The First Seal is the Apostasy

Wednesday, March 7th, 2012 @ 15:40

My dearest beloved daughter, tell My children that no man has the knowledge or the authority to reveal the Truth contained in the Book of Revelation.

No matter how knowledgeable they may consider themselves to be, it is only I, Jesus Christ, Saviour and Redeemer of mankind, Who has the Authority to reveal to the world what is contained in the Book of Truth.

Only I, the Lamb of God, has the right to deliver the Truth, given to My disciple, John the Evangelist, the instrument of the Truth, to the world today.

The First Seal is the apostasy, seen not only among unbelievers, but among those who profess to know Me and those who publicly proclaim their love for Me. This is the time when the True Faith will be twisted, when you, My children, are presented with a watered-down doctrine, which is an insult to My Teachings. I tell you, children, that when you see new false faiths and religious doctrines spring up, you will know that this is now the time for the First Seal to be revealed.

Look around and what do you see, religions that pay homage to new gods, which you have never heard of. Science fiction based religions, which amount to nonsense and which are empty of substance. Spiritual entities that are not of this world, but which many believe represent the heavenly realm of My Father.

Heed now, for you are living in fantasy.

None of these metaphysical beliefs represent the Truth.

Any doctrine, which teaches you the importance of putting yourself before everything else, is a doctrine which springs from Satan.

Do not listen. Turn your backs on this cruel deceit.

Those who seek out false gods and devote their lives by idolising false gods, are lost to Me.

Unless you stop and pray to Me for guidance, I cannot save you.

You and all those who knowingly withdraw now from the king of darkness, will be given the Gift of discernment, if you ask Me in this Crusade Prayer (36)

Crusade Prayer (36)

Help me to honour the True God

“Jesus, help me for I am lost and confused.

I do not know the Truth of life after death.

Forgive me if I offend You, by honouring false gods, which are not the True God.

Save me and help me to see the Truth with clarity and save me from the darkness of my soul.

Help me to come into the Light of Your Mercy.

Amen.”

There is only one God, the Father, the Son and the Holy Spirit, in the One Holy Trinity.

Any other god comes from Satan, no matter how attractive the guise.

Please do not waste your Eternal Life by pledging your allegiance to those faiths which honour new age practices, including reiki, yoga, new age meditation, tarot cards, clairvoyance, psychic readings and angel worship connected with ascended masters.

Slowly, but surely, these practices of the occult are being accepted not only by your society, but by Catholic and Christian churches.

These false religious doctrines are spreading so fast, they have consumed billions of God’s children, who have now found so much false solace within them, that they no longer acknowledge the Existence of the One True God.

Your Jesus

367. Перша Печать – відступництво

Середа, 7 березня 2012 р. Божого, 15:40

Моя найдорожча, улюблена дочко, скажи Моїм дітям, що жодна людина не володіє знаннями і повноваженнями, щоб виявити Правду, яка міститься в Книзі Одкровення.

Незважаючи на те, наскільки добре обізнаними вони можуть себе вважати, тільки Я, Ісус Христос, Спаситель і Відкупитель людства, є Тим, Хто має владу виявити світу те, що міститься в Книзі Істини.

Тільки Я, Агнець Божий, маю право виявити сучасному світові Правду, яка була надана Моєму учневі Йоану Євангелисту [Богослову], інструментові Правди.

Перша Печать – це відступництво, і воно буде спостерігатися не тільки серед невіруючих, але також і серед тих, які стверджують, що знають Мене, і тих, які привселюдно заявляють про свою любов до Мене. Це є час, коли правдива віра буде перекрученою, коли Моїм дітям буде представлено розмиту доктрину, яка буде образою Мого Вчення. Я вам так скажу, діти: коли ви побачите нові фальшиві вірування і релігійні доктрини, тоді знатимете, що прийшов час на виявлення Першої Печаті.

Озирніться довкола, і що ви бачите? Релігії, які складають честь новим богам, про яких ви ніколи не чули. Релігії, оперті на наукову фантастику, які є нонсенсом і які позбавлені змісту. Духові істоти, які не від цього світу, але які, як багато хто вірить, представляють Небесне Царство Мого Отця.

Зверніть зараз на це увагу, бо ви живете у світі фантазій.

Жодне з цих метафізичних переконань не представляє Правди.

Будь-яка доктрина, яка вчить ставити себе вище за інших, є доктриною, що походить від сатани.

Не слухайте. Відверніться від цього жорстокого обману.

Ті, які шукають фальшивих богів і присвячують своє життя їхньому обожнюванню, є загубленими для Мене.

Якщо ви не зупинитесь і не будете молитися до Мене про керівництво, то Я не зможу вас врятувати.

Ви і всі ті, які свідомо відречетеся зараз від царя темряви, отримаєте Дар Розрізнення, якщо попросите Мене про це у цій Молитві Хрестового Походу.

Молитва Хрестового Походу [36]

Допоможи мені почитати Єдиного Істинного Бога

Ісусе, допоможи мені, бо я є загублений і збентежений.

Я не знаю Правди про життя після смерті.

Пробач мене, якщо я образив Тебе, почитаючи фальшивих богів, які не є Істинним Богом.

Спаси мене і допоможи мені ясно побачити Правду і врятуй мене від темряви в моїй душі.

Допоможи мені увійти у Світло Твого Милосердя.

Амінь.

Існує тільки один Бог – Отець, Син і Дух Святий в Тройці Святій Єдиній.

Будь-які інші боги походять від сатани, незалежно від того, наскільки вони є привабливими за виглядом.

Будь-ласка, не втрачайте свого Вічного Життя, обіцяючи свою вірність тим віруванням, які вшановують практики New-Age, включно з Reiki, Yoga, медитацією New-Age, картами таро, ясновидінням, читанням окультних матеріалів і спіритизмом.

Повільно, але впевнено ці окультні практики приймаються не тільки вашим суспільством, але й католицькими і християнськими церквами.

Ці фальшиві релігійні доктрини поширюються зараз настільки швидко, що поглинають мільярди Божих дітей, які знаходять в них так багато фальшивої втіхи, що вже не визнають Існування Єдиного Істинного Бога.

Ваш Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •