The Great Tribulation

Monday, December 20th, 2010 @ 10:00

Heed this, My daughter. Mankind is being warned, through these Messages, of the axe that will befall those who continue to reject the Eternal Father. The time is drawing close for the advent of the Great Tribulation. This event will commence from the end of 2012 and must not be confused with the time, or the date, for My Second Coming on Earth. For this, My children, is not being foretold in these Messages. Anyone who attempts to give My children a date for My Second Coming is a liar and not a true prophet. I Am, however, revealing years of specific events leading up to My Second Coming, through this prophet.

God won’t allow a plan to deplete world population to happen

The Great Tribulation, as foretold so long ago, will now unfold before the eyes of a disbelieving world. This is when the Sword of Justice will strike, everywhere. My Eternal Father is not prepared to stand back and allow the evil plan, being plotted, right now, behind closed doors, and designed to deplete the world’s population, to be realised.

This evil group, devout followers of Satan, have attempted in the past to inflict genocide on My Father’s children. They failed. They are trying again. They will fail again, but not before they cause terrible destruction.

Believers should not fear

My Eternal Father, in His Mercy, will have to intervene to stop them, even though it pains Him to unleash the global disasters that lie ahead. Believers, do not fear for yourselves, or your families. You are being protected. But please, please pray the Holy Rosary and My Divine Mercy, at all times, to help ease and avert some of these disasters.

Start planning now. These people, as they attempt to control your money, your health, your food and even your faith, must be fought. Stand up and protect yourselves and your families using prayer. Call on all those saints you revere to aid you as intercessors of My Eternal Father.

Global disasters to strike

As these global disasters commence, with dramatic changes in weather patterns – which have already begun in a mild form – they will be seen as the result of global warming. Yes, mankind has damaged the Earth, in a very ugly manner, but these disasters will have nothing to do with climate change.

My Eternal Father could, if He decided, sit back and do nothing. Then these evil, power-hungry and deluded groups of powerful decision-makers would win. By sucking My innocent children into their snare of hypnotic allegiance to Satan, the evil one, they would steal souls. That will not be allowed.

Calling all religions to join together

It is time, now, for My Father’s children and followers, as well as those who believe in the Superior Being that is God the Creator and Maker of all things, to join forces as one. Irrespective of which path you follow God, or whether you believe in Me, His only beloved Son, stand together as one. Fight the group that represents the evil one. He is your enemy, if you believe in God the Eternal Father. He is trying to stop you from entering Paradise by lying to his followers, that he too, will take them to an equally beautiful Divine paradise. Those poor deluded and trustworthy followers cannot see through the deceit, because they are blinded by the lure of materialistic glory.

Prophecies in Book of John, now come to Light

Pray, pray, pray, all of you, every single day. Very soon, all will understand the Truth of Holy Scripture. All will understand, finally, that the Teachings contained in My Father’s Book are accurate. They don’t lie. Prophecies, foretold in the past, came to light. Prophecies contained in the Book of John, will now come to light. These Messages, given to this prophet, are to prepare My children to enter My Father’s Kingdom.

Go, now, spread My Truth. Save each other from the clutches of the deceiver, before it is too late.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

29. Велика Скорбота

понеділок, 20 грудня 2010 р., 10:00

Прислухайся до цього, Моя дочко. Через ці Послання людство попереджається про сокиру, яка впаде на тих, які продовжують відкидати Предвічного Отця. Наближається час надходження Великої Скорботи. Ця подія розпочнеться наприкінці 2012 року і її не слід плутати з часом або датою Мого Другого Пришестя на землю. Бо це, Мої діти, не пророкується в цих Посланнях. Будь-хто, хто намагається надати Моїм дітям дату Мого Другого Пришестя, є брехуном і не є правдивим пророком. Однак через цього пророка Я розкриваю роки конкретних подій, які передують Моєму Другому Пришестю.

Бог не допустить, щоб здійснився план по скороченню населення світу

Велика Скорбота, як було пророковано так давно, тепер розгорнеться перед очима невіруючого світу. Це коли меч правосуддя вдарить повсюди. Мій Предвічний Отець не готовий відступати і дозволити на те, щоб злий план, який замишляється прямо зараз за зачиненими дверима і який призначений для того, щоб скоротити населення світу, був здійснений.

Ця зла група, віддані послідовники сатани, в минулому намагалися вчинити геноцид дітям Мого Отця. Вони зазнали невдачі. Вони намагаються знову. Вони знову зазна́ють невдачі, але перед цим спричинять жахливе руйнування.

Віруючі не повинні боятися

Мій Предвічний Отець в Своєму Милосерді повинен буде втрутитися, щоб зупинити їх, навіть при тому, що Йому боляче розв’язувати глобальні катастрофи, які чекають попереду. Віруючі, не бійтеся за себе або за свої родини. Ви перебуваєте під захистом. Але будь ласка, будь ласка, моліться повсякчас Святий Розарій і Мою Вервицю до Божого Милосердя, щоб допомогти полегшити і запобігти деяким з цих катастроф.

Почніть планувати зараз. З цими людьми, в їхніх намаганнях контролювати ваші гроші, ваше здоров’я, вашу їжу і навіть вашу віру, необхідно боротися. Встаньте і захистіть себе і свої родини, використовуючи молитву. Закличте всіх тих святих, яких ви почитаєте, щоб допомогли вам  як посередники Мого Предвічного Отця.

Вдарять глобальні катастрофи

Коли ці глобальні катастрофи почнуться з драматичних змін в погодних умовах, які вже почалися в м’якій формі, їх будуть вважати результатом глобального потепління. Так, людство завдало шкоди землі в дуже потворний спосіб, але ці лиха не матимуть нічого спільного зі зміною клімату.

Мій Предвічний Отець міг би, якщо б Він вирішив, сидіти, склавши руки і нічого не робити. Тоді перемогли б ці злі, спраглі до влади і обмануті групи могутніх осіб, які приймають рішення. Втягуючи Моїх невинних дітей в цю пастку гіпнотичної відданості сатані, злому духові, вони б крали душі. Цього не буде дозволено.

Заклик до всіх релігій об’єднатися

Зараз настав час для того, щоб діти і послідовники, а також ті, які вірять у Вищу Істоту, якою є Бог Творець і Сотворитель всіх речей, об’єднали свої сили воєдино. Незалежно від того, яким шляхом ви ідете за Богом, або чи вірите ви в Мене, Його єдиного улюбленого Сина, об’єднайтеся воєдино. Боріться з групою, яка представляє злого духа. Він – ваш ворог, якщо ви вірите в Бога, Предвічного Отця. Він намагається перешкодити вам потрапити до Раю, брешучи своїм послідовникам, що він також приведе їх до такого ж самого прекрасного божественного раю. Ці бідні обмануті і довірливі послідовники не можуть розгледіти обман, тому що вони засліплені спокусою матеріалістичної слави.

Пророцтва з Книги Йоана [Одкровення] зараз вийдуть на яв

Моліться, моліться, моліться, всі ви, кожного дня. Дуже скоро всі зрозуміють Правду Святого Писання. Всі зрозуміють, нарешті, що Вчення, яке міститься в Книзі Мого Отця є вірним. Воно не бреше. Пророцтва, передбачені в минулому, виявились. Пророцтва, які містяться в Книзі Йоана, зараз виявляться. Ці Послання, дані цьому пророку, є для того, щоб підготувати Моїх дітей до входу в Царство Мого Отця.

Ідіть зараз, поширюйте Мою Істину. Рятуйте один одного від пазурів шахрая, перш ніж не стало занадто пізно.

Ваш люблячий Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •