God the Father: My Seal of Protection is foretold, as the Second Seal is broken

Thursday, March 8th, 2012 @ 19:52

My dearest daughter, the world has awaited this moment for two thousand years.

Some with fear in their hearts, others with anticipation and wonder, as to when this moment would come, and now it has.

This is the time I send My end time prophet, you, Maria, to finally present the Book of Truth, which reveals the contents of the Book of Revelation.

I Am the God for whom all of My children are crying out, in these terrible times.

It is I to whom they, My distressed children, must call out for now.

I gather My family together, at this time, so that we can unite in the final battle to slay the dragon, who has tormented the Earth for so long.

Children do not be afraid. No harm will come to those who wear My Seal, the Seal of the Living God.

Satan and his fallen angels, who infest the world at this time, do not have the authority over those who have the Mark of the Living God.

You must listen to Me, children, and accept My Seal, for it will save not only your lives, but your souls.

Recite the Prayer to receive My Seal every day*. (See end of this Message.)

Ensure that each member of your family and loved ones understand the significance of My Seal.

Your love for Me, your heavenly Father, will be your saving Grace and it will give you the strength that you need. My Seal of Protection is foretold, as the Second Seal is broken.

The rider of the red horse is the avenging dark angel, who will slay My children in the many wars to come. But he will pass over those of My children with the Seal on their foreheads.

Prepare now, for these wars are already happening and more are being planned in every corner of the Earth, and especially in the Middle East and in those lands upon which My precious Son, Jesus Christ, walked during His Time on Earth.

Your beloved Father

God the Most High

369. Бог Отець: Моя Печать Захисту була передбачена, оскільки Друга Печать є зламана

Четвер, 8 березня 2012 р. Божого, 19:52

Моя найдорожча дочко, світ чекав на цей момент протягом двох тисяч років. Деякі зі страхом у серці, інші з нетерпінням і здивуванням, коли ж цей момент прийде і ось тепер він настав.

Це є час, в якому Я посилаю Мого пророка Кінця Часів, тебе, Маріє, щоб, нарешті, представити світові Книгу Істини, яка розкриває зміст Книги Одкровення.

Я Є Бог, за яким всі Мої діти голосять у цих страшних часах.

Це є Я, до кого вони, Мої збідовані діти, повинні звертатися в цей час.

Я зараз збираю Мою родину разом, щоб ми могли об’єднатися в остаточній битві для знищення дракона, який так довго мучив землю.

Діти, не бійтеся. Жодної шкоди не зазнають ті, які носять Мою Печать, Печать Бога Живого.

Сатана і його впалі ангели, які в цей час наповнюють світ, не мають влади над тими, які мають Знак Бога Живого.

Ви повинні прислухатися до Мене, діти, і прийняти Мою Печать, оскільки вона врятує не тільки ваше життя, але й ваші душі.

Щодня відмовляйте цю молитву, щоб отримати Мою Печать.

Переконайтеся, що кожен член вашої сім’ї і найближчі зрозуміли значення Моєї Печаті.

Ваша любов до Мене, вашого Небесного Отця, буде вашою спасенною Ласкою і це дасть вам сили, якої потребуєте. Моя Печать Захисту була передбачена, оскільки Друга Печать є зламана.

Вершник на червоному коні є мстивим темним ангелом, який вб’є Моїх дітей у багатьох війнах в майбутньому. Але він обмине тих Моїх дітей з Печаттю на чолах.

Підготуйтеся зараз, оскільки ці війни вже відбуваються, і ще більше їх є заплановано в кожному куточку землі, особливо на Близькому Сході і на тих землях, де Мій дорогий Син, Ісус Христос, ходив під час Свого перебування на землі.

Ваш улюблений Отець

Бог Всевишній

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •