Mother of Salvation: Pray for Pope Benedict XVI who is in danger of being exiled from Rome

Tuesday, March 20th, 2012 @ 20:30

My child, there is stillness, like the calm before the storm, as the Catholic Church will soon be plunged into crisis.

I call on all of my children, everywhere, to pray for Pope Benedict XVI, who is in danger of being exiled from Rome.

He, the most Holy Vicar of the Catholic Church, is hated in many quarters within the Vatican.

An evil plot, planned for over one year, will be seen all over the world shortly.

Pray, pray, pray for all of God’s holy servants in the Catholic Church, who will be persecuted, because of the great divide within the Church, which will come about soon.

The great schism will be witnessed by the whole world, but it will not be seen to be the case immediately.

The false pope is waiting to reveal himself to the world.

Children, do not be deceived, because he will not be from God.

The Keys of Rome have been returned to my Father, God the Most High, Who will Rule from the Heavens.

Great responsibility will be placed on all those holy priests, bishops and cardinals, who love my Son dearly.

They will need much courage and Divine fortitude to lead souls towards the New Paradise.

Every effort by these holy disciples, to prepare souls for the Second Coming of my dearly beloved Son, will be opposed by the other dark side.

I urge all of my children to pray for the strength needed, as the antichrist and his partner the false prophet will rise to prominence.

You must ask me, the Mother of Salvation, for prayers to ensure that the Catholic Church will be saved and that the True Word of my Son is salvaged.

The Truth of my Son’s promise to Return in Great Glory will be tampered with.

You, my dear children, will be given a series of untruths, which you will be expected to honour and accept in the Holy Name of my Son.

My Crusade Prayer (38) must be said for the next month, every single day, to ensure that God’s holy priests do not fall for the wicked deceit, which is being planned by the false prophet and his followers.

My Crusade Prayer (38)

Salvation Prayer for the Catholic Chruch

“O Blessed Mother of Salvation, please pray for the Catholic Church in these difficult times and for our beloved Pope Benedict XVI, to ease his suffering.

We ask you, Mother of Salvation, to cover God’s sacred servants with your Holy Mantle, so that they are given the Graces to be strong, loyal and brave, during the trials they face.

Pray too that they will look after their flock in accordance with the True Teachings of the Catholic Church.

O Holy Mother of God, give us, your Remnant Church on Earth, the gift of leadership, so that we can help lead souls towards the Kingdom of your Son.

We ask you, Mother of Salvation, to keep the deceiver away from the followers of your Son, in their quest to safeguard their souls, so that they are fit to enter the Gates of the New Paradise on Earth.

Amen.”

Go, children, and pray for the renewal of the Church and for the safety of those sacred servants, who will suffer for their faith under the rule of the false prophet.

Mary

Mother of Salvation

377. Матір Спасіння: Моліться за папу Бенедикта XVI,
який перебуває у небезпеці вигнання з Риму

Вівторок, 20 березня 2012 р. Божого, 20:30

Моя дитино, ця тиша схожа на затишшя перед бурею, оскільки Католицька Церква незабаром буде занурена в кризу.

Я закликаю всіх Моїх дітей по цілому світі молитися за папу Бенедикта XVI, який перебуває в небезпеці вигнання з Риму.

Його, Найсвятішого Вікарія Католицької Церкви, ненавидять у багатьох колах Ватикану.

Цю нечестиву змову планувалося більше року часу і найближчим часом її буде видно по цілому світі.

Моліться, моліться, моліться за всіх святих Божих слуг в Католицькій Церкві, яких будуть переслідувати через великий поділ у Церкві, який невдовзі настане.

Цілий світ стане свідком великого розколу, але його зауважать не відразу.

Фальшивий папа чекає на те, щоб об’явити себе світові.

Діти, не дайте себе звести, оскільки він буде не від Бога.

Ключі від Риму були повернуті Моєму Отцю, Богу Всевишньому, який буде правити з Небес.

Велика відповідальність буде покладена на всіх тих святих священиків, єпископів і кардиналів, які ніжно люблять Мого Сина.

Вони будуть потребувати багато мужності і Божественної сили духу, щоб вести душі до Нового Раю.

Кожному зусиллю тих святих учнів по підготовці душ до Другого Пришестя Мого ніжно улюбленого Сина буде протистояти інша сторона, сторона темряви.

Я закликаю усіх Моїх дітей молитися за необхідну силу, бо антихрист і його партнер лжепророк здобудуть велику підтримку.

Ви повинні просити Мене, Матір Спасіння, про молитву, щоб Католицька Церква була врятована і щоб Правдиве Слово Мого Сина було збережено.

Правда Обітниці Мого Сина про Повернення у Великій Славі буде перекручена.

Вам, Мої дорогі діти, буде надана серія брехні і будуть від вас вимагати, щоб ви її прийняли і поважали в Святе Ім’я Мого Сина.

Мою Молитву Хрестового Походу належить відмовляти протягом наступного місяця щодня, щоб святі Божі священики не попалися на нечестивий обман, який запланований лжепророком та його послідовниками.

Молитва Хрестового Походу [38]

Молитва за порятунок Католицької Церкви

О Благословенна Матір Спасіння, прошу, молися в ці важкі часи за Католицьку Церкву і за нашого улюбленого Папу Бенедикта XVI, щоб полегшити його страждання.

Ми просимо Тебе, Матір Спасіння, покрити висвячених слуг Божих Твоїм Святим Покровом, щоб вони отримали Благодаті бути сильними, вірними і хоробрими під час випробувань, які постають перед ними.

Молися також, щоб вони дбали про свою паству відповідно до Істинного Вчення Католицької Церкви.

О Свята Мати Божа, дай нам, Залишку Твоєї Церкви на землі, Дар проводу, щоб ми могли допомогти вести душі в Царство Твого Сина.

Ми просимо Тебе, Матір Спасіння, тримати шахрая  подалі від послідовників Твого Сина, які прагнуть захистити свої душі, щоб бути здатними увійти у Ворота Нового Раю на землі.

Амінь.

Ідіть, діти, і моліться за оновлення Церкви і безпеку тих висвячених слуг, які будуть страждати за віру під час правління лжепророка.

Марія

Матір Спасіння

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •