Mother of Salvation: Recite Rosary across all nations between now and Easter Sunday

Friday, March 9th, 2012 @ 19:15

My sweet child, how I weep, as I see the hatred mounted, not only against you, but against the Holy Word of my beloved Son, Jesus Christ.

Now you know how He suffered in the Garden of Gethsemane and how He still suffers today as every attempt by Him to intervene to save souls is thwarted by the evil one.

As the wars are now being plotted. it is important that my Holy Rosary be recited every day before Easter.

Children, if you could devote each day of the week to my Holy Rosary with every Friday to saying the four mysteries, between now and Easter, much destruction in the world can and will be mitigated.

My Son is so happy with those who accept His Holy Word, with love and purity of heart.

Great Graces are being bestowed on those clean souls who trust in Him completely, without any doubts in their hearts.

You, my children, are the remnant, the little acorn of believers, who will help swell the Army, now required to deplete sin in the world.

Your prayers and especially my Most Holy Rosary, are the weapons needed to destroy the evil one and those he infests in every corner of the Earth.

Go now, my children, and organise global prayers so that my Rosary is recited across all nations, between now and Easter Sunday.

Go in peace, my child. The Graces you are now being given will help you to deal with the daily attacks from Satan, as his anger with this Work increases.

Your heavenly Mother

Mother of Salvation

370. Матір Спасіння: Відмовляйте Розарій в усіх народах відтепер і до Великодня

П’ятниця, 9 березня 2012 р. Божого, 19:15

Моя солодка дитино, як Я плачу, коли бачу ненависть не тільки до тебе, але й до Святого Слова Мого улюбленого Сина, Ісуса Христа.

Тепер ти знаєш, як Він страждав у Гетсиманському Саду і як Він продовжує страждати сьогодні, оскільки кожна Його спроба втрутитися, щоб врятувати душі, натрапляє на перешкоду злого духа.

Оскільки війни є зараз таємно сплановані, тому важливо, щоб ви відмовляли Мій Святий Розарій щодня аж до Великодня.

Діти, якщо б ви могли присвятити кожен день тижня молитві на Моєму Святому Розарію, а кожної п’ятниці відмовляли чотири таємниці відтепер і до Великодня, то багато руйнувань в світі могло б бути і буде пом’якшено.

Мій Син такий задоволений тими, які приймають Його Святе Слово з любов’ю та чистим серцем.

Великі Ласки уділяються тим чистим душам, які цілковито Йому довіряють, без жодних сумнівів у своїх серцях.

Ви, Мої діти, є тим залишком, малим жолудем віруючих, який допоможе зростати Моїй Армії, необхідної зараз для викорінення гріха у світі.

Ваші молитви і, особливо, Мій Найсвятіший Розарій – це зброя, необхідна для знищення злого духа і тих, яких він опанував в кожному куточку землі.

Ідіть зараз, Мої діти, і організуйте глобальну молитву, щоб Мій Розарій відмовляли всі народи відтепер і до Великодня.

Іди в мирі, Моя дитино. Ласки, які тобі були зараз надані, допоможуть впоратися із щоденними нападами сатани, оскільки його гнів до цієї Праці зростає.

Ваша Небесна Мати

Матір Спасіння

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •