Never reject the prophets of the Lord

Friday, February 24th, 2012 @ 21:45

My daughter, it is imperative that you remain silent as the persecution begins.

The Holy Word of My Eternal Father will be rejected, by those very sacred servants who claim to proclaim the Truth of His Most Holy Word.

The Catholic Church is the One True Church.

All churches will unite to become one Holy and Apostolic Church at My Second Coming.

Until that happens every Word from My Father, given to a spiritually dry world, will be either, ignored, challenged or fiercely opposed.

Those who will fiercely oppose My Messages, given to you, the 7th messenger for the end times, will be divided into two camps.

Those who follow Satan through new age fortune telling and witchcraft.

The others will be those who are spiritually blind, but who believe they are divinely inspired with the Gift of the Holy Spirit.

Both will reject the Word of God, given to you through the Holy Trinity and My beloved Mother.

Even good priests, forbidden to publicly endorse these Messages, will feel it is justified to vilify My Holy Word for all the world to hear.

With little true humility in their hearts, they will set out to undermine this Call from Heaven, which is being given to help humanity.

These priests, clergy and other self-appointed apostles, who claim to know Me, will try to encourage souls to reject My Word.

They have no shame, for they will arrogantly pull My Book of Truth apart, as it is being revealed to all of mankind.

Then, they will shred the contents, with venom in their hearts.

They do not want to hear the Truth, for it will upset and rattle the cocoon of false security within which they wrap themselves.

Oh how they offend Me.

How much damage they will cause and yet, they do not realise this.

Pray that these souls, blind to the Truth, through the influence of the deceiver, will open their hearts and accept the Word of God as it is presented to them today.

They have no right to publicly dismiss these Messages without discerning them, with a clean soul, which must be humble in all things.

While God allows the sufferings experienced by His visionaries on Earth to ensure that souls are saved, He will not tolerate the abuse of His anointed prophets.

You, My daughter, are a prophet.

You accept suffering as a gift to me.

But, this is not about you, for you are nothing without Me and you know and accept this.

God, My Father, speaks to the world through His prophets.

It is His Word you reject, when you publicly slander His prophets.

For this is a sin in His Eyes.

Never reject the prophets of the Lord.

Never hurt or harm His prophets in any way.

Remain silent at all times if in doubt and pray for them.

Attack the true prophet and fire will pour forth upon you from the Heavens in punishment by the Hand of My Father.

No man will stop the Word of the Lord from being given to His children.

This is the promise made by My Father since the beginning.

Hear His Voice.

Accept that you are in the end times.

Pray that these Messages will be heard, so that all of God’s children will have Eternal Life.

Your Teacher

Redeemer of all Mankind

Jesus Christ

357. Ніколи не відкидайте Господніх пророків

П’ятниця, 24 лютого 2012 р. Божого, 21:45

Моя дочко, дуже важливо, щоб ти мовчала, коли розпочинається переслідування.

Святе Слово Мого Предвічного Отця буде відкинуте тими самими висвяченими слугами, які стверджують, що проголошують Правду Його Найсвятішого Слова.

Католицька Церква є єдиною правдивою Церквою.

Всі Церкви об’єднаються, щоб стати Єдиною Святою і Апостольською Церквою під час Мого Другого Пришестя.

Поки цього не відбудеться, кожне Слово Мого Отця, яке дане духовно збіднілому світу, буде або проігнороване, або оскаржене, або зіштовхнеться із жорсткою опозицією.

Ті, які чинитимуть лютий опір Моїм Посланням, даних тобі, Сьомому Посланцю Кінця Часів, розділяться на два табори.

Одні будуть тими, які підуть слідом за сатаною через передбачення New Age і чаклунство.

Інші будуть тими, які духовно сліпі, але які вважають, що вони у божественний спосіб натхненні Даром Святого Духа.

Обидва табори відкинуть Слово Боже, яке дане тобі через Пресвяту Трійцю і Мою улюблену Матір.

Навіть добрі священики, яким заборонено публічно схвалювати ці Послання, будуть вважати, що це виправдано очорнювати Моє Святе Слово, яке дане для слухання цілому світові.

Маючи небагато правдивої покори у своїх серцях, вони вирішать руйнувати цей заклик з Неба, який надається людству для допомоги.

Ці священики, духовенство та інші самозванні апостоли, які стверджують, що знають Мене, будуть намагатися схилити душі до відкинення Мого Слова.

У них немає сорому, оскільки вони зухвало розірвуть Мою Книгу Істини на шматки, коли вона буде об’явленою для всього людства.

Потім вони рватимуть на шматки її зміст з отрутою у своїх серцях.

Вони не хочуть чути Правди, бо вона розтривожить і витрусить їх з кокона фальшивої безпеки, в який вони обгорнулися.

О, як вони Мене ображають.

Як багато шкоди вони завдадуть, однак вони не розуміють цього.

Моліться, щоб ці душі, які через вплив шахрая є засліпленими на Правду, відкрили свої серця і прийняли Слово Боже, яке їм сьогодні надається.

Вони не мають права публічно відкидати ці Послання без розпізнання їх з чистою душею, яка повинна бути покірною в усьому.

Хоч Бог допускає страждання, які відчувають Його візіонери на землі, щоб забезпечити порятунок душ, Він не буде миритися із зневажанням Його помазаних пророків.

Ти, Моя дочко, є пророком.

Ти приймаєш страждання як Дар для Мене.

Але тут мова йде не про тебе, бо ти ніщо без Мене і ти знаєш і приймаєш це.

Бог, Мій Отець, говорить зі світом через Своїх пророків.

Це Його Слово ви відкидаєте, коли публічно зводите наклеп на Його пророків.

Бо це є гріхом в Його Очах.

Ніколи не відкидайте Господніх пророків.

Ніколи не зранюйте і не кривдіть Його пророків жодним чином.

Зберігайте мовчання повсякчас, якщо сумніваєтесь і моліться за них.

Якщо нападете на правдивого пророка, то на вас буде вилитий вогонь з Неба як покарання з Руки Мого Отця.

Жодна людина не зупинить Слово Боже, яке надається Його дітям.

Це обітниця, дана Моїм Отцем від самого початку.

Почуйте Його Голос.

Визнайте, що ви перебуваєте в Кінці Часів.

Моліться, щоб ці Послання були почутими, щоб всі Божі діти отримали Вічне Життя.

Ваш Вчитель

Відкупитель всього людства

Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •