There is only one Truth. One Light. Anything else is a lie.

Sunday, January 1st, 2012 @ 17:30

My dearly beloved daughter, know that no matter how difficult this Mission is, I will not fail to direct you.

My Voice encourages you at all times. My Spirit moves your heart so that you are powerless against it. My Love is so enveloping that you are unable to turn your back on Me or deny Me. Yet you find that you stumble along the way.

When you try to analyse My Word, you will find you are unable to do this successfully. No amount of analysis can change the Truth of what I say.

No one, including you, My daughter, has the authority to twist the meaning of My Holy Word, so that it becomes more acceptable in your eyes.

This applies to My Word contained in the Holy Bible and My Word contained within these Messages.

Trust in Me more, My daughter. Ask My children and all of My beloved followers to trust in Me completely.

I will never let humanity down. I will never turn My back on the pleas of My cherished children. I will always respond to poor souls who plead for My Mercy.

What I will never do, My daughter, is to speak to My children in order to suit their needs and to give them what they want to hear.

The Truth must be told. My Holy Word must never be diluted, or the Truth tampered with.

My Holy Word must never be changed, adjusted or twisted, so that it becomes a lie.

Know that the time for My Justice is close. Understand that My Mercy is great, but the wickedness I see in your world disgusts Me.

This wickedness is even justified by those who profess My Word and who claim to know Me.

They have twisted my Teachings for centuries to suit their avarice, lust, pride and greed.

How it breaks My Heart to see acts of depravity paraded before Me and witness how My children are fooled into believing that these acts are acceptable in My Eyes.

Wake up to the Truth. My great Mercy is available to every single soul during The Warning.

But beware. Those Christians who believe that the twisted truth of My Teachings will be acceptable in My Eyes will be shocked during The Warning. They will resist the Truth when I reveal how their sins greatly offend Me.

I urge these people to accept that I Am the Truth and the Light. There is only One Truth, One Light. Anything else is a lie.

Examine your conscience, children, honestly before The Warning takes place. Learn to identify the Truth before you come before Me. For then and only then will your suffering be less.

Your Teacher and Redeemer

Saviour of all Mankind, Jesus Christ

 

299. Є тільки одна Правда. Одне Світло. Будь-що інше є брехнею.

неділя, 1 січня 2012 р., 17:30

Моя ніжно улюблена дочко, знай, що якою б важкою не була ця Місія, Я не перестану скеровувати тебе.

Мій Голос заохочує тебе повсякчас. Мій Дух зворушує твоє серце так, що ти безсила проти цього. Моя любов така огортаюча, що ти не здатна відвернутися від Мене ані відкинути Мене. Однак ти виявляєш, що спотикаєшся на цьому шляху.

Коли ти спробуєш проаналізувати Моє Слово, ти виявиш, що не здатна зробити це успішно. Жодна кількість аналізу не може змінити правди того, що Я кажу.

Ніхто, включаючи тебе, Моя дочко, не має права перекручувати значення Мого Святого Слова, щоб воно стало більш прийнятним у ваших очах.

Це стосується Мого Слова, яке міститься в Святій Біблії і Мого Слова, яке міститься в цих Посланнях.

Більше довіряй Мені, Моя дочко. Попроси Моїх дітей і всіх Моїх улюблених послідовників довіряти Мені цілковито.

Я ніколи не підведу людство. Ніколи не відвернуся від благань Моїх улюблених дітей. Я завжди відповідатиму тим бідним душам, які благають про Моє Милосердя.

Чого Я ніколи не зроблю, Моя дочко –  Я не буду говорити з Моїми дітьми для того, щоб догодити їхнім вимогам і дати їм те, що вони хочуть почути.

Правду потрібно говорити. Моє Святе Слово ніколи не можна розбавляти, а Правду не можна фальсифікувати.

Моє Святе Слово ніколи не повинно бути зміненим, пристосованим або перекрученим, щоб воно стало брехнею.

Знайте, що час Моєї Справедливості наближається. Зрозумійте, що Моє Милосердя є велике, але злодіяння, які Я бачу у вашому світі, Мені огидні.

Ці злодіяння є виправдані навіть тими, які визнають Моє Слово і стверджують, що знають Мене.

Вони століттями перекручували Моє Вчення, щоб задовольнити свою пожадливість, похіть, гордість, і жадібність.

Як це розбиває Моє Серце – бачити, як переді Мною виставляють напоказ акти розпусти і бачити, як Мої діти обманюють себе, коли вірять, що ті вчинки є прийнятними в Моїх Очах.

Прокиньтеся до Істини. Моє велике Милосердя доступне кожній душі під час Попередження.

Але будьте обережні. Ті християни, які вірять, що перекручена Правда Мого Вчення буде прийнятною в Моїх Очах, будуть шоковані під час Попередження. Вони будуть чинити опір Правді, коли Я відкрию, як сильно їхні гріхи ображають Мене.

Я закликаю цих людей визнати, що Я Є Правда і Світло. Існує лише одна Правда, одне Світло. Все інше є брехнею.

Дослідіть свою совість, діти, чесно, перед тим, як настане Попередження. Навчіться розпізнавати Істину, перш ніж ви постанете переді Мною. Бо тоді і тільки тоді ваших страждань буде менше.

Ваш Вчитель та Відкупитель

Спаситель всього людства, Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •