Mother of Salvation: Hatred is hatred. There are no two types. They are the same

Saturday, February 4th, 2012 @ 10:09

My child, evil is spreading in certain quarters of the world rapidly.

While wars are being orchestrated with hatred in souls, the Holy Spirit, at the same time, floods the souls of others in different parts of the world.

The battle of souls has begun. Good against evil.

My child, never assume that those hardened of soul are those with no belief or with lukewarm faith. Many compassionate believers in my Son, Jesus Christ, will now be turned by temptation. Their minds will be filled with doubts that will make them blind to the Word of my beloved Son as He speaks to the world through you, my child. Their hatred, as they turn on His Holy Word will be just as powerful as the hatred shown by murderers towards their victims. Hatred comes from the deceiver.

Lies are spread by the evil one, who uses weak souls to undermine the Truth. Hatred is hatred. There are no two types. They are the same.

The pride of those loyal souls will now be stirred as a final attempt is made by the evil one, to prevent these most urgent Messages for the world, from being spread.

My Son needs the support of His beloved followers to form His Army on Earth. This Army will stem from His loyal followers. Be assured that it will be this group whose hearts will be hardened first.

You cannot harden a soul that is already in the dark. And so it will be the souls who are in the Light, who will be tempted by the deceiver. They will then spread lies to hurt my Son and delay this Work. They will not understand that this is happening to them because they think it will be their duty to defend the True Word of my Son.

By finding fault with these Messages He gives to you, my child, my Son will be tormented.

The very foundation of His Church will turn their backs on Him shortly. They will deny Him and then they will crucify Him again.

Pride prevents them from opening their eyes when He stands before them now with loving and open Arms. My child, I urge that all of God’s children unite as one and fight for the salvation of all souls.

So many are not listening, my child, to these Messages now, but after The Warning takes place they will. Pray, pray, pray for those souls who inflict hurt, slander and spread untruths about you. I will now give you a Crusade Prayer to ask for protection for all my visionaries and those chosen by God the Father to spread His Most Holy Word on Earth in these times.

Crusade Prayer (25)

For protection of visionaries around the world

“O God of the Most High, I plead with You to offer protection to all Your holy messengers in the world.

I pray that they are protected from the hatred of others.

I ask that Your most Holy Word is spread quickly all over the world.

Protect Your messengers from slander, abuse, lies and every kind of danger.

Protect their families and cover them with the Holy Spirit, at all times, so that the Messages they give to the world are heeded with contrite and humble hearts.

Amen.”

My child, pride is a trait, which is most displeasing in the Eyes of my Father. It is more painful for Him when the sins of pride invades the souls of devout and holy souls when they refuse to accept the Truth of His Holy Word given to the world today, through His messengers.

They must ask for the Gift of true discernment, which will only be granted, by the Power of the Holy Spirit, to humble souls, with a pure heart, empty of pride and arrogance.

Your beloved Mother

Mother of Salvation

331. Матір Спасіння: Ненависть є ненавистю. Немає двох типів. Вони ідентичні

Субота, 4 лютого 2012 р. Божого, 10:09

Моя дитино, зло швидко поширюється в певних частинах світу.

Хоч війни є організованими з ненавистю в душах, у той самий час Святий Дух наповнює душі інших людей в різних куточках світу.

Битва за душі розпочалася. Добро проти зла.

Моя дитино, ніколи не припускай, що закам’янілі душі – це ті, які не вірять або є байдужими до віри. Багато повних співчуття віруючих в Мого Сина, Ісуса Христа, незабаром будуть відвернені через спокусу. Їхній розум буде наповнений сумнівами, що зробить їх сліпими до Слова Мого улюбленого Сина, під час того як Він розмовляє зі світом через тебе, Моя дитино. Їхня ненависть, яку вони спрямують на Його Святе Слово, буде настільки ж потужною, як і ненависть, яку виявляють вбивці до своїх жертв. Ненависть походить від шахрая.

Брехня поширюється злим духом, який використовує слабкі душі, щоб зруйнувати Правду. Ненависть є ненавистю. Немає двох типів. Вони всі ідентичні.

Гординя вірних душ буде зараз розбурхана, як остання спроба злого духа перешкодити поширенню цих найбільш актуальних Послань для світу.

Мій Син потребує підтримки Своїх улюблених послідовників, щоб сформувати Свою Армію на землі. Ця Армія буде складатися з Його вірних послідовників. Будьте певні, що це буде група тих, чиї серця будуть загартовані в першу чергу.

Ви не можете гартувати душу, яка вже перебуває в темряві. І також будуть душі, які перебувають у Світлі, але які будуть спокушені шахраєм. Потім вони будуть розповсюджувати брехню, щоб скривдити Мого Сина і затримати цю Працю. Вони не розумітимуть того, що з ними відбувається, тому що вважатимуть, що їхнім обов’язком буде захист правдивого Слова Мого Сина.

Через те, що вони шукають недоліки у Посланнях, які Він тобі дає, Моя дитино, Мій Син буде страждати.

Сама основа Його Церкви невдовзі відвернеться від Нього. Вони будуть заперечувати Його, а потім знову розіпнуть.

Гордість не дозволяє їм відкрити свої очі й побачити, як Він стоїть зараз перед ними з люблячими і розпростертими Обіймами. Моя дитино, Я закликаю всіх Божих дітей об’єднатися і боротися за спасіння всіх душ.

Так багато не слухають зараз ці Послання, але після того як відбудеться Попередження, вони слухатимуть. Моліться, моліться, моліться за ті душі, які завдають шкоди, обмовляючи і поширюючи неправду про вас. А тепер Я даю вам Молитву Хрестового Походу, щоб просити про захист для всіх Моїх візіонерів і тих вибраних Богом Отцем для поширення Його Найсвятішого Слова на землі в цей час.

Молитва Хрестового Походу [25]

Для захисту візіонерів в усьому світі

О Всевишній Боже, я благаю Тебе надати захист всім Твоїм святим посланцям у світі.

Я молюся, щоб вони були захищені від ненависті інших.

Я прошу, щоб Твоє Найсвятіше Слово швидко поширилося по всьому світу.

Захисти Твоїх посланців від наклепів, насильства, брехні й різноманітних небезпек.

Захисти їхні сім’ї та огортай їх Святим Духом повсякчас, щоб Послання, які вони передають світові, приймалися з розкаяними і покірними серцями.

Амінь.

Моя дитино, гординя – це риса, яка є найбільш неприємною в Очах Мого Отця. Ще болючішим є для Нього те, коли гріх гордині входить у душі побожних і святих душ, коли вони відмовляються прийняти Правду Його Святого Слова, даного світу сьогодні через Його посланців.

Вони повинні просити про Дар правдивого Розпізнання, який буде надаватися через Силу Святого Духа тільки покірним душам з чистим серцем, позбавленим гордині та зарозумілості.

Ваша улюблена Мати

Матір Спасіння

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •