I was accused of heresy and blasphemy when I walked the Earth

Monday, December 26th, 2011 @ 15:50

I Am your Jesus, Who never leaves you, no matter how much you suffer. I Am the Alpha and the Omega, Son of God made man and born of the Immaculate Virgin Mary.

My dearly beloved daughter, rise above this sudden burst of suffering and never forget the number of souls you are saving in the process.

My children must suffer purification in order that their souls be cleansed at this time. So they must get used to this. Many of My children are still being purified before The Warning takes place. They will understand why this is happening to them in time, My daughter.

The angels are with you all the time, like never before. For you, My daughter, you will now attract the greatest number of attacks, so far, because of these Messages.

Every Word I utter will now be pulled asunder.

Every lesson and Truth I try to impart to the world now, will be questioned and deemed to be blasphemous.

My Holy Word, when taught to My followers when I walked the Earth was also criticized.

I was accused of heresy, blasphemy and for condoning sinners, when I walked among My people. My Word was not accepted then in many quarters and especially among the priests and Pharisees.

My daughter, those people, whose boastful taunts, because of their self-proclaimed Scriptural knowledge, continue to attack these Messages, will be the worst offenders. They will arrogantly argue that their flawed interpretation of the Holy Gospel is more important than the Truth.

Their pride prevents them from recognizing My Voice when it is being imparted to the world today.

Never engage with these poor souls, My daughter, for they are not of the Light. Sadly, they believe themselves to be. Remember, those who look down and sneer at others in My Name do not represent Me.

They do not show love, understanding or humility.

These attacks are being mounted to stop you in this Work and to create new doubts in your mind. Pray for these people. Ignore them. Focus only on My Voice and do not allow this Sacred Work to be affected in this way.

Satan is working actively within these souls and will use every form of cunning argument to undermine these Messages from My Lips. By engaging or responding to these attacks, you give Satan the power he seeks.

Go now in peace. Keep looking ahead and remain obedient to My wishes at all times. Remember you have given Me the gift of your free will. Allow Me, therefore, to guide you. Trust in Me completely.

I love you.

Your Jesus

 

292. Я був звинувачений в єресі і богохульстві, коли ходив по землі

понеділок, 26 грудня 2011 р., 15:50

Я твій Ісус, Який ніколи не покидає тебе, не дивлячись на те, як сильно ти страждаєш. Я Є Альфа і Омега – Син Божий, Який став людиною і народився від Непорочної Діви Марії.

Моя ніжно улюблена дочко, піднімися понад той раптовий вибух страждань і ніколи не забувай про ту кількість душ, яку ти рятуєш таким чином.

Мої діти повинні пройти через очищення, щоб їхні душі очистилися в цей час. Тому вони повинні звикнути до цього. Багато Моїх дітей все ще очищаються перед Попередженням. Вони з часом зрозуміють, чому це відбувається з ними, Моя дочко.

Ангели є з тобою повсякчас, як ніколи раніше. Що стосується тебе, Моя дочко, то зараз ти притягнеш найбільше число нападів, на сьогоднішній день, через ці Послання.

Кожне Слово, яке Я промовляю, буде зараз розірване на шматки.

Кожен урок та Правда, які Я зараз намагаюся передати світу, будуть піддані сумніву і будуть вважатися богохульними.

Моє Святе Слово, якому Я навчав Моїх послідовників, коли ходив по землі, також піддавалося критиці.

Мене звинувачували в єресі, богохульстві і потуранні грішникам, коли Я ходив серед Свого народу. Моє Слово не приймалося тоді в багатьох колах і, особливо, серед священиків і фарисеїв.

Моя дочко, ці люди, які хвалькуватими глузуваннями через своє самопроголошене знання Писання продовжують атакувати ці Послання, будуть найгіршими кривдниками. Вони будуть зарозуміло стверджувати, що їхнє помилкове тлумачення Святого Євангелія важливіше за Істину.

Їхня гордість заважає їм розпізнати Мій Голос, коли Він передається сьогодні світові.

Ніколи не зв’язуйся з цими бідними душами, Моя дочко, бо вони не від Світла. На жаль, вони вважають, що вони від Світла. Пам’ятай, що ті, які дивляться зверхньо і насміхаються над іншими в Моє Ім’я, не представляють Мене.

Вони не проявляють любові, розуміння чи смирення.

Ці атаки встановлюються, щоб зупинити тебе в цій Праці і щоб створити нові сумніви в твоєму розумі. Молися за цих людей. Ігноруй їх. Зосередься тільки на Моєму Голосі і не дозволь, щоб на цю Священну Працю впливали в такий спосіб.

Сатана активно працює в цих душах і буде використовувати будь-яку форму хитрих аргументів, щоб підірвати ці Послання з Моїх Уст. Відповідаючи на ці напади або беручи в них участь, ти даєш сатані силу, якої він шукає.

Іди в мирі. Продовжуй дивитися вперед і залишайся слухняною Моїм бажанням повсякчас. Пам’ятай, що ти дала Мені дар своєї вільної волі. Отже, дозволь Мені вести тебе. Довірся Мені цілковито.

Я люблю тебе.

Твій Ісус

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •