Tell humanity that all is now in My Most Holy Hands

Wednesday, March 21st, 2012 @ 20:30

I come to you this evening, My dearly beloved daughter, to tell humanity that all is now in My Most Holy Hands.

I refer to the plans underway by the global group, who want to control your currency, your healthcare systems and your sovereignty.

They will not be allowed to control you and My Father’s Hand will fall swiftly, should they try to hurt you, children.

All believers who have My Eternal Father’s Seal of Protection, the Seal of the Living God, will come to no harm. This is why you, My daughter, must ensure that as many of God’s children are given immediate access to this, instantly, in every corner of the Earth.

Your prayers, children, have been very powerful and especially those of you who recite My Crusade Prayers, My Divine Mercy and the Holy Rosary daily. Already they have delayed and prevented a nuclear war, saved millions of souls from the fires of Hell, as well as prevented many earthquakes.

Never forget that it is your prayers, which are your greatest weapon against evil.

Your love for Me, Jesus Christ, has spread because of your allegiance to Me.

You, children, are My modern day disciples and you have now been given the authority and the Gift of the Holy Spirit to spread My Most Holy Word.

In order to receive the Power of the Holy Spirit, you must invoke My help, so that you will speak the Truth at all times when proclaiming My Holy Word.

Crusade Prayer (39) is now being Gifted to you so that you can walk amongst all of God’s children and help them to prepare their souls for the New Paradise and My Second Coming.

Crusade Prayer (39)

To prepare souls for the New Paradise

“O Jesus, my beloved Saviour, I ask You to cover me with Your Holy Spirit, so that I can speak with authority Your Most Holy Word, to prepare all God’s children for Your Second Coming.

I beseech You, Lord Jesus, for all the Graces that I need, so I can reach out to all faiths, creeds and nationalities, wherever I go.

Help me to speak with Your Tongue, soothe poor souls with Your Lips and love all souls with the special Divine Love, which pours out from Your Sacred Heart.

Help me to save souls so close to Your Heart and allow me to console You, dear Jesus, when lost souls continue to reject Your Mercy.

Jesus, I Am nothing without You, but with Your generous aid, I will fight in Your Name to help save the whole of humanity.

Amen.”

My Army, which has emerged from these My Holy Messages, has reached seven hundred thousand souls already.

Help Me to convert more of God’s children, so that not one soul is lost to Satan at the time of Judgment.

I will keep you strong in all your work for Me, children.

I love you, My precious Remnant Church.

Your beloved Jesus

379. Скажи людству, що все зараз знаходиться в Моїх Найсвятіших Руках

Середа, 21 березня 2012 р. Божого, 20:30

Я прийшов до тебе цього вечора, Моя ніжно улюблена дочко, щоб повідомити людство, що все зараз знаходиться в Моїх Найсвятіших Руках.

Це стосується і прогресуючих планів глобальної групи, яка хоче контролювати вашу валюту, вашу систему охорони здоров’я і ваш суверенітет.

Їм не буде дозволено контролювати вас і Рука Мого Отця швидко впаде, якщо вони спробують скривдити вас, діти.

Всі віруючі, які мають Печать Захисту Мого Отця – Печать Бога Живого, не зазнають жодної шкоди. Отож, ти, Моя дочко, повинна забезпечити, щоб якнайбільше Божих дітей отримали негайний безпосередній доступ до неї в кожному куточку землі.

Ваші молитви, діти, мають велику силу і, особливо, тих з вас, які щодня відмовляють Мої Молитви Хрестового Походу, Мою Вервицю до Божого Милосердя і Святий Розарій. Вони затримали і запобігли ядерній війні, врятували мільйони душ від пекельного вогню, а також запобігли багатьом землетрусам.

Ніколи не забувайте, що ваші молитви є найбільшою зброєю проти зла.

Ваша любов до Мене, Ісуса Христа, поширилася завдяки вашій вірності Мені.

Ви, діти, є Моїми сучасними учнями і вам було надано повноваження і Дар Святого Духа для поширення Мого Найсвятішого Слова.

Щоб отримати Силу Святого Духа, ви повинні взивати по Мою допомогу, щоб завжди говорити Правду, коли проголошуєте Моє Святе Слово.

Зараз ви отримуєте Молитву Хрестового Походу як Дар, щоб ви могли ходити серед усіх Божих дітей і допомагати їм підготувати свої душі до Нового Раю і Мого Другого Пришестя.

Молитва Хрестового Походу [39]

Щоб підготувати душі до Нового Раю

О Ісусе, мій улюблений Спасителю, я прошу Тебе огорнути мене Твоїм Святим Духом, щоб я міг переконливо проголошувати Твоє Найсвятіше Слово, щоб підготувати всіх Божих дітей до Твого Другого Пришестя.

Я благаю Тебе, Господи Ісусе, про всі Ласки, яких потребую,  щоб я міг простягнути руку до всіх конфесій, віросповідань і національностей, куди б я не пішов.

Допоможи мені говорити Твоїми Словами, заспокоювати бідні душі Твоїми Устами і любити всі душі особливою Божественною Любов’ю, яка випливає з Твого Найсвятішого Серця.

Допоможи мені рятувати душі, такі близькі Твоєму Серцю і дозволь мені втішати Тебе, дорогий Ісусе, коли загублені душі продовжують відкидати Твоє Милосердя.

Ісусе, я ніщо без Тебе, але з Твоєю щедрою допомогою  я буду боротися в Твоє Ім’я, щоб допомогти рятувати все людство.

Амінь.

Моя Армія, яка була створена в результаті цих Моїх Святих Послань, вже досягла сімсот тисяч душ.

Допоможіть Мені навернути більше Божих дітей, щоб під час Суду жодна душа не дісталася сатані.

Діти, Я зроблю вас сильними в усій вашій праці для Мене.

Я люблю вас, Мій дорогоцінний Залишок Церкви.

Ваш улюблений Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •