Easter is the time when My death on the Cross is contemplated properly

Friday, April 6th, 2012 @ 22:20

My dearly beloved daughter, how you console Me, in My time of sorrow. How you give Me the love and comfort I so desire from souls. Oh were all souls to unite and intertwine their hearts with Mine, God’s holy family would be fully complete. Only when all souls are salvaged will My Father’s Divine Will be done.

Easter is a time when My death on the Cross is contemplated properly and My Resurrection from the dead is fully acknowledged, for the freedom it brings humanity.

My Resurrection means that all of you who love Me and proclaim My Holy Word, can also be raised from the dead.

All those who have died in a State of Grace, and favoured by My Father, will also be raised in glory from the dead on the Day I come to Judge.

They will join those, who are alive not just in body, but in the Spirit of the Lord and be awarded Eternal Life.

Many people do not understand My Promise.

All those whose names are contained in the Book of Life will be raised body, mind and soul, free of bodily corruption and in full union with Me.

All those chosen, will live according to the Divine Will of My Father.

You will live in love, peace and harmony during my Glorious Reign on Earth for 1000 years.

You will join in glory, with the first resurrection of the dead. Those souls, including your beloved family and friends, who are deemed fit to enter My New Paradise on Earth.

This is the life you must all seek out. Let there be no doubt.

For those poor souls who cannot accept the Truth of My Existence or My Promise to Judge the living and the dead, they will tear their hair out when faced with the terrible fate, which will lie ahead of them when the Truth is revealed.

For those believers, you must also be careful.

Many of you who do not love Me enough or take Me for granted, making the mistake of believing that My Mercy ignores sins, where no remorse exists.

My Mercy is abundant, I want to lavish My Graces upon every sinner. But there are those, who are smug in the false assumption, that their knowledge of My Teachings is enough to save them.

They are indifferent to My Love. They lack a tender heart, have little humility in their souls and believe that certain sins are not worth repenting.

This thinking is dangerous and serves only to remove such souls from Me further.

There is not one sin so small that can be ignored. Absolution can only be given when you repent. You can only repent if you are free from pride and humble of heart.

Rejoice, My children, this Easter. Just as My death on the Cross gave you the Gift of salvation, it was My Resurrection from the dead that will also give you the Eternal Life, which has been planned by My Eternal Father for so long.

You have much to look forward to. For the Eternal Life promised to you, means just that – eternal life, in body, mind and soul.

It is important that you strive for this new life and that you prepare your souls.

Every effort will be made by Satan and his demons to convince you that Eternal Life in My New Paradise does not exist. That My Second Coming is a lie.

Priests, members of the clergy and devout Christians, will be the first target.

Pray, pray, pray to My Eternal Father to protect you with My Precious Blood so that not one of you strays from the Truth.

Your beloved Jesus Christ

Redeemer of Mankind

392. Великдень – це час, коли Моя смерть на Хресті розважається належним чином

П’ятниця, 6 квітня 2012 р. Божого, 22:20

Моя ніжно улюблена дочко, як ти Мене втішаєш під час Мого Смутку. Як ти обдаровуєш Мене любов’ю і втіхою, яких Я так сильно прагну від душ. О, якби всі душі об’єдналися і переплелися своїми серцями з Моїм Серцем, тоді Свята Божа родина була б повністю зібрана. Тільки тоді, коли всі душі будуть врятовані, здійсниться Божественна Воля Мого Отця.

Великдень – це час, коли Моя Смерть на Хресті розважається належним чином і Моє Воскресіння з мертвих повністю визнано з огляду на свободу, яку воно приносить людству.

Моє Воскресіння означає, що всі ви, які Мене любите і проголошуєте Моє Святе Слово, можете також воскреснути із мертвих.

Всі ті, які померли в стані Благодаті і заслужили Ласку в Мого Отця, також воскреснуть з мертвих у Славі в День, коли Я прийду судити.

Вони приєднаються до тих, які живуть не тільки в тілі, але й в дусі Господнім і будуть нагороджені Вічним Життям.

Багато людей не розуміють Моєї Обітниці.

Всі ті, чиї імена містяться в Книзі Життя, воскреснуть тілом, розумом і душею, вільні від тілесного зіпсуття, у повній єдності зі Мною.

Всі ті вибрані будуть жити відповідно до Божественної Волі Мого Отця.

Ви будете жити в любові, мирі і гармонії під час Мого Славного Царювання на землі протягом тисячі років.

 Ви приєднаєтесь у Славі з першими воскреслими із мертвих. З тими душами, включно з вашими родичами та друзями, які визнані достойними увійти до Мого Нового Раю на землі.

Це є життя, якого ви всі повинні шукати. Нехай не буде сумнівів.

Ті бідні душі, які не можуть прийняти Правди про Моє Існування, ані Моєї Обітниці судити живих і мертвих, будуть рвати на собі волосся, коли зустрінуться з жахливою долею, коли Правда буде виявлена.

Ви, віруючі, також повинні бути насторожі.

Багато з вас, які не люблять Мене достатньо сильно або приймають Мене як належне, роблять помилку, вважаючи, що Моє Милосердя не зважатиме на гріхи, за які відсутнє розкаяння.

Моє Милосердя є рясним і Я хотів би щедро обдарувати Моїми Ласками кожного грішника. Але є й такі, що самовдоволено хибно припускають, що їхніх знань Мого Вчення є достатньо для того, щоб спастися.

Вони байдужі до Моєї Любові. Їм бракує ніжного серця, у них мало смирення в душі і вони вірять, що за певні гріхи не варто каятись.

Це мислення є небезпечним і служить тільки для ще більшого віддалення цих душ від Мене.

Немає жодного гріха, навіть зовсім незначного, який би міг бути злегковажений. Прощення гріхів може бути надано тільки тоді, коли ви розкаєтесь. Покаятися можете тільки тоді, коли ви є вільними від гордині та смиренні серцем.

Радійте, Мої діти, цьому Великодню. Так само, як Моя Смерть на Хресті дала вам Дар Спасіння, так само і Моє Воскресіння з мертвих дарує вам Вічне Життя, яке було заплановане Моїм Предвічним Отцем так давно.

Ви можете багато на що сподіватися. Бо Вічне Життя, яке було обіцяне вам, означає саме це: Вічне Життя в тілі, розумі і душі.

Важливо, щоб ви прагнули до цього нового життя і щоб підготували свої душі.

Сатана та його демони зроблять все можливе, щоб переконати вас, що Вічного Життя в Моєму Новому Раю не існує. Що Моє Друге Пришестя є брехнею.

Священики, представники духовенства і благочестиві християни будуть їхньою першою мішенню.

Моліться, моліться, моліться, щоб Мій Предвічний Отець захистив вас Моєю Найдорожчою Кров’ю, щоб ніхто з вас не відхилився від Правди.

Ваш улюблений Ісус Христос

Відкупитель людства

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •