Spiritual jealousy is a terrible thing

Monday, December 12th, 2011 @ 19:00

My dearest daughter, spiritual jealousy is a terrible thing and afflicts many of My visionaries.

It also afflicts those followers of Mine who feel isolated and somewhat disappointed when I choose certain souls to help Me save humanity. Instead, they must know that I love all of them equally.

How it breaks My Heart when chosen souls, especially, feel threatened by other chosen souls.

Each soul I choose is given a different task and asked to follow various paths. The common denominator is always the same. I desire that all of My visionaries, seers and prophets, undertake a Sacred Mission to save souls.

I use different souls, humble of heart, to achieve My aims.

Satan will always try to turn the hearts of My chosen souls by taunting them. He knows how to touch a raw nerve in their souls by telling them that other chosen souls are more important than they are.

After that he creates a feeling of hurt in their hearts, and jealousy. This means that instead of loving one another and keeping in a state of grace, they are tempted to look down on each other. In many cases they immediately dismiss each other and allow the sin of pride to invade their souls.

So many of My followers not only dislike my chosen visionaries and seers, they can treat them with contempt, just the way in which I, too, was treated by the self-righteous Pharisees.

During My time on Earth they probed and probed every Word, which came from My Lips. Every cunning challenge was presented to trip Me up, so they could prove I was a liar. So too will My modern day prophets and visionaries be treated.

Satan torments those followers of Mine by planting doubts in their minds about My messengers, because he wants to discredit My Holy Word. That is his goal.

Pray hard that each of you may be given the graces to respect My Word through the pen of My precious seers.

Visionaries – never fall into the trap of succumbing to spiritual jealousy. It is unbecoming and pierces My Heart like a sword.

Love one another.

Show respect and honour for each other in My Name.

That is the most important lesson.

If you find this difficult to do, then all other works for Me will be pointless.

Your Teacher and Saviour

Jesus Christ

 

279. Духовна заздрість є жахливою річчю

понеділок, 12 грудня 2011 р., 19:00

Моя найдорожча дочко, духовна заздрість є страшною річчю, яка вражає багатьох Моїх візіонерів.

Вона також вражає і тих Моїх послідовників, які відчувають себе ізольованими і дещо розчарованими, коли Я вибираю певні душі, щоб допомагали Мені рятувати людство. Натомість вони повинні знати, що Я всіх їх люблю однаково.

Як це розбиває Моє Серце, коли, зокрема, вибрані душі відчувають загрозу з боку інших вибраних душ.

Кожна душа, яку Я вибираю, отримує різне завдання і Я прошу їх іти різними шляхами. Спільний знаменник завжди однаковий. Я бажаю, щоб всі Мої візіонери, провидці і пророки взяли на себе Священну Місію по спасінню душ.

Я використовую різні душі, смиренні серцем, для досягнення Моїх цілей.

Сатана завжди буде намагатися відвернути серця Моїх вибраних душ, глузуючи з них. Він знає, як зачепити за живе в їхніх душах, кажучи їм, що інші вибрані душі є важливіші за них.

Після цього він викликає в їхніх серцях почуття образи і заздрості. Це означає, що замість того, щоб любити один одного і перебувати в стані Благодаті, вони є спокушені зверхньо споглядати один на одного. У багатьох випадках вони відразу ж відкидають себе взаємно і дозволяють гріху гордині вторгнутися до своїх душ.

Так багато Моїх послідовників не тільки не люблять Моїх вибраних візіонерів і провидців, вони можуть ставитися до них зневажливо, так само як і до Мене ставилися самовпевнені фарисеї.

Під час Мого перебування на землі вони досліджували і досліджували кожне Слово, яке виходило з Моїх Уст. Кожен хитрий виклик був представлений, щоб підставити Мені підніжку, щоб вони могли довести, що Я брехун. Так само будуть ставитися до Моїх сучасних пророків і візіонерів.

Сатана мучить Моїх послідовників, прищеплюючи в їхньому розумі сумніви щодо Моїх візіонерів, тому що він хоче дискредитувати Моє Святе Слово. Це є його метою.

Моліться наполегливо, щоб усім вам були уділені Благодаті поважати Моє Слово через перо Моїх дорогоцінних візіонерів.

Візіонери, ніколи не потрапляйте в пастку піддатися духовній заздрості. Це є негідним і пронизує, наче меч, Моє Серце.

Любіть один одного.

Проявляйте повагу і пошану один до одного в Моє Ім’я.

Це є найважливішим уроком.

Якщо ви вважаєте це заважким до виконання, тоді вся інша праця для Мене буде позбавлена сенсу.

Ваш Вчитель і Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •