The Beast with the Ten Horns is the European Union

Sunday, February 19th, 2012 @ 03:00

My dearly beloved daughter, you must not be frightened by these Messages for they are being given to the world because of the Love that I have for the whole of mankind.

Knowledge of events to come will help prepare My children so that they can defend the Truth.

My warnings can help spread conversion and will enable My children, to once again, acknowledge the Truth of My Promise to come back again.

My Second Coming will take place in your lifetime children.

You, of this chosen generation, will reap the wonders of My Glorious Reign on Earth.

I include among you, My chosen children, those who have turned their backs on Me and deny the Existence of My beloved Father, God the Most High.

My Love will envelop those who despise Me. In time they will convert.

Acknowledging My Messages given to you, My end time prophet, given the responsibility of the opening of the Seven Seals, will not be enough.

What really matters is the salvation of all your brothers and sisters in the world.

The two allies Russia and China will join forces. This will happen as the beast with the ten horns rises to dominate their long-suffering innocent people.

The beast with the ten horns is the European Union, My daughter, referred to as Babylon in the Book of Revelation.

Babylon will fall and be dominated by the big Red Dragon, China and its ally the Bear, Russia.

When this happens communism will rule and woe to anyone seen to practice their religion in their presence.

All religions will be banned, but Christians will suffer the biggest persecution.

Roman Catholics will not be tolerated at all and they will have to hold Masses in secret. The time has come, children, all My followers, to start planning your future.

I will guide you at all times.

Start preparing now, because you will be given the time to do this.

Again, I say to you, prayer and much of it will dilute the power of the beast, the bear and the red dragon.

They will rule for a very short time. For after that they will be destroyed.

Your beloved Saviour

Redeemer of Mankind

Jesus Christ

349. Звір з десятьма рогами – це Європейський Союз

Неділя, 19 лютого 2012 р. Божого, 3:00

Моя ніжно улюблена дочко, ти не повинна бути налякана цими Посланнями, тому що вони даються світові через Любов, яку Я маю до всього людства.

Знання про події, які мають настати, допоможе підготувати Моїх дітей, щоб вони могли захищати Правду.

Мої попередження можуть допомогти поширити навернення і ще раз дозволять Моїм дітям визнати Правду про Мою Обітницю повернутися знову.

Моє Друге Пришестя відбудеться за вашого життя, діти. Ви, з цього вибраного покоління, пожнете дива Мого Славного Царювання на землі.

Я долучу до вас, Мої вибрані діти, тих, які відвернулися від Мене і заперечують Існування Мого улюбленого Отця, Бога Всевишнього.

Моя Любов огорне тих, які зневажають Мене. З часом вони навернуться.

Визнання Моїх Послань, наданих тобі, Моєму пророку Кінця Часів, на якого покладена відповідальність щодо відкриття семи Печатей, не буде достатнім.

Що дійсно є важливо – це порятунок всіх твоїх братів і сестер у світі.

Два союзники, Росія і Китай, об’єднають зусилля. Це відбудеться, коли звір з десятьма рогами підніметься, щоб панувати над своїми багатостраждальними невинними людьми.

Звір з десятьма рогами – це Європейський Союз, Моя дочко, що окреслений у Книзі Одкровення як Вавилон.

Вавилон впаде і над ним запанує великий Червоний Дракон – Китай та його союзник Ведмідь – Росія.

Коли це відбудеться, запанує комунізм і горе будь-кому, кого помітять, що він практикує свою релігію у їхній присутності.

Усі релігії будуть заборонені, але християни будуть терпіти найбільші переслідування.

Римо-католиків не будуть толерувати взагалі і вони змушені будуть служити Меси [Божественні Літургії] таємно.

Настав час, діти, всі Мої послідовники, почати планувати своє майбутнє.

Я буду направляти вас повсякчас.

Вже зараз розпочніть приготування, тому що вам надається час, щоб це зробити.

Знову ж таки, Я кажу вам, що молитва, багато молитов послабить силу Звіра, Ведмедя і Червоного Дракона.

Вони будуть правити протягом дуже короткого часу. Бо після того вони будуть знищені.

Ваш улюблений Спаситель

Відкупитель людства

Ісус Христос

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •