Why I Became Man

Friday, December 24th, 2010 @ 20:15

My beloved daughter, thank you for responding to My call. It is with joy that I communicate with you, at this special celebration of My Birth. The love that fills My Heart, by the faith and devotion shown by all My children, is very precious.

This is the time for My children, everywhere, to reflect on My life on Earth. It is a time for them to consider the implications that My birth represents, for all of mankind. It is because of My birth that man will seek salvation. It is through the Love of My Eternal Father, for all His children, that He made the ultimate Sacrifice. That He had to watch a baby born, see him grow as a child, through to adulthood, shows clearly His Love and determination to save all His children. He loves all His children, so much, that He asked Me to live life as a human being, yet knowing that I would be humiliated and ridiculed, He allowed this to happen.

My Birth is a Sign to all that God the Eternal Father, loved His children, so much, that He made a huge Sacrifice. By allowing Me to come to Earth, to live amongst you all, He showed His Compassion and desire to save you, by permitting My death. If He had not sent Me, man could not be saved. Yet, those who rejected Me are still unsure as to the Truth of the promises made by God the Eternal Father. There is much confusion still.

All that matters, now, is for mankind to understand the promises and reality of the New Heaven and Earth, which has been designated to all God’s children. This is the greatest Gift of all and is the Gift you were all meant to share with Him, until Satan destroyed it all by tempting Eve.

People today see the Teachings in the Old and New Testaments, in many ways, as old fables. Many still do not understand that the Teachings, contained in these Scriptures, were and still are authentic. Because in many instances references are made to events, which took place in the spiritual realm, people find it hard to believe that these could have happened. They have come to this conclusion because they are evaluating the contents through logical thinking, based on what happens on Earth. But they are wrong.

My coming on the Earth was orchestrated, as a last chance to wake up the world, so all would realise that God is all forgiving. My role was to show you, through My Teachings and death on the Cross, the pathway to Heaven.

Remember then, at Christmas, that My birth was to help you begin to re-evaluate your belief in the Heavens, to which you are all entitled to be part of. By remembering My Life, you can now join with Me in My Father’s Kingdom, if you open your hearts and ask Me to embrace you once more.

Your Divine Saviour and Just Judge

Jesus Christ

 

32. Чому Я став людиною

п’ятниця, 24 грудня 2010 р., 20:15

Моя улюблена дочко, дякую тобі, що відповіла на Мій заклик. Я з радістю спілкуюся з тобою під час цього особливого святкування Мого Народження. Любов, яка наповнює Моє Серце, завдяки вірі і відданості, виявленою всіма Моїми дітьми, дуже дорогоцінна.

Це є час для Моїх дітей по всьому світу розважити над Моїм Життям на землі. Це є час для того, щоб вони подумали про наслідки, які Моє Народження представляє для всього людства. Саме завдяки Моєму Народженню людина буде шукати спасіння. Саме через Любов Мого Предвічного Отця до всіх Своїх дітей Він приніс найвищу Жертву. Те, що Він повинен був спостерігати за народженням Дитини, бачити, як вона росте як дитина до дорослого віку, ясно показує Його Любов і рішучість врятувати всіх Своїх дітей. Він любить всіх Своїх дітей так сильно, що попросив Мене жити як людина, знаючи однак, що Мене будуть принижувати і висміювати. Він дозволив цьому статися.

Моє Народження – це знак всім, що Бог, Предвічний Отець, любить Своїх дітей так сильно, що Він приніс величезну Жертву. Дозволивши Мені прийти на землю, щоб жити серед вас усіх, Він проявив Своє Співчуття і бажання врятувати вас, дозволивши Мені померти. Якщо б Він не послав Мене, людина не могла би бути врятована. Однак ті, які відкинули Мене, все ще не впевнені в Правдивості Обітниць, даних Богом, Предвічним Отцем. Все ще є так багато плутанини.

Все, що зараз має значення – це щоб людство зрозуміло Обітниці і реальність Нового Неба і Землі, які були призначені для всіх Божих дітей. Це є найбільший Дар з усіх і це той Дар, який ви всі повинні були розділити з Ним, поки сатана не знищив це все, спокусивши Єву.

Сьогодні люди сприймають Вчення Старого і Нового Завіту багато в чому як старі байки. Багато хто досі не розуміє, що Вчення, яке міститься в цих Писаннях, були і все ще залишаються достовірними. Через те, що в багатьох випадках згадуються події, які відбулися в духовній сфері, людям важко повірити, що це могло статися. Вони прийшли до такого висновку через те, що оцінюють зміст через логічне мислення, засноване на тому, що відбувається на землі. Але вони помиляються.

Моє пришестя на землю було організовано як останній шанс розбудити світ, щоб всі зрозуміли, що Бог є всепрощаючий. Моя роль полягала в тому, що показати вам через Моє Вчення і смерть на Хресті шлях на Небеса.

Пам’ятайте також під час Різдва, що Моє Народження було для того, щоб допомогти вам розпочати переосмислення вашої віри в Небеса, частиною яких ви всі маєте право бути. Пригадуючи Моє життя, ви можете зараз приєднатися до Мене в Царстві Мого Отця, якщо відкриєте свої серця і попросите Мене ще раз обійняти вас.

Ваш Божественний Спаситель і Справедливий Суддя
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •