The opposition to My Second Coming will be fierce

Thursday, March 22nd, 2012 @ 23:00

My dearly beloved daughter, My pain has now become yours, in full union with Me. While this will be very difficult for you, it will bring you much joy and many new Graces.

I now bestow upon you the Gift of being able to read souls. I bequeath this special Gift for two reasons. The first is to offer you the protection you require when you will begin to mingle with some of My followers.

The second is to convert those hardened of hearts who will confront you as they challenge My Most Holy Word.

You must accept this new suffering, which you are experiencing and know that it is intensifying because of the increased wickedness in the world.

You, My daughter, and many of My other chosen souls, are all now experiencing both physical and interior suffering, at the same time.

This is due to the suffering My Most Holy Vicar is also experiencing in these days, when he will face his biggest trial.

Accept My Cup, My daughter, and for those who accept My Holy Word, through these Messages, know that your generosity of spirit is saving millions of souls every day.

Not one minute of your suffering goes to waste.

I realise, My children, that when you take up My Cross and follow Me, that you will suffer as a result.

But know that by doing this you are helping Me to save most of humanity. You will also help Me in My Reign on Earth, when the deceiver is banished and as My New Paradise on Earth emerges.

Know also that you, who suffer with Me, by following My path to Paradise, will take the very same road to Calvary, when I came the first time.

Christians today may believe, that were I to come again a second time, that I would never be treated with such cruelty again. Well they are wrong.

The opposition to My Second Coming will be fierce.

My Holy Word will and already is, being ridiculed and questioned.

My children, especially those with rigid and firm beliefs, fail to understand that My prophets will be outwardly rejected by the majority, just as they were in the past.

My Word, given to you this time, is already being ignored in many quarters of the Church and dismissed just as it was by the Pharisees during My time on Earth.

The Truth of My Teachings, which have never changed, will be deemed to be lies.

Why is this? I tell you, it is because so many have twisted the Truth of My Teachings to such an extent that they no longer believe in mortal sin.

So many choose to ignore the Truth contained in the Holy Bible.

Why do you deny, for example, the existence of the 1,000 years of the New Heaven and Earth?

This Revelation is very specific and the Truth is there for all to see.

Yet My Holy Word is challenged.

The Book of Revelation, just as the prophecies contained in the Book of Daniel, have been given to you only in parts. Many of you are confused.

But, this is because the contents revealed to both these prophets were closed and hidden until the end of times.

Only I, Jesus Christ, the Lamb of God has the Authority to reveal the contents to mankind.

How can you claim to know everything about My Second Coming when you know only parts? When they have not been revealed yet?

You must listen to My Holy Word for it is being given to you to save your souls.

Should you continue to deny My Word, after The Warning takes place, as these My Messages to the world will continue to unfold, you will be guilty of rejecting My Hand of Mercy.

No matter how much you believe in Me or claim to know Me, you will commit the sin of denying Me. As such you will be lost to Me and will not be fit to enter the Gates of Paradise.

It is My duty, given to you out of Pure Love and Compassion, that I now try to prepare you for the end times.

Please do not reject Me, this second time, as I come to save mankind from eternal damnation and offer you the keys to eternal salvation.

It is because I love you that I must be firm and lead you to the Truth.

Do not wait until My Day of Judgment to discover the Truth.

Come with Me now and help Me salvage the souls of the whole of humanity.

Your Teacher and Redeemer

Jesus Christ

380. Опір щодо Мого Другого Пришестя буде завзятим

Четвер, 22 березня 2012 р. Божого, 23:00

Моя ніжно улюблена дочко, Мій біль став зараз твоїм болем у цілковитому поєднанні зі Мною. Хоч це буде дуже важко для тебе, але це принесе тобі багато радості і багато нових Ласк.

Я обдарую тебе зараз Даром читання душ. Я уділяю тобі цей особливий Дар з двох причин. Перша причина – він надасть тобі необхідний захист, коли ти будеш перебувати серед деяких Моїх послідовників.

Друга причина полягає в наверненні тих, із зачерствілими серцями, які будуть протистояти тобі, оскільки вони кинуть виклик Моєму Найсвятішому Слову.

Ти повинна прийняти це нове терпіння, яке відчуваєш, і знай, що воно посилиться через збільшення зла у світі.

Ти, Моя дочко, як і багато інших Моїх вибраних душ – всі ви зараз переживаєте як фізичні, так і внутрішні терпіння, в той самий час.

Це пов’язано із терпінням Мого Найсвятішого Вікарія [Бенедикта XVI], якого він зазнає в ці дні, коли стоїть перед лицем свого найбільшого випробування.

Прийми Мою Чашу, дочко, а також ви, які приймаєте Моє Святе Слово через ці Послання, знайте, що через вашу щедрість духа Я рятую мільйони душ щодня.

Жодна хвилина вашого терпіння не витрачається намарно.

Я розумію Мої діти, що коли Ви берете Мій Хрест і йдете слідом за Мною, то ви будете страждати.

Але знайте, що таким чином ви допомагаєте Мені рятувати більшу частину людства. Ви також будете допомагати Мені в Моєму пануванні на землі, коли шахрай буде вигнаний і виникне Мій Новий Рай на землі.

Знайте також і те, що ви, які страждаєте зі Мною, ідучи Моєю стежкою до Раю, що ви пройдете точнісінько ту саму дорогу на Голготу, яку пройшов і Я під час Мого Першого Пришестя на землю.

Християни можуть вважати сьогодні, що коли б Я прийшов знову, вдруге, то зі Мною б не поводилися з такою жорстокістю, як вперше. Але вони дуже помиляються.

Опір відносно Мого Другого Пришестя буде завзятим.

Моє Святе Слово буде і вже є висміяне та піддане сумнівам.

Моїм дітям, особливо тим, що з твердими та незмінними переконаннями, не вдається зрозуміти того, що Мої пророки будуть відкрито відкинуті більшістю так само, як це було в минулому.

Моє Слово, яке дається вам в цей час, буде проігнорованим і відкинутим в багатьох колах Церкви, так як це було вчинено фарисеями під час Мого життя на землі.

Правда Мого Вчення, яка ніколи не змінювалася, буде вважатися брехнею.

Чому це відбудеться? Я скажу вам наступне. Це тому, що багато перекрутили Правду Мого Вчення до такої міри, що вже більше не вірять в існування смертного гріха.

Так багато хто воліє ігнорувати Правду, яка міститься в Святій Біблії.

Чому ви заперечуєте, наприклад, тисячолітнє існування Нового Неба і Нової Землі?

Це одкровення є дуже конкретним, а його Правду можуть помітити всі.

Однак Моє Святе Слово заперечується.

Книга Одкровення, так само як і пророцтва, які містяться в книзі Даниїла, були дані вам тільки частково. Багато хто з вас перебуває в замішанні.

Це відбувається тому, що зміст, об’явлений обом тим пророкам, був закритий і прихований аж до Кінця Часів.

І тільки Я, Ісус Христос, Агнець Божий, маю владу розкрити зміст цих пророцтв людству.

Як ви можете стверджувати, що все знаєте про Моє Друге Пришестя, якщо ви знаєте лише частину? Якщо цього ще не було об’явлено?

Ви повинні слухати Моє Святе Слово, бо воно дане вам для спасіння ваших душ.

Якщо ви будете продовжувати заперечувати Моє Слово після того, як відбудеться Попередження і в той час, як ці Мої Послання до світа і надалі будуть здійснюватися – то ви будете винними у відкиненні Моєї Руки Милосердя.

Незалежно від того, наскільки сильно ви вірите в Мене, чи стверджуєте, що знаєте Мене – ви здійсните гріх відречення від Мене. Таким чином ви будете втрачені для Мене і не зможете увійти у Ворота Раю.

Моє зобов’язання, взяте щодо вас з Чистої Любові і співчуття, полягає у підготуванні вас до Кінця Часів.

Прошу, не відкидайте Мене вдруге, коли Я приходжу, щоб спасти людство від вічного прокляття і подарувати вам ключі до Вічного Спасіння.

Саме тому, що Я люблю вас, Я повинен бути непохитним і вести вас до Правди.

Не чекайте, аж поки Мій День Суду виявить вам Правду.

Ідіть зараз зі Мною і допоможіть Мені спасти душі всього людства.

Ваш Вчитель і Відкупитель

Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •