God the Father: World to undergo a Chastisement – My Intervention is necessary

Saturday, February 4th, 2012 @ 15:00

My daughter, the world is about to undergo a chastisement as a result of the terrible sin being waged by mankind.

While much of this chastisement has been averted, My Hand will fall now on the wickedness, which is being perpetrated in every corner.

So much hatred for Me, God the Father, must be stopped or My children will suffer an even greater horror.

I now prepare the world for the changes required to purify the Earth, so that it is according to My Plan to save humanity.

So many souls are tormented by sin.

I Am the God of all Creation and I will not sit back and watch My children destroy each other.

My daughter, there is a wicked plan to destroy much of humanity through war. These wars are not accidental. Have you seen how many are taking place, in so many nations, everywhere? This is by the hand of the antichrist, who awaits his moment of glory on Earth, patiently. He, when nations are on their knees, will march in and create a false peace of his own devious making. This will be a mask of deceit.

My punishment will be unleashed on those nations who partake in this great deception to control the world through the seizure of nations. Be strong, My daughter, for this period, when the Earth will shake, will not last long. It is necessary in order to wake up My children.

They, My children, have been warned, but My Voice is detested. My poor children who live good lives and who watch in dismay at the evil in their world must understand that My Intervention is necessary.

If I do not stop what is happening then much of mankind will be destroyed. Pray that My children will pray for peace in your countries. Never be afraid to proclaim My Word even if you are persecuted. For just one soul, who professes their faith aloud, is enough for hundreds of conversions.

Go in peace. The time has come for Me, God the Father, to sanction the breaking open of the Seals. Only then will humanity accept that they are powerless.

They do not control the world for it cannot be so.

Only the Creator of all Mankind has the Power over Satan and now I will unleash a punishment on those cold hearts and dark souls, who have pledged their allegiance to him.

The final stages of Purification will now commence.

God the Father

333. Бог Отець: Світ зазнає покарання –
Моє Втручання необхідне

Субота, 4 лютого 2012 р. Божого, 15:00

Моя дочко, світ стоїть на порозі покарання через страшний гріх, який здійснює людство.

Хоч багато чого з цього покарання вдалося уникнути, Моя Рука впаде зараз через злодіяння, які відбуваються в кожному куточку світу.

Така велику ненависть до Мене, Бога Отця, має бути зупинено, або Мої діти зазнають ще більшого жаху.

Я зараз підготую світ до змін, необхідних для очищення землі, щоб це було відповідно до Мого плану по спасінню людства.

Так багато душ є мученими через гріх.

Я Є Богом всього Творіння і не буду сидіти, склавши руки, і дивитися, як Мої діти знищують один одного.

Моя дочко, існує злий план знищити більшу частину людства під час війни.

Ці війни є невипадкові. Ви бачили, скільки їх трапляється в багатьох країнах і скрізь? Це з руки антихриста, який терпляче чекає на свій момент слави на землі. Коли народи будуть на колінах, він буде йти і створювати фальшивий мир на свій власний підступний спосіб. Це буде маска обману.

Моє покарання буде вилито на ті країни, які беруть участь у цій великій брехні задля контролю над світом через захоплення народів. Будь сильною, Моя дочко, в тому періоді часу, коли земля буде тремтіти, бо це не триватиме довго. Це необхідно для того, щоб розбудити Моїх дітей.

Вони, Мої діти, були попереджені, але Мій Голос є зненавидженим.

Мої бідні діти, які живуть гарним життям і які з тривогою дивляться на зло в їхньому світі, повинні зрозуміти, що Моє Втручання є необхідне.

Якщо Я не зупиню того, що відбувається, то значна частина людства буде знищеною. Моліться, щоб Мої діти молилися за мир в своїх країнах. Ніколи не бійтеся проголошувати Моє Слово, навіть якщо вас переслідують. Бо тільки однієї душі, яка сповідує свою віру вголос, достатньо для сотень навернень.

Ідіть в мирі. Настав час для Мене, Бога Отця, дозволити зламання Печатей. Тільки тоді людство визнає, що воно безсиле.

Воно не контролює світ, бо цього не може бути.

Тільки Творець всього людства має владу над сатаною і зараз зішле покарання на тих з холодними серцями і темними душами, які присягнули йому свою вірність.

Заключний етап очищення зараз буде розпочинатися.

Бог Отець

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •