Why do you reject My warnings to prepare for My Second Coming?

Tuesday, February 21st, 2012 @ 19:45

My dearly beloved daughter, how you suffer in My Name and that of My beloved Father.

You must be strong, as these Messages will provoke outrage in some quarters, although they will inspire and give strength to other souls.

My Holy Word was rejected by learned men, during My Time on Earth.

I was dismissed as a fraud by the priests and those who claimed to be holy men.

Those of you who say that the treatment meted out to Me was barbaric, would be right, that people who lived in those days were uneducated, coarse and wicked, that they were cruel in their treatment of Me, their beloved Saviour.

Some may say that they were ignorant and knew nothing of Holy Scriptures. But this is not true, because those living in the world today, although they are more educated and knowledgeable, are no different.

Those, whom you would expect, fully versed in the Holy Bible, to be alert to the Teachings therein, are blind to the Truth.

For all their understanding of My Father’s Holy Book, they have failed to prepare for the time when I will come again.

When did they think they would be accorded this time?

The time is drawing very close to My Second Coming on Earth.

Yet, mankind has not prepared themselves for My arrival.

Even My sacred servants do not preach of the importance of this Most Glorious Event. Why is this?

Have you learned nothing? What is it that I have to do?

When did you think I might come and why do you think that the time is not near?

What is it that blinds you and blocks your ears to the sound of My Voice?

Drop your cloak of gold, silver and riches and accept that you are nothing, without Me.

Without My Graces, you cannot prepare your souls for My Glorious Return.

My beloved Father always sends prophets to prepare His children. He has been doing this since time began.

Why then do you reject My warnings to prepare for My Second Coming?

I beg you to listen to Me.

I cannot command you to listen, for you have been given the gift of free will.

I can never force you or give you the command to take action. For this is impossible.

My Father will never interfere with your free will.

But He will never hesitate to warn you, guide you and flood your souls with Graces to make you strong.

For those with open hearts He will give them the Gift of the Holy Spirit.

Those guilty of pride, religious snobbery and arrogance, will find it impossible to open their hearts, because they lack the most important quality of all – humility.

Without humility and generosity of heart, you cannot come close to My Sacred Heart.

Come to Me, children. Let Me take you into My flock, so like a Good Shepherd I can lead you to safety.

Your Jesus

Redeemer of Mankind

352. Чому ви відкидаєте Мої попередження про підготовку до Мого Другого Пришестя?

Вівторок, 21 лютого 2012 р. Божого, 19:45

Моя ніжно улюблена дочко, як ти страждаєш в Моє Ім’я і в Ім’я Мого улюбленого Отця.

Ти повинна бути сильною, оскільки ці Послання викликають обурення в певних колах, хоч будуть вони надихати і додавати силу іншим душам.

Моє Святе Слово було відкинуте вченими людьми під час Мого перебування на землі.

Я був відкинутий як шахрай священиками і тими, які стверджували, що вони є святими людьми.

Ті з вас, які кажуть, що ставлення до Мене було варварським, є правими, тому що люди, які жили в ті часи, були неосвіченими, грубими і злими, вони були жорстокими у поводженні зі Мною, їхнім люблячим Спасителем.

Дехто може сказати, що вони були несвідомі і нічого не знали про Святе Писання. Але це не так, тому що люди, які живуть в сучасному світі, хоч вони й більш освічені і мають глибші знання, не відрізняються від них.

Ті, від яких можна було б очікувати, що будучи добре обізнаними в Святій Біблії, будуть чуйними до Вчення, яке міститься в ній, є сліпими до Правди. Бо, незважаючи на все їхнє розуміння Священної Книги Мого Отця, їм не вдалося підготуватися до часу, коли Я прийду знову.

Коли ж, вони думали, цей час буде їм наданий?

Час Мого Другого Пришестя на землю вже є дуже близький.

Однак людство не підготувалося до Мого Приходу.

Навіть Мої висвячені слуги не проповідують про важливість цієї найбільш славної події. Чому це відбувається?

Чи ви нічого не навчилися? Що Я іще повинен зробити?

Як ви вважаєте, коли б Я міг прийти і чому ви вважаєте, що цей час не є близько?

Що іще засліплює вас і закриває ваші вуха на звук Мого Голосу?

Відкиньте ваш плащ із золота, срібла і багатства і визнайте, що ви є ніщо без Мене.

Без Моєї Благодаті ви не зможете підготувати свої душі до Мого Славного Повернення.

Мій улюблений Отець завжди посилає пророків, щоб підготувати своїх дітей. Він робить це від початку часів.

Чому ж ви відкидаєте Мої попередження про підготовку до Мого Другого Пришестя?

Я благаю вас, вислухайте Мене.

Я не можу наказати вам слухати, бо ви отримали Дар вільної волі.

Я ніколи не можу вас змусити або наказати вам діяти. Бо це неможливо.

Мій Отець ніколи не буде втручатися у вашу вільну волю.

Але Він ніколи не завагається, щоб перестерегти вас, направити вас і наповнити ваші душі Ласками, щоб зробити вас сильними.

Тим, які мають відкриті серця, Він дасть Дар Святого Духа.

Ті, що винні в гордості, релігійному снобізмі і зарозумілості, не будуть здатними відкрити свої серця, тому що їм не вистачає найважливішої риси з усіх – смирення.

Без смирення і великодушного серця ви не зможете наблизитися до Мого Найсвятішого Серця.

Прийдіть до Мене, діти. Дозвольте Мені взяти вас до Моєї кошари, щоб Я, як добрий пастир, зміг привести вас до безпечного місця.

Ваш Ісус

Відкупитель людства

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •