God the Father: The balm you so desperately need to calm your souls

Sunday, February 26th, 2012 @ 21:45

My daughter, to those of My children, called to proclaim My Holy Word, to prepare the Earth for the coming of My beloved Son, Jesus Christ, I have this to say.

You, My children, who know Me, your beloved Father, must fight against the temptations placed before you every minute of the day.

You have been filled with the Holy Spirit, through a special blessing given to the world by My Son on 10th of May, 2011.

You must understand the responsibilities you now face.

Because you are joining as one Army, which will form the beginning of My Remnant Army on Earth, you will be attacked on all sides.

Your faith and allegiance to Me, your beloved Father and My precious Son, Jesus Christ, will be tested beyond your endurance.

You will, by following My Son, have to bear the weight of His Cross and this won’t be easy.

You will be filled with doubts, interior sufferings and trials and at times, you will want to turn your back.

Many people in whom you trust may try to discourage you.

You will be told that you are imagining things, that you suffer from delusions and then you will be mocked, sneered at and rejected.

You may even find that you will succumb to lies and deceit, which will be designed to persuade you to reject these Messages.

It will require tremendous faith and courage to take up your cross and follow My Son to help prepare humanity for His Glorious Return to Earth.

You will be tripped and traps will be set.

Never fall into the trap of being asked to judge people, if they don’t accept these Messages.

Never fight another, when defending My Holy Will.

Love each other.

Show patience to those who not only sneer and find fault with these Messages, but who pour scorn on you as a person.

Remain silent. Show patience. Show love to those who profess to speak in My Name.

Never judge another in My Name, for you do not have the authority.

Never slander another in My Name. When you do this you break My Commandments.

Pray for those who hurt you, even when it is in My Name.

Children, I need you to unite as one.

Throw all your differences aside.

The poor souls who need your attention are not those who are already converted, but those who do not know Me at all.

Pray now for all of My children who know nothing about Me.

Pray, too, for those who do know about Me, but who refuse to acknowledge Me, their Creator, their beloved Father, who loves them tenderly.

I wish to unite all of My children.

I urge you to drop all your weapons of fear, anger and impatience, and allow Me to take you on the journey to Paradise.

This journey will be torturous, but the love and peace you will find at the end will be the balm you so desperately need to calm your souls.

Calmness, children, is important.

Patience is needed.

Love for one another, including those who hurt or offend you, is essential in order to enter the Reign of My beloved Son, in the New Heaven and Earth, in the Paradise, I promised you so long ago.

Your beloved Father

God the Most High

358. Бог Отець: Бальзам, якого ви так відчайдушно потребуєте, щоб заспокоїти свої душі

Неділя, 26 лютого 2012 р. Божого, 21:45

Моя дочко, тим Моїм дітям, які покликані проголошувати Моє Святе Слово, щоб підготувати землю до Приходу Мого улюбленого Сина, Ісуса Христа, Я маю сказати наступне.

Ви, Мої діти, які знаєте Мене, вашого улюбленого Отця, повинні боротися зі спокусами, які постають перед вами кожної хвилини дня.

Ви були наповнені Святим Духом через особливе благословення, дане світові Моїм Сином 10 травня 2011 року.

Ви повинні усвідомити відповідальність, перед якою ви зараз знаходитесь.

Оскільки ви об’єдналися в одну армію, яка сформує початок Моєї Армії на землі, ви будете атаковані з усіх сторін.

Ваша віра і вірність Мені, вашому улюбленому Отцю і Моєму дорогому Сину, Ісусу Христу, будуть перевірені на витривалість.

Ви будете змушені, ідучи слідом за Моїм Сином, двигати тягар Його Хреста і це буде нелегко.

Ви будете переповнені сумнівами, внутрішніми стражданнями і випробуваннями і, часом, захочете відвернутися.

Багато людей, яким ви довіряєте, спробують знеохотити вас.

Вам скажуть, що ви все це вигадали і що ви страждаєте від омани, а потім будуть з вас глузувати, погорджувати вами і відкинуть вас.

Ви можете навіть виявити, що стали жертвою брехні і обману, які були задумані, щоб переконати вас відкинути ці Послання.

Це буде вимагати від вас величезної віри і мужності, щоб підняти свій хрест і йти слідом за Моїм Сином, щоб підготувати людство до Його Славного Повернення на землю.

Ви будете спотикатися і на вас будуть встановлені пастки.

Ніколи не потрапляйте в пастку, щоб осуджувати людей, якщо вони не приймають ці Послання.

Ніколи не поборюйте інших, захищаючи Мою Святу Волю.

Любіть один одного.

Проявіть терпіння до тих, які не тільки глузують і шукають недоліки в цих Посланнях, але також ставляться до вас з погордою як до особистості.

Зберігайте мовчання. Виявляйте терпеливість. Проявіть любов до тих, які стверджують, що говорять в Моє Ім’я.

Ніколи не судіть інших в Моє Ім’я, бо у вас на це немає права.

Ніколи не обмовляйте інших в Моє Ім’я, бо якщо ви так чините, то порушуєте Мої Заповіді.

Моліться за тих, які образили вас, навіть коли чинять це в Моє Ім’я.

Діти, Мені потрібно, щоб ви об’єдналися.

Відкиньте всі свої розбіжності в сторону.

Бідні душі, які потребують вашої уваги, це не ті, які вже навернені, а ті, які взагалі не знають Мене.

Моліться зараз за всіх Моїх дітей, які нічого не знають про Мене.

Моліться також, за тих, які знають про Мене, але які відмовляються визнати Мене, свого Творця, їхнього улюбленого Отця, який їх ніжно любить.

Я бажаю об’єднати всіх Моїх дітей.

Я закликаю вас відкинути вашу зброю страху, гніву і нетерпеливості і дозволити Мені взяти вас у подорож до Раю.

Ця подорож буде болісною, але любов і мир, який ви знайдете наприкінці її, буде бальзамом, який ви так відчайдушно потребуєте, щоб заспокоїти свої душі.

Спокій, діти, є важливим.

Необхідним є і терпіння.

Любов один до одного, в тому числі до тих, які вас ранять або ображають, має важливе значення для того, щоб увійти в Царство Мого улюбленого Сина в Новому Небі і Новій землі – в Раю, який Я так давно вам обіцяв.

Ваш улюблений Отець

Бог Всевишній

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •