Mother of Salvation: Introduce abortion in Ireland and you sever the link to my Heart

Friday, February 17th, 2012 @ 15:30

I am your beloved Mother, Queen of the Angels, the Virgin Mary, the Immaculate Conception.

O how I weep today, as Ireland, the country most dedicated to me, their beloved Mother, falls prey to the evil one.

Great darkness has descended over this nation. So many have lost their faith, just as so many have turned their hearts away from my beloved Son, Jesus Christ.

My children in Ireland have allowed the evil one to turn their hearts to stone.

Those who love my Son are in pain as they witness the secularism, which has taken control over this, once holy, country.

Attempts are now being made to introduce abortion and if this were to happen, it will deeply offend my Precious Son.

My children, should you introduce abortion in Ireland, you will sever the link that has brought you so close to my Heart.

So many people in Ireland now insult my Son through the disrespect they show Him. I also am no longer tolerated and my name is demeaned.

Children of Ireland, chosen as special souls to impart the Word of my Father, throughout the world, you must listen to me.

Pray, pray, pray that these plans to introduce abortion laws do not take place.

Should this happen, Ireland will lose much favour in my Father’s Kingdom.

The sin of abortion is the most grievous in the Eyes of my Father. It is the worst kind of genocide.

You must fight this evil, children. You must do it now or the last Divine link, which needs to be strengthened, will, instead, be weakened.

You must rise, children, and reclaim your Catholic and Christian Faiths, for they are being stolen from you.

Do not allow those in power to sneer at you when you proclaim the Holy Word of God.

This spirit of darkness has now, not only covered your country, but the Holy Shrines at which I am supposed to be revered.

I weep in sorrow as I see my beloved Ireland fall by the wayside.

Yet there is hope, children, but you must now join, in force, to protect your Faith.

Soon you will be forced to abandon, not only your Catholic Faith, but your Christian Faith.

Reclaim your country from socialism and secular dictatorships.

They will plead for the right of citizens, but will deny the very rights they claim to protect, including the right to pray.

They will force you to accept, in law, the right to murder children not yet born.

Remember, each soul was lovingly created by God, the Almighty Father.

Any man who chooses abortion or assists in the wicked act of abortion commits mortal sin.

Pray, pray, pray my Crusade Prayer for Ireland (32)

Crusade Prayer (32)

To stop abortion being legalized in Ireland

“O Mother of Salvation, pray for your children in Ireland to prevent the wicked act of abortion from being inflicted upon us.

Protect this holy nation from sinking deeper into despair, from the darkness, which covers our country.

Rid us of the evil one, who wants to destroy your children yet to be born.

Pray that those leaders will have the courage to listen to those who love your Son, so that they will follow the Teachings of Our Lord Jesus Christ.

Amen.”

Go now, my child, and tell my children in Ireland that they must be strong. They must stand up for what is right.

They must never be afraid to proclaim the Truth, the Holy Word of God, no matter how difficult this may be.

Your beloved Queen of Heaven

Mother of Salvation

347. Матір Спасіння: Якщо ви введете аборти в Ірландії, то розірвете зв’язок з Моїм Серцем

П’ятниця, 17 лютого 2012 р. Божого, 15:30

Я є вашою улюбленою Матір’ю, Царицею Ангелів, Дівою Марією, Непорочним Зачаттям.

О, як Я плачу сьогодні, бо Ірландія, країна, яка найбільше присвячена Мені, своїй улюбленій Матері, падає жертвою злого духа.

Велика темрява опустилася на цей народ. Так багато втратили свою віру, так само як і багато відвернули свої серця від Мого улюбленого Сина, Ісуса Христа.

Мої діти в Ірландії дозволили злому духові перетворити їхні серця на камінь.

Ті, які люблять Мого Сина, страждають від болю, коли вони стають свідками секуляризму, який заволодів цією колись святою країною.

В цей час застосовуються спроби введення абортів і якщо це станеться, то це глибоко образить Мого дорогого Сина.

Мої діти, якщо ви введете аборти в Ірландії,то ви розірвете зв’язок, який привів вас так близько до Мого Серця.

Так багато людей в Ірландії зараз зневажають Мого Сина через виявлення неповаги до Нього. Вони більше не проявляють терпимості до Мене і Моє Ім’я є принижене.

Діти Ірландії, вибрані як особливі душі для поширення Слова Мого Отця для всього світу, ви маєте вислухати Мене.

Моліться, моліться, моліться, щоб ці плани введення проабортних законів не здійснилися.

Якщо так станеться, то Ірландія втратить багато Ласк в Царстві Мого Отця.

Гріх аборту є найважчим в Очах Мого Отця. Це є найгірша форма геноциду.

Ви повинні боротися з цим злом, діти. Ви повинні зробити це зараз, інакше останній Божественний зв’язок замість того, щоб бути посиленим, буде послабленим.

Ви повинні піднятися, діти, і відродити свою католицьку та християнську віру, бо вони викрали її у вас. Не дозволяйте тим, які при владі, сміятися над вами, коли ви проголошуєте Святе Боже Слово.

Той дух темряви не тільки огорнув ваш край, але і святині, в яких Я повинна бути вшанованою.

Я плачу від смутку, оскільки бачу падіння Моєї улюбленої Ірландії на узбіччя. Однак надія є, діти, але ви повинні об’єднати свої сили, щоб захистити свою віру.

Невдовзі ви будете змушені відмовитися не тільки від католицької віри, але й від християнської віри взагалі. Звільніть ваш край від соціалізму та світських диктатур.

Вони виступлять за права громадян, але відмовляться від самих прав і заперечать ті права, включно з правом на молитву, які, як вони стверджують, захищають.

Вони змусять вас прийняти в законах право на вбивство ще ненароджених дітей.

Пам’ятайте, що кожна душа була з любов’ю створена Богом, Всемогутнім Отцем. Будь-яка людина, яка вибирає аборт або сприяє цьому злому акту, чинить смертний гріх.

Моліться, моліться, моліться Мою Молитву Хрестового Походу за Ірландію.

Молитва Хрестового Походу [32]

Щоб зупинити легалізацію абортів в Ірландії

О Мати Спасіння, молися за Твоїх дітей в Ірландії, щоб запобігти нав’язуванню нам нечестивого акту абортів.

Захисти цей святий народ від щораз глибшого занурення в розпач через темряву, яка огортає наш край.

Визволи нас від злого духа, який хоче знищити Твоїх ще ненароджених дітей.

Молися, щоб ці керівники мали мужність слухати тих, які люблять Твого Сина і щоб вони дотримувалися Вчення Господа нашого Ісуса Христа.

Амінь.

Іди Моя дитино і скажи Моїм дітям в Ірландії, що вони повинні бути сильними. Вони повинні відстоювати те, що є правильним.

Вони ніколи не повинні боятися проголошувати Правду Святого Слова Божого, як би це не було важко.

Ваша улюблена Цариця Небесна

Матір Спасіння

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •