Jesus reveals Plenary Indulgence, for Total Absolution

Tuesday, January 31st, 2012 @ 21:30

This Message was given to Maria Divine Mercy after one and a half hours, during the Eucharist Adoration.

My dearly beloved daughter, how I rejoice at the love shown to Me, by My precious followers, whose love is so closely entwined with My Sacred Heart.

I delight in My loyal children, whose love for Me brings Me such joy amidst My Pain. They are the light who bring Me the strength needed to lead My Army. These, My chosen children, believe that it has been their faith alone that has brought them to Me. What they do not realise, is that My Holy Spirit descended upon them, especially on those with open hearts, so that they could join My Remnant Church on Earth.

They, My beloved followers, who show obedience, determination of will and pure love in their souls, will be the foundation, upon which I will now rebuild My Church on Earth. My Army, through their love for Me, will be given very special Graces now.

I grant them this Plenary Indulgence, to enable them carry My Torch of Fire, so that they can spread conversion. This Gift from Me will enable them to spread the Truth of My Holy Word, so that it will touch hearts everywhere they go.

They must say this prayer for seven consecutive days and they will be given the Gift of Total Absolution and the Power of the Holy Spirit.

Crusade Prayer (24)

Plenary Indulgence for Absolution

“O my Jesus, You are the Light of the Earth.

You are the Flame that touches all souls.

Your Mercy and Love knows no bounds.

We are not worthy of the Sacrifice You made by Your death on the Cross. Yet we know that Your Love for us is greater than the love we hold for You.

Grant us, O Lord, the Gift of humility so that we are deserving of Your New Kingdom.

Fill us with the Holy Spirit so we can march forth and lead Your Army to proclaim the Truth of Your Holy Word and prepare our brothers and sisters for the Glory of Your Second Coming on Earth.

We honour You. We Praise You.

We offer ourselves, our sorrows, our sufferings, as a gift to You, to save souls.

We love You, Jesus.

Have Mercy on all Your children, wherever they may be.

Amen.”

Go forth in peace, My beloved followers, and remember that your love for Me enkindles My Heart and brings great joy to My Eternal Father, My Blessed Mother, the angels and all the saints in Heaven.

I love you all. I await the moment, when I will embrace each and every one of you, in My Arms, so that you will find the peace, love and joy, that you have been awaiting for all your lives on Earth.

Your beloved Jesus

328. Ісус оголошує Повний Відпуст для цілковитого прощення

Вівторок, 31 січня 2012 р. Божого, 21:30

Це Послання було надано Марії від Божого Милосердя під час Євхаристійної Адорації , яка тривала півтора години.

Моя ніжно улюблена дочко, як Я радію любові, яку виявили Мені Мої дорогоцінні послідовники, чия любов дуже тісно переплітається з Моїм Найсвятішим Серцем.

Я втішаюся Своїми вірними дітьми, чия любов до Мене приносить Мені таку велику радість, незважаючи на Мій біль. Вони є світлом, яке дає Мені необхідну силу, щоб вести Мою Армію. Вони, Мої вибрані діти, переконані, що це саме їхня віра привела їх до Мене. Вони не свідомі того, що це Мій Святий Дух зійшов на них, особливо на тих, які мають відкрите серце, щоб вони могли приєднатися до Залишку Моєї Церкви на землі.

Вони, ці Мої улюблені послідовники, які виявляють послух, рішучість волі і чисту любов у своїх душах, будуть фундаментом, на якому Я зараз відбудую Мою Церкву на землі. Моя Армія завдяки своїй любові до Мене зараз отримає дуже особливі Ласки.

Я уділяю їм цей Повний Відпуст, щоб дати їм можливість нести Мій Світоч Вогню, щоб вони могли поширювати навернення. Цей Дар від Мене дасть їм можливість поширювати Правду Мого Святого Слова, щоб воно торкнулося сердець скрізь, куди б вони не пішли.

Вони повинні відмовляти цю молитву протягом семи днів поспіль і їм буде даний Дар Повного Відпусту і Сила Святого Духа.

Молитва Хрестового Походу [24]

Повний відпуст для відпущення гріхів

О мій Ісусе, Ти – Світло землі.

Ти – Полум’я, яке торкається всіх душ.

Твоє Милосердя і Любов не знають меж.

Ми не гідні тієї Жертви, яку Ти здійснив через Свою смерть на Хресті, але знаємо, що Твоя Любов до нас є більшою від нашої любові до Тебе.

Уділи нам, Господи, Дар смирення, щоб ми були гідними Твого Нового Царства.

Наповни нас Духом Святим, щоб ми могли крокувати вперед і вести Твою Армію, щоб проголошувати Істину Твого Святого Слова та підготувати наших братів і сестер до Слави Твого Другого Пришестя на землю.

Ми почитаємо Тебе.

Ми прославляємо Тебе.

Ми жертвуємо себе самих, наші скорботи, наші страждання як дар для Тебе, щоб рятувати душі.

Ми любимо Тебе, Ісусе.

Помилуй всіх своїх дітей, де б вони не знаходились.

Амінь.

Ідіть в мирі, Мої улюблені послідовники, і пам’ятайте, що ваша любов до Мене розпалює Моє Серце і приносить велику радість Моєму Предвічному Отцю, Моїй Благословенній Матері, ангелам і всім святим у Небі.

Я люблю вас усіх. Я чекаю моменту, коли візьму кожного з вас у Свої Обійми, щоб ви знайшли мир, любов і радість, на які ви чекали протягом усього свого життя на землі.

Ваш улюблений Ісус

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •