked in the first of many challenges, which will result in the division of the Church.

New laws will be introduced to suit modern opinion and so that they sit comfortably with those who, with pride in their souls, feel a need to pacify mankind, rather than show obedience to the Teachings of the Church.

I Am the Church.

The Church was founded by Me and it can never die.

Many, including those from within, as well as from outside the Church, will attempt to break down its structure.

Pray that My Holy Vicar, Pope Benedict XVI, will remain strong amidst the opposition he now faces.

This is a deliberate attempt, by those connected with the false prophet, to create a new church.

These cunning people will have you believe it will be the same Church, but it cannot be.

How can My Church, with new laws, twisted versions of the Truth I gave to the world, represent Me?

It can’t. This is why My Father will direct His Church, the true, loyal believers, from the Heavens.

He will hold the keys, until the Second Coming, when the New Jerusalem will rise, the One True Catholic Church, out of the ashes to be reclaimed by all of God’s children, all religions, all creeds as one.

This is the way it was meant to be in full and final union in the New Era of Peace on Earth.

Your beloved Jesus Christ

393. Я Є Церква. Церква була заснована Мною і ніколи не помре

Субота, 7 квітня 2012 р. Божого, 10:00

Моя ніжно улюблена дочко, розкол в Католицькій Церкві про який Я говорив, розпочався.

Моєму Вченню, яке ніколи не змінювалося відтоді, як Моє Святе Письмо закінчилося Книгою Одкровення, в даний час кидають виклик.

Впродовж століть було багато викликів, думок і теологічних оцінок Моєму Святому Слову.

Багато визначних людей поставили під сумнів вказівки і Вчення, які Я передав людству.

Моє Вчення частково було розділено, проаналізовано, йому було знайдено нові інтерпретації, які, зрештою, було прийнято.

Однак цього не було потрібно. Бо Правда була надана людству через пророків, які прийшли переді Мною, а потім була надана через Мене під час Мого перебування на землі.

Правда ніколи не змінювалася. Правда є простою.

Інша інформація, яка не міститься в Святому Письмі, була дана світові як Дар через вибрані душі тільки з однієї причини. Щоб допомогти вам розважати над Моєю Жертвою для людства і показати та нагадати вам про Любов, яку Я маю в Моєму Серці до всіх Божих дітей.

Будь-які Божественні Одкровення, які дані сьогоднішньому світові, повинні допомогти вам підготуватися до Вічного Життя.

Моє Вчення, якого дотримується Свята Католицька і Апостольська Церква, зараз зазнає нападу, як перше із багатьох випробувань, що призведуть до поділу в Церкві.

Будуть введені нові закони, які б відповідали сучасним поглядам і у такий спосіб, щоб вони були прийнятними для тих, які з гордістю в душі вважають за необхідне заспокоювати людство, а не проявляти послух Вченню Церкви.

Я Є Церква.

Церква, яка була заснована Мною і яка ніколи не помре.

Багато тих, які всередині Церкви та тих, що є поза нею, намагатимуться зруйнувати її структуру.

Моліться, щоб Мій Святий Вікарій Папа Бенедикт XVI залишався сильним серед опозиції, з якою він зараз зіштовхнеться.

Це навмисна спроба, спроба тих, які пов’язані із лжепророком, щоб створити нову церкву.

Ці підступні люди переконають вас, що це буде та сама церква, але цього не може бути.

Як може Моя Церква, з новими законами і перекрученою версією Правди, яку Я дав світові, представляти Мене?

Вона не може. Тому Мій Отець буде керувати з Неба Своєю Церквою через правдивих відданих віруючих.

Він буде тримати ключі аж до Другого Пришестя, коли Новий Єрусалим і Єдина Істинна Католицька Церква повстане з попелу і буде прийнята всіма дітьми Божими, дітьми всіх релігій, всіх віросповідань, як єдина.

Це шлях, який заплановано, щоб бути в повній і остаточній єдності в Новій Ері Миру на землі.

Ваш улюблений Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •