The biggest abomination since the Holocaust is being plotted against the Jews

Wednesday, January 11th, 2012 @ 15:00

My dearly beloved daughter, watch now the efforts being made by the global power, not of the Light, which attempts to mount a campaign against My people.

I refer to Christians and My chosen people the Jews.

Wicked plans are being plotted to wipe out the practice of Christianity in a devious, but subtle way. It will start with a change in the constitutions of countries everywhere in the western world.

Every attempt will be made to cast scurrilous claims against My Christian churches. My sacred servants will slowly withdraw, leaving My people with little spiritual support. All these laws will have a cunning exterior of tolerance.

Your faith, My children, is being put to the test like never before.

Christianity, and any attempts to publicly proclaim My Name, will be thwarted. In its place, an empty doctrine will emerge and people will be confused. They will think that this doctrine is a good and fair replacement for the Truth, when, in fact, it will be a lie. This wicked group is so powerful that very few know they exist. Yet they are everywhere pulling the strings.

My children are like puppets. My chosen people, the Jews are facing, yet again, a terrible persecution. Plans to overthrow them are under way.

Those, they believe to be their friends, are their enemies. They will suffer such hardship. I call on all mankind to pray for Israel. The biggest abomination since the Holocaust is being plotted against My people.

Pray, pray that the antichrist’s groups are stopped from committing these evil acts. These dark souls need your prayers, so that, during The Warning, they will recognise their offences. Pray that they drop their armour and beg for My Mercy. If they do, then the wars and unrest in Israel can be diluted.

Many prophecies will now unfold before your eyes. Those blind to My Promises must be given the Light of My Mercy in order to see again.

Do not be deceived, children. What seems good on the outside is not always as it seems. Peacekeeping forces, many of them innocent pawns, are being lied to.

Never fear, because My Mercy will have an important influence over this sect, who have been plotting against My Church for centuries.

They cannot and will not win. But, they will cause tremendous terror, unless prayer can mitigate their wicked dominance. Pray the New Crusade of Prayer to help stop the antichrist and his group, about whom I speak.

Crusade Prayer (18)

Help stop the antichrist

“O dear Jesus, save the world from the antichrist.

Protect us from the wicked snares of Satan.

Save the last remnants of Your Church from evil.

Give all Your churches the strength and Graces needed to defend ourselves against wars and persecution planned by Satan and his army of terrorists.

Amen.

Your beloved Jesus

Saviour and Redeemer of all mankind

 

309. Проти євреїв таємно планується найбільша гидота з часів Голокосту

Середа, 11 січня 2012 р. Божого, 15:00

Моя ніжно улюблена дочко, спостерігай зараз за зусиллями, що докладаються глобальною силою, яка є не від Світла і намагається організувати кампанію проти Мого народу.

Я маю на увазі християн і Мій вибраний народ, євреїв.

Злі плани таємно складаються, щоб хитрим, але витонченим способом звести практику християнства нанівець. Це розпочнеться із змін у конституціях країн всього західного світу.

Будуть вчинені всі можливі спроби подати брутальні вимоги проти Моїх християнських церков. Мої висвячені слуги будуть поступово відступати, залишаючи Моїх людей з незначною духовною підтримкою. Всі ці закони будуть мати підступний фасад толерантності.

Ваша віра, Мої діти, піддається випробуванню, так як ніколи раніше.

Християнству і будь-яким спробам привселюдного проголошення Мого Імені покладуть край. Його місце займе порожня доктрина і люди будуть дезорієнтованими. Вони вважатимуть, що ця доктрина є доброю і справедливою заміною Правди, коли в дійсності це буде брехнею. Ця зла група настільки потужна, що дуже небагато знають про її існування. Однак вони всюди смикають за мотузки.

Мої діти є подібними до маріонеток. Мій вибраний народ, євреї, знову стоять перед лицем страшного переслідування. Плани щодо їхнього повалення тривають.

Ті, яких вони вважають своїми друзями, насправді є їхніми ворогами. Вони зазнають великих труднощів. Я закликаю усе людство молитися за Ізраїль. Проти євреїв таємно планується найбільша гидота з часів Голокосту.

Моліться, моліться, щоб група антихриста була зупинена від здійснення тих злих вчинків. Ці темні душі потребують ваших молитов, щоб під час Попередження вони змогли визнати свої злочини. Моліться, щоб вони скинули свій панцир і благали про Моє Милосердя. Якщо вони це зроблять, тоді війни і заворушення в Ізраїлі можуть бути послаблені.

Багато пророцтв будуть розгортатися зараз на ваших очах. Ті, які сліпі до Моїх Обітниць, повинні отримати Світло Мого Милосердя, щоб знову могти бачити.

Не дайте себе звести, діти. Те, що зовні виглядає добрим, не завжди є таким, яким здається. Миротворчі сили, багато з яких є невинними пішаками, є обманутими.

Ніколи не бійтеся, бо Моє Милосердя матиме значний вплив на цю секту, яка століттями плете змову проти Моєї Церкви.

Вони не в стані перемогти і не переможуть. Але вони заподіють величезний терор, якщо молитва не зможе пом’якшити їхнього нечестивого панування. Моліться нову Молитву Хрестового Походу, щоб допомогти зупинити антихриста і його групу, про яку Я говорю.

Молитва Хрестового Походу [18]

Зупини антихриста і його групу

О дорогий Ісусе, врятуй світ від антихриста.

Захисти нас від злих пасток сатани.

Врятуй останній Залишок Твоєї Церкви від зла.

Дай всім Твоїм Церквам необхідні сили і Ласки, щоб захистити себе від війн і переслідувань, запланованих сатаною і його армією терористів.

Амінь.

Ваш улюблений Ісус

Спаситель і Відкупитель всього людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •