You do not have much time before I come to Judge

Saturday, March 24th, 2012 @ 11:45

I come to you today, My dearly beloved daughter, to inform the world of My Great Mercy.

I also wish to inform the world of My Justice.

Children, you do not have much time before I come to Judge.

It is the period between now and My Day of Judgment, which will take place at My Second Coming, that you must use wisely to prepare your souls.

As your Divine Saviour, it is My duty to guide you, instruct you and reveal ways, in which you can ensure that you are fit to enter My Paradise.

Do not reject My prophets. I refer, in particular to My sacred servants.

You must ask Me to cover you with My Holy Spirit for discernment with humility and purity of soul.

When you do, I will reveal to you the Truth of My Most Holy Word, given to you now through this prophet.

After that, it will be your duty to ensure that all those souls who look to you for guidance, are helped to prepare their souls for My Second Coming.

Never be afraid to utter the phrase “The Second Coming of Christ”, for many of My flock do not know what it means.

So few of them have been taught about this Great and Glorious Event, or the importance of preparing their souls so that they are in a State of Grace.

Never be afraid to preach about the existence of Purgatory or Hell. It is your responsibility to tell My people the Truth.

Look to Me for guidance through this prayer: Crusade Prayer

Crusade Prayer (40)

Prayer for clergy to prepare souls for the Second Coming

“O my Jesus, I am but a humble servant and need You to guide me, so I can prepare souls for Your Glorious Second Coming.

Help me to convert souls and prepare them according to Your Holy Will so that they are fit to enter the New Heaven and Earth, which You promised all of mankind, through Your death on the Cross.

Give me the Graces I need so that I can impart Your Word to thirsty souls and that I never waiver in my duty to You, dear Jesus, to Whom I pledged my allegiance through my sacred vows.

Amen.”

Go now My sacred servant and accept the role for which you were chosen.

The challenge of preparing souls for My Second Coming is the biggest ever in your ministry and you must accept this with love and joy in your hearts.

Accept also the Gift of being chosen as a sacred servant in these, the end of times, when the New Heaven and Earth emerges as My New Paradise.

You are blessed to be living in these times.

But, you will be tormented and obstructed on every part of your journey, when you help to save My souls on Earth, by the deceiver and all those he tempts to turn your hearts away from Me, your Divine Saviour.

Never give up in your Holy Mission and know that I, your Jesus, will walk with you every step of the way.

Your beloved Jesus

381. У вас не залишилось багато часу до того моменту, коли Я прийду судити

Субота, 24 березня 2012 р. Божого, 11:45

Я приходжу до тебе сьогодні, Моя ніжно улюблена дочко, щоб повідомити світ про Моє Велике Милосердя.

Я прагну також повідомити світ про Мою Справедливість.

Діти, у вас не залишилось багато часу до того моменту, коли Я прийду судити.

Цей період часу між сьогоднішнім днем і Моїм Днем Суду, який відбудеться в період Мого Другого Пришестя, потрібно використати розумно, щоб підготувати свої душі.

Моїм обов’язком як вашого Божественного Спасителя є вести вас, навчати вас і показувати вам шлях, ідучи яким ви можете бути певними, що увійдете в Мій Рай.

Не відкидайте Моїх пророків. Я звертаюся тут, зокрема, до Моїх висвячених слуг.

Ви повинні попросити Мене, щоб Я огорнув вас Моїм Святим Духом, щоб ви мали розпізнання зі смиренням і з чистотою душ.

Якщо ви так зробите, Я відкрию вам Правду Мого Найсвятішого Слова, що дається вам зараз через цього пророка.

Після цього ваш обов’язок полягатиме в тому, щоб всі ті душі, які шукають вашого керівництва, отримали допомогу для приготування своїх душ до Мого Другого Пришестя.

Ніколи не бійтеся вимовляти фразу “Друге Пришестя Христа”, бо багато з Мого стада не знають, що це означає.

Лише деякі з них отримали знання про цю велику і славну Подію і про важливість підготовки їхніх душ для перебування в стані Благодаті.

Ніколи не бійтеся проповідувати про існування Чистилища і Пекла.

Це є вашою відповідальністю – казати Моїм людям Правду.

Шукайте Мого Проводу через цю Молитву.

Молитва Хрестового Походу [40]

Молитва для духовенства, щоб підготувати душі до Другого Пришестя

О мій Ісусе, я всього лише покірний слуга і потребую, щоб Ти вів мене, щоб я міг підготувати душі до Твого Славного Другого Пришестя.

Допоможи мені навертати душі і підготувати їх згідно Твоєї Святої Волі, щоб вони були гідними увійти в Нове Небо і Землю, які Ти обіцяв усьому людству через Свою смерть на Хресті.

Уділи мені Ласки, яких потребую, щоб я міг передавати Твоє Слово спраглим душам і щоб я ніколи не відрікся від мого обов’язку щодо Тебе, дорогий Ісусе, Якому я обіцяв свою вірність через мої Священичі Обіти.

Амінь.

Ідіть зараз, Мої висвячені слуги, і прийміть покликання, для якого вас було обрано.

Завдання по підготовці душ до Мого Другого Пришестя є найбільшим, яке коли-небудь було у вашому служінні і ви повинні прийняти його з любов’ю і радістю у своїх серцях.

Прийміть також Дар бути вибраними як висвячені слуги в Кінці Часів, коли Нове Небо і Земля з’являться як Мій Новий Рай.

Ви є благословенними, які живете в цих часах.

Але ви будете мучені і вам будуть перешкоджати на кожному етапі вашої подорожі, коли ви допомагатимете рятувати Мої душі на землі від шахрая і всіх тих, кого він спокушає відвернути свої серця від Мене, вашого Божественного Спасителя.

Ніколи не здавайтеся у вашій Святій Місії і знайте, що Я, ваш Ісус, перебуватиму поруч із вами на кожному кроці цього шляху.

Ваш улюблений Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •