The Sealed Book of Truth will be opened in preparation for My Second Coming

Friday, January 20th, 2012 @ 20:15

My dearly beloved daughter, it is not necessary to worry about human opinion.

The views of mankind are nothing, when compared to My Holy Words, given to you.

My Word comes first. No other views against My Word should concern you.

Time, My daughter, is very short now for Me to save humanity.

My daughter, so much will now be expected of you, so quickly, that you will not be able to draw your breath.

There are many revelations now being imparted to you, so that My children know how to prepare themselves properly.

Should you allow distractions, such as people’s opinions or views, to take up your time, unnecessarily, then this will take you away from the Work, which is truly important.

Allow Me to fill you with love and comfort at this time, My daughter.

The Warning is very close. As soon as My Rays of Mercy envelop the whole world, anyone who believes in Me, will repent.

Those who denounce My Messages, given to you, and who love Me, will turn back to My Sacred Heart, with love and joy in their souls.

No sooner will The Warning have taken place, than a number of events will occur.

The antichrist and his group, although weakened as a result of the Global Confession, will begin to plan his seizure of My Holy Church from within.

My Army will take position, and begin to fight, to save the Holy Catholic Church, from ruination. They, the false prophet and his followers, will not win, My daughter, but how I cry for those sacred servants of Mine who will fall by the wayside.

So deluded will they be, that they will think they are following the orthodox Catholic Church.

In fact, they will be siding with the false prophet, who will rule over My Holy See, with pride and contempt in his heart.

You, My daughter, must ask My children to pray hard, in order to mitigate this abomination.

I need prayer to save the souls of My poor, misguided priests, bishops and cardinals, blind to the Truth.

The Holy Seat of Peter will be desecrated by Satan’s fallen angels, in league with the antichrist and his various organisations.

All are one, My daughter, spawned from Satan.

I know that this is frightening, but it will not last long. Prayer, and much of it, will ease and help avert these events.

Prepare your souls now, children, by going to Confession, if you are Catholic, as soon as you can. Otherwise I urge all of you to seek redemption for your sins with a purity of heart.

This will ease your suffering of penance at The Warning. Afterwards, you must pray for peace on Earth.

Preparations for My Second Coming will commence immediately after The Warning takes place.

The sealed Book of Truth will be opened and the secrets revealed through you, My daughter, for the whole world to see.

My Book of Truth will be given to the world, so that your souls are purified, in union with Me.

Only then, will you be ready to come with Me, into the Era of My Father’s Divine Will, the Era of Peace, My New Paradise on Earth.

Your beloved Jesus

Saviour of Mankind

318. Запечатана Книга Істини буде відкрита під час приготування до Мого Другого Пришестя

П’ятниця, 20 січня 2012 р. Божого, 20:15

Моя ніжно улюблена дочко, не варто перейматися людською думкою.

Людські погляди є нічим у порівнянні з Моїми Святими Словами, даними тобі.

Моє Слово є найважливішим. Жодні інші погляди супроти Мого Слова не повинні тебе турбувати.

Залишилось дуже мало часу, Моя дочко, для того, щоб Я врятував людство.

Моя дочко, так багато Я зараз буду очікувати від тебе і так швидко, що ти не будеш в стані перевести подих.

Тобі зараз передається багато одкровень, щоб Мої діти знали, як належно підготуватися.

Якщо ти дозволиш відволікати себе на людські думки і погляди, то це забере твій час і відтягне тебе від Праці, яка по-справжньому важлива.

Дозволь Мені наповнити тебе любов’ю і спокоєм в цей час, Моя дочко.

Попередження вже дуже близько. Як тільки промені Мого Милосердя огорнуть цілий світ, кожен, хто в Мене вірить, буде каятися.

Ті, які засуджують Мої Послання, надані тобі, але які Мене люблять, повернуться до Мого Найсвятішого Серця з любов’ю і радістю у своїх душах.

Як тільки Попередження відбудеться, наступить певна низка подій.

Антихрист і його група, хоч і буде ослаблена в результаті Глобальної Сповіді, все ж почне планувати захоплення Моєї Святої Церкви зсередини.

Моя Армія займе позиції і почне боротися, щоб зберегти Святу Католицьку Церкву від руйнації. Вони, лжепророк і його послідовники, не переможуть, Моя дочко, але як Я плачу за тими Моїми висвяченими слугами, які опиняться на узбіччі.

Так багато буде зведених, які будуть вважати, що вони йдуть слідом за традиційною Католицькою Церквою.

В дійсності, вони будуть на боці фальшивого пророка, який буде правити Моїм Святим Престолом з гордістю і презирством в своєму серці.

Ти, Моя дочко, повинна просити Моїх дітей інтенсивно молитися, щоб пом’якшити цю гидоту.

Я потребую молитви для порятунку душ Моїх бідних зведених священиків, єпископів і кардиналів, які є сліпими до Правди.

Святий Престол Петра буде осквернений впалими ангелами сатани в союзі з антихристом і його різними організаціями.

Всі вони, Моя дочко, є одним – породженням сатани.

Я знаю, що це страшно, але це не триватиме довго. Молитва, багато молитов, пом’якшить ці події і допоможе їх уникнути. Підготуйте зараз свої душі, діти, йдучи до Сповіді, якщо ви є католиками, так швидко, як тільки можете. В іншому випадку Я закликаю вас усіх шукати з чистим серцем спокутування своїх гріхів.

Це полегшить ваше терпіння покути під час Попередження. Після цього ви повинні молитися за мир на землі.

Підготовка до Мого Другого Пришестя розпочнеться відразу ж після того, як відбудеться Попередження.

Запечатана Книга Істини буде відкритою і таємниці, об’явлені через тебе, Моя дочко, будуть виявлені цілому світові.

Моя Книга Істини буде дана світові, щоб ваші душі були очищені і перебували в єдності зі Мною.

Тільки тоді ви будете готовими увійти зі Мною до Ери Божественної Волі Мого Отця, Ери Миру, до Мого Нового Раю на землі.

Ваш улюблений Ісус

Спаситель людства

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •