The Warning – Second Coming Close – Chance to Save your souls

Wednesday, January 12th, 2011 @ 15:00

My daughter, My Message yesterday was harsh. Many reading it will say, “this is not the way the Lord speaks.” But how do they know? It is because of the suffering that is being endured by My beloved children, at the hands of others, that I must speak out. I speak out because of My Divine Mercy, in order to help save you, My children, so that we can be united as one Holy Family in the New Paradise. I do not want to lose one single soul to the deceiver. It is important that My Voice is heard.

Non-Believers find it so difficult

I understand that for many of My children, especially those non-believers, they find it very difficult to believe in the next life. They are so conditioned, by worldly matters, that in their struggle to survive, they have neglected their spirituality to such an extent they don’t believe that there is another life at all. They now need to consider. They believe that all ends after death and that the only world they need to worry about is the one they live in right now. How I Am distressed for these misguided souls. If they could only experience a glimpse of what Paradise provides, they would spend their days in prayer and adoration to Me, and My Eternal Father, in praise and thanks.

This New World that I have promised them is a reality. Praise to the believers who have never forgotten this fact and who still pray to Me every day. How I love My followers; but how I suffer for them too. These devout followers do everything they can to convince others of My Existence. Then they are laughed at and scorned on My behalf. How this breaks My Heart.

How the departed pine for all those left with no faith

How your loved ones pine for you all on the other side, non-believers! For those of you, whose loved ones are at peace in My Father’s Kingdom, they constantly pray to intercede on your behalf. What you do not realise is this. If you take time to speak with Me privately – in your own words – and ask Me for guidance, even if your faith is lukewarm, then I will respond. And you will know that I have responded. Turn to Me now children. In your own words and ask Me to restore your faith.

Consider My Teachings through these Messages and through the Bible and remind yourselves what way you must live your lives. I will, through My Mercy, reveal to you your grievances against My Teachings, and every sin and offence you have committed throughout your life, very soon.

Not Judgment Day, but a taste of what it will be like

This is an Act of Mercy on My part. You will see your sins and understand immediately how they appear to Me. Instantly, you will understand clearly how offensive they are and wrong. This is your chance, children, to repent. This is not Judgement Day, but a taste of what it will be like.

Out of Mercy you are being given the greatest Gift of all before Judgement Day – the chance to repent and change your life before the final day – the time when I arrive back on this Earth. I come, as you know, not as a Saviour then, but as a Just Judge. That time is now close, My children. Do not fear. I Love you all. You are in My Heart. Allow Me to enter yours now, and let Me guide you to My Father’s Kingdom. Never fear death. Death will simply be a doorway into a new beautiful life of blissful eternity, full of love, peace and happiness.

Life on Earth – only a passage in time

Your life on Earth is simply a passage in time. It can be full of love, joy, pain, rejection, fear, anger, despair, frustration and sadness. But it is only when you turn to Me, that your pain will ease. Blessed are those who suffer and especially in My Name, for you will be glorified in My Father’s Kingdom. Blessed too are those who turn back to Me, for there will be great rejoicing in Heaven.

You will be welcomed into My New Paradise. Pray for your souls and those of your families, now. The Warning will take place soon. Then you will know the Truth. You will then have the chance to redeem yourself in My Eyes.

I love you all. I rejoice because I know that so many more of My children will now turn back to Me and God the Eternal Father, as the time for the end times draws very close now. Be prepared.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

39. Попередження – близьке Друге Пришестя – шанс врятувати свої душі

середа, 12 січня 2011 р., 15:00

Моя дочко, Моє вчорашнє Послання було суворим. Багато хто читаючи його, скаже: «Господь в такий спосіб не говорить». Але звідки вони знають? Саме через страждання, які переживають Мої улюблені діти від рук інших, Я змушений висловитися. Я висловлююся через Своє Боже Милосердя, для того щоб допомогти врятувати вас, Мої діти, щоб ми могли бути об’єднані як одна Свята Родина в Новому Раю. Я не хочу втратити жодної душі на користь шахрая. Важливо, щоб Мій Голос був почутий.

Невіруючим це так важко

Я розумію, що багатьом Моїм дітям, особливо невіруючим, дуже важко повірити в наступне життя. Вони настільки залежні від земних справ, щоб в своїй боротьбі за виживання знехтували своєю духовністю до такої міри, що взагалі не вірять, що існує інше життя. Їм потрібно зараз задуматись. Вони вірять, що все закінчується після смерті і що єдиний світ, про який їм потрібно турбуватися, це той, в якому вони живуть просто зараз. Як Я стурбований за ці введені в оману душі. Якщо б вони могли пережити тільки проблиск того, що надає Рай, вони б проводили свої дні в молитві і поклонінні Мені і Моєму Предвічному Отцю в хвалі і подяці.

Цей Новий Світ, який Я їм пообіцяв, є реальністю. Хвала віруючим, які ніколи не забували цього факту і які досі моляться до Мене кожного дня. Як Я люблю Своїх послідовників; але як Я також страждаю за них. Ці віддані послідовники роблять все, що можуть, щоб переконати інших в Моєму Існуванні. Тоді їх висміюють і зневажають в Моєму Імені. Як це розбиває Моє Серце.

Як покійні сумують за всіма тими без віри, яких залишили

Як ваші близькі по ту сторону сумують за вами, невіруючі! За тих з вас, чиї близькі перебувають в мирі в Царстві Мого Отця, вони постійно моляться, щоб заступитися за вас. Те, чого ви не усвідомлюєте, є наступне. Якщо ви присвятите час, щоб поговорити зі Мною наодинці, своїми власними словами, і попросите Мене про керівництво, навіть якщо ваша віра літепла, то Я відповім. І ви будете знати, що Я відповів. Зверніться до Мене зараз, діти. Своїми власними словами і попросіть Мене відновити свою віру.

Обміркуйте Моє Вчення через ці Послання і через Біблію, і пригадайте собі, в який спосіб ви повинні проживати своє життя. Я, через Своє Милосердя, виявлю вам дуже скоро ваші обра́зи проти Мого Вчення, і кожен гріх і злочин, які ви вчинили на протязі всього вашого життя.

Не День Суду, але передсмак того, яким він буде

Це є Акт Милосердя з Мого боку. Ви побачите свої гріхи і одразу зрозумієте якими вони постають переді Мною. Ви миттєво чітко зрозумієте, якими образливими вони є і злими. Це ваш шанс, діти, покаятися. Це не День Суду, але передсмак того, яким він буде.

Через Милосердя вам надається перед Днем Суду найбільший Дар з усіх – шанс покаятися і змінити своє життя перед Останнім Днем – часом, коли Я повернуся на цю землю. Я прийду тоді, як ви знаєте, не як Спаситель, але як Справедливий Суддя. Цей час зараз близький, Мої діти. Не бійтеся. Я люблю вас усіх. Ви є в Моєму Серці. Дозвольте Мені увійти до вас зараз і дозвольте Мені вести вас до Царства Мого Отця. Ніколи не бійтеся смерті. Смерть буде просто дверима в нове прекрасне життя блаженної Вічності, повної любові, миру і щастя.

Життя на землі – це тільки відрізок в часі

Ваше життя на землі – це просто відрізок в часі. Він може бути сповнений любові, радості, болю, відкинення, страху, гніву, відчаю, розчарування і смутку. Але тільки тоді, коли ви звернетесь до Мене, ваш біль полегшиться. Блаженні ті, які страждають, і особливо в Моє Ім’я, тому що ви будете прославлені в Царстві Мого Отця. Блаженні також ті, які повертаються до Мене, тому що на Небі буде велика радість.

Вас привітають в Моєму Новому Раю. Моліться зараз за свої душі і за душі своїх родин. Попередження невдовзі відбудеться. Тоді ви дізнаєтеся Правду. Тоді ви будете мати шанс відкупити себе в Моїх Очах.

Я люблю вас усіх. Я радію, тому що знаю, що набагато більше Моїх дітей повернуться зараз до Мене і до Бога, Предвічного Отця, оскільки час кінця часів вже дуже близький. Будьте підготовленими.

Ваш люблячий Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •