Mother of Salvation: Wake up children. You must embrace the Truth.

Saturday, March 3rd, 2012 @ 14:33

My child, the suffering of my Son today, is equal to that of His suffering when He was on Earth.

The Pain He endured then, which caused Him the greatest torment, was not His Crucifixion, but the way in which He was rejected.

His Word today is rejected, just as it was then.

He is mocked today, in a way, which brings tears and suffering, not only to me, His beloved Mother, but to His devoted followers on Earth.

How hurtful it is to see how many children of God have turned away from the Holy Sacraments and the Teachings of the Church.

So many souls are lost. I beseech you, children, to pick up the Cross of my Son and lead by example.

Embrace my Son with simplicity of heart.

To love my Son and honour my Eternal Father, is very simple, children.

Never analyse the Word of my Son.

Simply follow His Teachings, which have never changed.

Listen to the Words of my Son as He speaks to you now, from the Heavens.

He calls you to prepare your souls for His Second Coming.

When He speaks with you now, He does this out of His Love for mankind.

His Holy Word will nourish your souls and make them strong again.

Do not reject His call to you now.

He wants to save each and every soul. But in order to do that, He must remind you of the difference between right and wrong.

So many of you are not being guided or informed of the grievousness of sin.

Tolerance in your society and within the churches, means that what many of you think is of no consequence, may well be a serious sin in the Eyes of God.

The Church is in great darkness at this time and has been a target of the deceiver for many years.

My Son must intervene and guide you now, as the schism within the Church will erupt soon.

Wake up, children.

You must embrace the Truth.

The world will now change beyond recognition.

You have been sent many messengers in the past to prepare you for this Event.

These are the last warnings being given to humanity, to enable them to prepare for my Son’s Great Mercy.

After His Divine Mercy, when He will open the eyes of all of mankind to witness their sins, he will give a little more time for them to seek redemption.

Then you will be given direction to prepare your souls for the Second Coming of Christ, my beloved Son, who will come again in Glory, as foretold.

Mother of Salvation

363. Матір Спасіння: Прокиньтеся діти. Ви повинні прийняти Правду

Субота, 3 березня 2012 р. Божого, 14:33

Моя дитино, сьогодні страждання Мого Сина є таким самим, як те Його страждання, яке Він переніс, перебуваючи на землі.

Біль, якого Він тоді зазнав і який змусив Його відчути найбільші страждання, був не через Його Розп’яття на Хресті, але через те, в який спосіб Він був відкинутий.

Його Слово сьогодні є відкинуте так само, як і тоді.

Над Ним сьогодні насміхаються в такий спосіб, що це викликає сльози і страждання не тільки в Мене, Його улюбленої Матері, але і в Його відданих послідовників на землі.

Так боляче бачити, як багато Божих дітей відвернулися від Святих Таїнств і Вчення Церкви.

Так багато душ є загубленими. Благаю вас, діти, підняти Хрест Мого Сина і подати приклад.

Прийміть Мого Сина в простоті серця.

Любити Мого Сина і вшановувати Мого Предвічного Отця дуже просто, діти.

Ніколи не аналізуйте Слово Мого Сина.

Просто дотримуйтесь Його Вчення, яке ніколи не змінювалося.

Прислухайтеся до слів Мого Сина, оскільки Він говорить з вами зараз з Небес.

Він закликає вас підготувати свої душі до Його Другого Пришестя.

Коли Він зараз говорить з вами, то робить це з любові до людства.

Його Святе Слово буде живити ваші душі і знову зробить їх сильними.

Не відкидайте Його заклику до вас.

Він хоче врятувати кожну душу. Але для цього Він повинен нагадати вам про різницю між правдою і неправдою.

Так багато вас було дезорієнтовано і не поінформовано про серйозність гріха.

Толерантність у вашому суспільстві і в церквах означає, що те, що на думку багатьох не має жодного значення, може бути серйозним гріхом в Очах Бога.

Церква зараз перебуває у великій темряві і це було метою шахрая протягом багатьох років.

Мій Син повинен втрутитися і направити вас в цей час, оскільки розкол в Церкві буде здійснюватися найближчим часом.

Прокиньтеся діти.

Ви повинні прийняти Правду.

Світ зміниться зараз до невпізнання.

До вас було послано багато посланців в минулому, щоб підготувати до цієї Події.

Це останнє попередження надається людству, щоб воно могло підготуватися до Акту Великого Милосердя Мого Сина.

Після Свого Божого Милосердя, коли Він відкриє очі всього людства, щоб воно побачило свої гріхи, Він дасть трохи більше часу для спокутування ним своїх провин.

Тоді ви отримаєте вказівки по підготовці душ до Другого Пришестя Христа, Мого улюбленого Сина, який знову прийде у Славі, як і було передбачено.

Матір Спасіння

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •