God the Father: Final messenger to herald the Second Coming

Monday, January 16th, 2012 @ 13:20

My daughter, when I send prophets into the world, they will usually be those whom you least expect.

Never will you find them in the highest echelons of My Church. Nor will they be the most outwardly holy souls.

In many cases, they will not be worthy of this special Gift. Yet, I chose imperfect souls from unusual, but simple, walks of life, so that I can mould them into the creatures I so desire.

My prophets for the end times are no different. They will not be accepted easily. As in the beginning, when I first sent My prophets to prepare mankind for the arrival of My beloved Son, Jesus Christ, the Messiah, they found it difficult for their voices to be heard.

The voices of My genuine end time messengers will not be listened to at the start of their mission. Yet, in time, they will be recognised, for it will be My Voice that will become easily identifiable. You, My daughter, are the final messenger sent to herald the arrival of My beloved Son, Jesus Christ, for His much anticipated Second Coming.

This is frightening for you and, at times, very difficult to digest. Yet it is the Truth.

This Work, when you will be given Divine Messages to prepare the remnants of My Church on Earth for The Second Coming, will be difficult.

While I have selected many chosen souls up to now and will continue to communicate with them for the good of all mankind, their lot will be easier.

Your lot will be difficult in the extreme and you will be persecuted because of it.

I bless you with every Grace from My Heavenly Kingdom.

You will move forward, as the chosen instrument, to impart My Most Holy Word to the world. This Work will be protected at all times.

Yes, you will be attacked, almost daily, but know this. If this Work were not so important, do you think that it could escape the notice of Satan and his dominion of fallen angels?

They, My daughter, have infiltrated the Earth and have crawled, in many cases, unsuspectingly, into the hearts and souls of many of My children.

The Holy Path of your work, you the final messenger, sent to Earth to help save humanity from the final grip of Satan, has been foretold in the Scriptures.

The world has been awaiting these instructions, by My Holy Command.

Many false prophets will try to block this, My Holy Word, through the spread of lies and confusion.

These Messages will be questioned and examined by My Church, for errors. Yet they impart only the Truth.

Much of the Truth, ignored by My churches down through the centuries, will emerge again.

More revelations as to the Truth of your Eternal Life, children, will be revealed to you.

This Work will cause outrage, My daughter. You will be spat upon, ridiculed, looked down upon and blocked in every way imaginable.

To those who find difficulty with the Truth given to you, the final end time prophet, hear now My pleas.

You must ask Me for the Gift of the Holy Spirit, before you can open your ears to hear My Voice, to the Truth of My Holy Word and to the instructions that I will give you all, so that you can have Eternal Life.

My Words will be made simple so that every man, woman and child can follow My Holy Word. But, you must know this. While there will be much Love and Light shining through My Word, there will also be an Air of Divine Authority, which you will find impossible to ignore.

That is how you will know that it is I, your God, your Eternal Father, who speaks. My Love will invade your souls and lift your hearts in union with Mine.

All preparations are in place. After My beloved Son’s Great Mercy, the time will be set aside to prepare the world for His Second Coming.

Yes, children, I Am now arranging to save My children from the darkness. I Am reclaiming My Creation, My children, and I Am taking you to your rightful home, your inheritance, The New Paradise.

Be patient, children. Just remember I love you. Trust in Me and in My Holy Word given to you through My end time prophet, Maria Divine Mercy.

Your Eternal Father

God of the Most High

Creator of all things

314. Бог Отець: Останній посланець має звістити Друге Пришестя

Понеділок, 16 січня 2012 р. Божого, 13:20

Моя дочко, коли Я посилаю пророків у світ, то ними, зазвичай, будуть ті, на яких ви найменше очікуєте.

Ви ніколи не знайдете їх у вищих ешелонах Моєї Церкви. Вони також не будуть зовні найбільш святими душами.

В багатьох випадках вони не будуть гідними цього особливого Дару. Однак Я вибираю недосконалі душі з незвичайних, але простих прошарків суспільства, щоб мати змогу сформувати з них таке створіння, яке б відповідало Моєму бажанню.

Мої пророки Кінця Часів не є винятком. Їх не будуть легко сприймати. Як і на початку, коли Я вперше послав Моїх пророків підготувати людство до приходу Мого Улюбленого Сина, Ісуса Христа, Месії, вони зазнали труднощів у тому, щоб їхні голоси були почутими.

Голоси Моїх справжніх посланців Кінця Часів не будуть слухати на початку їхньої місії. Проте, з часом, вони будуть визнані, оскільки це буде Мій Голос, який стане легко впізнаним.

Ти, Моя дочко, є останнім посланцем, висланим, щоб сповістити про прибуття Мого улюбленого Сина, Ісуса Христа, на Його довгоочікуване Друге Пришестя.

Це лякає тебе та інколи тобі це дуже важко сприйняти. Однак це є Правда.

Ця Праця, під час якої ти будеш отримувати Божественні Послання для підготовки Залишку Моєї Церкви на землі до Другого Пришестя, буде складною.

Хоч на даний момент Я відібрав багато вибраних душ і буду продовжувати спілкуватися з ними на благо всього людства, однак їхня участь буде легшою.

Твоя участь буде вкрай важкою і через це ти будеш переслідуваною.

Я благословляю тебе кожною Ласкою з Мого Небесного Царства.

Ти будеш рухатися вперед, як вибраний інструмент, щоб передавати світові Моє Найсвятіше Слово. Ця Праця буде постійно захищеною.

Так, ти будеш атакованою майже щодня, але знай наступне. Якщо б ця Праця не була такою важливою, то як ти вважаєш, чи могла б вона уникнути уваги сатани і впалих ангелів, які є під його владою?

Вони, Моя дочко, проникли на землю і в багатьох випадках потрапили до нічого не підозрюючих сердець і душ багатьох Моїх дітей.

Святий Шлях твоєї Праці, останній посланцю, висланий на землю, щоб допомогти врятувати людство від остаточного захоплення сатаною, був передбачений у Святому Письмі.

Світ очікує на ці вказівки через Моє Святе Розпорядження.

Багато лжепророків намагатимуться заблокувати це Моє Святе Слово через поширення брехні і замішання.

Ці Послання будуть поставлені під сумнів і досліджені Моєю Церквою на наявність помилок. І все ж вони передають тільки Правду.

Більша частина Правди, яка ігнорувалась Моїми Церквами упродовж століть, знову вийде на яв.

Вам, діти, відкриється ще більше одкровень щодо Правди про ваше Вічне Життя.

Ця Праця викличе обурення, Моя дочко. Будеш обпльована, погорджена, висміяна і заблокована в кожний можливий спосіб.

Ті, яким важко прийняти Правду, дану тобі, останньому пророку Кінця Часів, нехай почують зараз Моє прохання.

Ви повинні попросити у Мене Дару Святого Духа, перш ніж зможете відкрити свої вуха, щоб почути Мій Голос щодо Правди Мого Святого Слова та вказівок, які Я дам усім вам, щоб ви могли мати Вічне Життя.

Мої Слова будуть простими, щоб кожен чоловік, жінка і дитина могли дотримуватися Мого Святого Слова. Але ви повинні знати наступне. Хоч буде багато Любові і Світла, променіючого через Моє Слово, буде також і атмосфера Божественного Авторитету, яку неможливо буде проігнорувати. Саме в цей спосіб ви будете знати, що це Я, ваш Бог, Предвічний Отець, звертаюся до вас. Моя Любов вторгнеться до ваших душ і піднесе ваші серця до єдності з Моїм Серцем.

Всі приготування вже завершені. Після Великого Милосердя Мого улюбленого Сина буде відведений час, щоб підготувати світ до Його Другого Пришестя.

Так, діти. Я зараз вживаю заходів, щоб врятувати Моїх дітей від темряви. Я відновлюю Своє Створіння, Мої діти, і забираю вас до вашої законної домівки, вашого Спадкоємства, Нового Раю.

Будьте терплячими, діти. Просто пам’ятайте, що Я вас люблю. Довіряйте Мені і Моєму Святому Слову, даному вам через Мого пророка Кінця Часів, Марію від Божого Милосердя.

Ваш Предвічний Отець

Бог Всевишній

Творець всіх речей

 

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •