I can’t bear to think of those souls dragged by Satan into Hell

Tuesday, December 13th, 2011 @ 20:15

My dearest beloved daughter, preparations are important for all of My followers as The Warning draws closer.

All those believers must pray hard for the forgiveness of their sins, in order to avoid the pain of Purgatory, which most people in the world will experience immediately after The Warning, for a short time.

Pray, pray for all those who will be traumatized when they see the condition of their souls, when their sins are revealed to them during The Warning.

They must understand that their sins must be revealed to them, before they can be cleansed of all sin, so they can enter into My New Paradise on Earth – the New Era of Peace, Love and Happiness, which each of My children must inherit.

My Heart is full of Joy because I bring this great Gift to mankind. Yet, My sadness lingers because of those who will simply reject the chance of this New Life.

I need so many prayers, children, so that Satan can be stopped from stealing their souls. He will continue to do this right up to the last minute.

I cannot bear to think of those souls who will be pulled from Me, screaming and kicking in protest as he and his minions drag them into the depths of Hell.

Help me, children, to prevent this through your prayers.

Children, these souls must reject Satan and his ways outright, if they are to enter the New Paradise. They must either turn to Me willingly or not at all.

They have two choices, the New Paradise on Earth or the depths of eternal damnation in the company of Satan.

Never ever doubt the existence of Hell, children. Be aware that every blackened soul, upon death, is dragged by Satan’s demons into Hell and tormented for eternity. For all his promises, Satan has created a horrific state of torture for such souls. Because of his hatred for humanity these souls will suffer beyond their endurance. Yet endure they must for all of eternity.

Don’t these souls know what Satan’s promises deliver?

Don’t they know that riches, fame and seductive materialism will create a clear pathway straight into the arms of the evil one?

Wake up, all of you, while you can. Save yourselves and those poor, misguided sinners from this terrible end to your existence.

You do not have much time.

Let prayer for these souls begin today.

Your Saviour

Jesus Christ

 

280. Мені нестерпно думати про ті душі, які сатана тягне до Пекла

вівторок, 13 грудня 2011 р., 20:15

Моя найдорожча, улюблена дочко, підготовка є важливою для усіх Моїх послідовників, оскільки Попередження наближається.

Усі віруючі повинні наполегливо молитися за прощення своїх гріхів, щоб уникнути болю Чистилища, якого більшість людей у світі зазнає відразу після Попередження протягом короткого часу.

Моліться, моліться за усіх тих, які будуть травмованими, споглядаючи стан своїх душ, коли їхні гріхи будуть виявлені їм під час Попередження.

Вони повинні зрозуміти, що їхні гріхи мають бути виявлені їм, перш ніж вони зможуть бути очищені від усякого гріха, щоб мати змогу увійти в Мій Новий Рай на землі – Нову Еру Миру, Любові і Щастя, яку кожен з Моїх дітей повинен успадкувати.

Моє Серце наповнене радістю, оскільки Я приношу людству цей Великий Дар. Однак Мій смуток триває через тих, які просто відкинуть шанс на це Нове Життя.

Я потребую так багато молитов, діти, щоб сатана міг бути зупинений від крадіжки ваших душ. Він продовжуватиме це робити аж до останньої хвилини.

Мені нестерпно думати про ті душі, які будуть вирвані від Мене, кричачи і брикаючись в знак протесту, коли він і його поплічники потягнуть їх в глибини Пекла.

Допоможіть Мені, діти, запобігти цьому через ваші молитви.

Діти, ці душі мають рішуче відкинути сатану та його методи, якщо вони хочуть увійти в Новий Рай. Вони повинні звернутися до Мене добровільно, або не звертатися взагалі.

Вони мають до вибору дві можливості – Новий Рай на землі, або глибини вічного прокляття в товаристві сатани.

Ніколи не сумнівайтеся в існуванні Пекла, діти. Майте на увазі, що кожна почорніла від гріха душа відразу по смерті забирається демонами сатани до Пекла і мучиться вічно. Незважаючи на всі свої обіцянки, сатана створив жахливий стан тортур для таких душ. Через свою ненависть до людства, ці душі страждатимуть понад свою витривалість. Проте вони будуть змушені терпіти це цілу вічність.

Хіба ці душі не знають того, що приносять обіцянки сатани?

Хіба вони не знають, що багатство, слава і спокусливий матеріалізм створить чіткий шлях прямо в лапи злого духа?

Прокиньтеся усі ви, поки можете. Рятуйте себе і цих бідних, введених в оману грішників від цього жахливого кінця свого існування.

Ви не маєте багато часу.

Нехай молитва за ці душі розпочнеться сьогодні.

Ваш Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •