God the Father: Promise of Immunity for those who reject Jesus

Sunday, December 11th, 2011 @ 15:30

My precious daughter, thank you for responding to this important calling from the Heavenly Realm when I asked you to accept the Mystical Union with My precious Son, Jesus Christ.

I Am Present in My Son, Jesus, as He is in Me, united with the Love of the Holy Spirit. Your soul, therefore, is now entwined with Mine and everything will become much clearer to you.

My child, you are being moulded into the creature I so desire, so that you will be made worthy in full for this Divine Mission. Tears of Divine intervention were given to you so you could recognize instantly this new, unexpected calling. Now that you have shed your tears, cry no more for only happiness will reign in your soul from now on.

My daughter, it saddens Me that no one recognizes Me any more in the world. Many have forgotten Me completely. I mean nothing to so many of My children.

You must help Me, daughter, when I manifest My Presence, so that I Am recognized through prayer.

Please pray that the whole of humanity will accept the Gift of New Life, which will now be given to them by My beloved Son, Jesus Christ.

No one truly understands My concern for those souls who reject Me or the Existence of the Saviour I sent into the world.

These poor souls, so full of logical explanations used to arrogantly dismiss My Existence, are lost to Me at this time. Their only salvation – as many will reject the offer of Divine Mercy during The Warning – will be through the prayer of those children who love the Father.

So many, who do not accept Me, still know very little about Me. I Am a God of Paternal Love, a heavenly Father Who watches over each child of Mine, the strong, the weak, the sick, the good and the wicked. No one is excluded from My infinite Love, no matter how black their soul is.

I urge you, children, to pray to Me in the Name of My Son, in atonement for all the sins of mankind.

My Son will envelop the whole of humanity now and when the Illumination of Conscience is past your prayers are truly needed at that stage. Your prayers, children, will help save those people who will defiantly continue to reject the Mercy My Son will show them.

My solemn promise, children, is that all those of you who call on Me, on behalf of My beloved Son, Jesus Christ, to save your brothers and sisters, that they will be granted immediate immunity. Special graces will be given to each of you who pledges a full month of prayer for their souls. Here is what I request you to say:
(Note of Clarification: the immunity will be granted to those for whom you pray.)

Crusade Prayer (13) Prayer calling for immunity

O heavenly Father, through the Love of your beloved Son, Jesus Christ whose Passion on the Cross saved us from sin, please save all those who still reject His Hand of Mercy.

Flood their souls, dear Father, with Your token of Love.

I plead with You heavenly Father, hear my prayer and save these souls from eternal damnation.

Through Your Mercy allow them to be the first to enter the New Era of Peace on Earth.

Amen.”

Your heavenly Father

God the Most High

 

278. Бог Отець: Обітниця захисту для тих, які відкидають Ісуса

неділя, 11 грудня 2011 р., 15:30

Моя дорогоцінна дочко, дякую тобі за відповідь на цей важливий заклик з Небесного Царства, коли Я попросив тебе прийняти Містичне Єднання з Моїм дорогоцінним Сином, Ісусом Христом.

Я присутній в Моєму Сині, Ісусові, так само як Він присутній в Мені, з’єднаний Любов’ю Святого Духа. В зв’язку з цим твоя душа зараз переплетена з Моєю і все стане набагато зрозумілішим для тебе.

Моя дитино, ти в цей час формуєшся як особа, якої Я так сильно прагну, щоб змогти вчинити тебе повністю гідною цієї Божественної Місії. Сльози Божого втручання були дані тобі, щоб ти відразу могла розпізнати це нове, несподіване покликання. Тепер, коли ти пролила свої сльози, не плач більше, бо відтепер у твоїй душі буде панувати тільки щастя.

Моя дочко, Мене засмучує те, що ніхто більше не розпізнає Мене у світі. Багато забули про Мене цілковито. Для так багатьох Моїх дітей Я нічого не значу.

Ти повинна допомогти Мені, дочко, коли Я виявляю Свою Присутність, щоб Мене розпізнали через молитву.

Будь ласка, моліться, щоб все людство прийняло Дар Нового Життя, який зараз буде даний їм Моїм улюбленим Сином, Ісусом Христом.

Ніхто не розуміє по-справжньому Мого занепокоєння за ті душі, які відкидають Мене або Існування Спасителя, якого Я послав у світ.

Ці бідні душі, сповнені логічних пояснень, яких вживають, щоб зарозуміло відкинути Моє Існування, є загубленими для Мене в цей час. Їхнє єдине спасіння, оскільки багато відкинуть Дар Божого Милосердя під час Попередження, буде через молитву тих дітей, які люблять Отця.

Так багато тих, які не приймають Мене, все ще дуже мало знають про Мене. Я Є Бог Батьківської Любові, Небесний Отець, Який чуває над кожною своєю дитиною: сильною, слабкою, хворою, доброю чи злою. Ніхто не є виключений з Моєї нескінченної Любові, незалежно від того, якими чорними є їхні душі.

Я закликаю вас, діти, молитися до Мене в Ім’я Мого Сина на переблагання за всі гріхи людства.

Мій Син огорне зараз усе людство і коли Просвітлення Сумління промине, ваші молитви на тому етапі будуть дійсно необхідними. Ваші молитви, діти, допоможуть врятувати тих людей, які і надалі будуть вперто відкидати Милосердя, яке виявить їм Мій Син.

Моя урочиста обітниця, діти, для усіх вас, які взиваєте до Мене в Ім’я Мого улюбленого Сина Ісуса Христа за порятунок ваших братів і сестер полягає в тому, що їм буде надано негайний захист. Особливі Благодаті буде надано кожному з вас, хто зобов’яжеться цілий місяць молитися за їхні душі.

Ось що Я прошу вас відмовити:

[Пояснення: захист буде наданий тим, за кого ви молитеся]

Молитва Хрестового Походу [13]

Молитва взивання про захист

О Небесний Отче, через Любов Твого улюбленого Сина, Ісуса Христа, чиї Страсті на Хресті врятували нас від гріха, будь ласка, врятуй усіх тих, які продовжують відкидати Його Руку Милосердя.

Наповни їхні душі, дорогий Отче, знаком Твоєї Любові.

Я благаю Тебе, Небесний Отче, почуй мою молитву і врятуй ці душі від вічного прокляття.

Через Своє Милосердя дозволь їм в числі перших увійти в Нову Еру Миру на землі.

Амінь.

Ваш Небесний Отець

Бог Всевишній

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •