Same sex marriage a grave sin

Friday, March 16th, 2012 @ 22:20

My dearly beloved daughter, the pain and suffering of My poor followers, who have to watch, helplessly, as new laws, contrary to My Teachings, are reaching unprecedented levels in the world.

Not only do you have to witness sin, children, you then have to watch as sin is presented to you, where you are forced to accept it as being humane.

I refer to one sin in particular, same sex marriage, which is presented as a natural right.

You are then expected to accept this abomination, as it is set before My Father’s Throne in a church.

It is not enough for these people to condone same sex marriage in the eyes of the law, they then want to force God the Father to give them His blessing. He could never do this, because it is a grave sin in His Eyes.

How dare these people think it is acceptable to parade this abominable act in My Father’s churches?

Children, I love every soul.

I love sinners.

I detest their sin, but love the sinner.

Same sex sexual acts are not acceptable in My Father’s Eyes.

Pray for these souls because I love them, but cannot give them the Graces they desire.

They must know, that no matter how much they try to condone same sex marriages, they are not entitled to participate in the Holy Sacrament of Marriage.

A Sacrament must come from God. The Rules for receiving Sacraments must stem from My Father’s Teachings.

You cannot force My Father, God the Most High, to give His blessing, or access to, His Holy Sacraments, unless they are respected in the way they are meant to be.

Sin is now presented in the world as a good thing.

As I have said before the world is back to front.

Good is presented as evil and those people who try to live by the Laws of God the Father, are sneered at.

Evil, no matter how you dress it up, cannot be turned into an act of goodness, in the Eyes of My Father.

My Father will punish those who continue to flaunt their sins before Him.

Heed this warning, for your sins, which are carried out when you refuse to obey God, will not and cannot be forgiven.

This is because you refuse to accept sin for what it is.

Your Saviour

Jesus Christ

375. Одностатеві шлюби є тяжким гріхом

П’ятниця, 16 березня 2012 р. Божого, 22:20

Моя ніжно улюблена дочко, біль і страждання Моїх бідних послідовників, які змушені безпорадно дивитися на нові закони, що суперечать Моєму Вченню, досягли безпрецедентного рівня в світі.

Ви не тільки змушені бути свідками гріха, діти, ви також змушені споглядати, як гріх є вам представлений, коли вас змушують прийняти його, як щось гуманне.

Я маю на увазі один гріх, зокрема одностатеві шлюби, які представлені, як природне право.

Від вас очікують, щоб ви прийняли цю гидоту, тому що вона встановлюється в церквах перед Престолом Мого Отця.

Тим людям недостатньо згоди на одностатевий шлюб цивільним правом, вони хочуть змусити Бога Отця дати їм Своє благословення. Він ніколи не може цього зробити, тому що це є тяжким гріхом в Його Очах.

Як ці люди насмілюються думати, що цей огидний акт, виставлений напоказ у Церкві Мого Отця, є прийнятним?

Діти, Я люблю кожну душу.

Я люблю грішників.

Я ненавиджу їхні гріхи, але люблю грішника.

Одностатеві сексуальні акти є неприйнятними в Очах Мого Отця.

Моліться за ті душі, тому що Я люблю їх, але не можу дати їм Ласк, яких вони прагнуть.

Вони повинні знати, що, незалежно від того, як вони намагаються виправдати одностатеві шлюби, вони не мають права уділятися у Святому Таїнстві Шлюбу.

Таїнство повинно походити від Бога. Правила приймання Таїнств повинні випливати з Вчення Мого Отця.

Ви не можете примусити Мого Отця, Бога Всевишнього, дати Своє благословення або доступ до Його Святих Таїнств, якщо їм не виявляють повагу належним чином.

Гріх є зараз представлений світові як добра річ.

Як Я вже перед тим казав, світ повернувся задом наперед.

Добро є представлене як зло, а над тими людьми, які намагаються жити за законами Бога Отця, насміхаються.

Зло, незалежно від того, як ви його прикрашаєте, не може бути актом доброти в Очах Мого Отця.

Мій Отець покарає тих, які продовжують виставляти свої гріхи перед Ним напоказ.

Зверніть увагу на це попередження, бо ваші гріхи, які ви чините, відмовляючись впокоритися Богові, не будуть і не можуть бути прощені.

Це є через те, що ви відмовляєтесь визнати гріх таким, яким він є насправді.

Ваш Спаситель

Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •