Love is more powerful than hatred

Wednesday, March 14th, 2012 @ 15:30

My dearly beloved daughter, I embrace you tightly, within My Bosom, as you endure this pain in union with Me.

My children, and especially My followers, feel a tenderness towards each other, which they cannot explain.

They may be strangers, living on opposite sides of the world, yet the love they feel is My Love.

They love each other as natural brothers and sisters do in any loving family.

I Am the Light that creates this spontaneous love, which brings souls together.

It is My Holy Spirit, which unites all of God’s children together as one family.

You, My children, are My family.

The Holy Trinity heads up the family, and when your love is pure and humble, you are automatically part of this holy family.

Love of the Father is through Me.

When you love Me I will take you into the Arms of My Father who will place the Seal of Protection around you and your family.

My Heart is tender, as I witness with joy, the love that you have for each other.

You bring Me such comfort from the torment that I have to endure, as My poor children in war torn countries are being persecuted.

Unite with Me now, so that My family of devoted followers will join as one, no matter what their background is or what country they come from, in order to conquer the hatred in the world.

Love is more powerful than hatred.

Hatred is diluted if it is responded to with love.

If someone treats you unjustly, you must respond with love, and Satan will cower in pain.

If you feel tempted to seek revenge on those who hurt you, then you must pray for them, forgive them and show them love instead.

Love, which permeates through My family on Earth, is a very powerful force.

You must never believe, for one instant, that hatred can defeat love.

The power that hatred wields, although ugly and painful to witness, can be defeated through the power of love.

How can love weaken hatred in the world today? Prayer is the answer.

Love Me.

Listen to Me.

Respond to the requests of My beloved Mother and Me, her Son, through the various prayers given to you.

Here is a special Crusade Prayer for the unification of God’s children.

It will spread love in the every corner of the Earth and dispel the hatred that grows every day.

This hatred, caused by Satan through the weakness of humanity, and which creates atrocities such as torture, murder, abortion and suicide can be averted through this

Crusade Prayer number (37)

for the unification of all God’s children

“O dear Jesus, unite all Your beloved followers in love, so that we can spread the Truth of Your promise for eternal salvation, throughout the whole world.

We pray that those lukewarm souls, afraid of offering themselves to You in mind, body and soul, will drop their armour of pride and open their hearts to Your Love and become part of Your holy family on Earth.

Embrace all those lost souls, dear Jesus, and allow our love, as their brothers and sisters to lift them from the wilderness and take them with us into the Bosom, Love and Light of the Holy Trinity.

We place all our hope, trust and love in Your Holy Hands.

We beg You to expand our devotion so that we can help save more souls.

Amen.”

I love you, children.

You must never feel disheartened when you see the wickedness around you.

Your prayers can dilute this wickedness.

Your love will defeat it.

Your loving Saviour

Jesus Christ

374. Любов сильніша від ненависті

Середа, 14 березня 2012 р. Божого, 15:30

Моя ніжно улюблена дочко, Я обіймаю тебе міцно в Моєму Серці, бо ти терпиш цей біль разом зі Мною.

Мої діти, а особливо Мої послідовники, відчувають один до одного ніжність, якої вони не можуть пояснити.

Вони можуть бути чужими, бо живуть у протилежних частинах світу, але любов, яку вони відчувають, є Моєю Любов’ю.

Вони люблять один одного, як рідні брати і сестри у будь-якій люблячій родині.

Я Є Світло, яке творить цю спонтанну Любов, що збирає душі разом.

Це Мій Святий Дух об’єднує всіх Божих дітей разом в одну родину.

Ви, Мої діти, є Моєю родиною.

Пресвята Трійця очолює родину і коли ваша любов чиста і покірна, то ви автоматично стаєте частиною цієї святої родини.

Любов Отця приходить через Мене.

Якщо ви любите Мене, тоді Я візьму вас в Обійми Мого Отця і Він поставить Печать Захисту навколо вас і вашої сім’ї.

Моє Серце є ніжним і Я радію, коли є свідком тієї любові, яку ви відчуваєте один до одного.

Ви приносите Мені таку втіху посеред муки, яку Я повинен терпіти, тому що Мої бідні діти у постраждалих від війни країнах піддаються переслідуванню.

Об’єднайтеся зараз зі Мною, щоб Моя родина відданих послідовників стала єдиною, незважаючи на їхнє походження, щоб перемогти ненависть в усьому світі.

Любов є сильніша від ненависті.

Ненависть послаблюється, якщо ви відповідаєте на неї з любов’ю.

Якщо хтось ставиться до вас несправедливо, то ви повинні відповісти йому з любов’ю і сатана зіщулиться від болю.

Якщо ви відчуваєте спокусу помститися тим, які роблять вам боляче, ви натомість повинні помолитися за них, пробачити їм і проявити до них любов.

Любов, яка проникає через Мою родину на землі, є дуже потужною силою.

Ви ніколи, ні на мить не повинні вважати, що ненависть може перемогти любов.

Сила, якою володіє ненависть, хоч потворна і болюча для тих, хто її зазнає, може бути переможена силою любові.

Як любов може послабити ненависть в сьогоднішньому світі? Молитва є відповіддю.

Любіть Мене.

Слухайте Мене.

Відповідайте на прохання Моєї улюбленої Матері і Мої прохання, Її Сина, через різні молитви, які вам дані.

Ось особлива Молитва Хрестового Походу за об’єднання Божих дітей.

Вона буде поширювати любов в кожному куточку землі й розсіювати ненависть, яка зростає з кожним днем.

Ця ненависть, яка викликана сатаною через слабкість людства, яке чинить такі звірства як тортури, вбивства, аборти і самогубство, може бути відвернена через цю Молитву.

Молитва Хрестового Походу [37]

Об’єднання всіх Божих дітей

О дорогий Ісусе, об’єднай всіх Своїх улюблених послідовників в любові, щоб ми могли поширювати Правду про Твою Обітницю Вічного Спасіння по всьому світу.

Ми молимося, щоб ті літеплі душі, які бояться пожертвувати Тобі себе розумом, тілом і душею, скинули панцир гордині і відкрили свої серця на Твою Любов та стали частиною Твоєї святої родини на землі.

Обійми всі ці загублені душі, дорогий Ісусе, та дозволь нам, як їхнім братам і сестрам, піднести їх з пустелі своєю любов’ю і забрати їх з собою до Серця, Любові і Світла Пресвятої Трійці.

Ми складаємо всю нашу надію, довіру і любов у Твої Святі Руки.

Ми благаємо Тебе поглибити нашу побожність, щоб ми могли допомогти врятувати більше душ.

Амінь.

Я люблю вас, діти.

Ви ніколи не повинні відчувати себе зневіреними, коли бачите зло довкола вас.

Ваші молитви можуть послабити це зло.

Ваша любов переможе його.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •