Prophets to prepare for My Second Coming

Saturday, December 3rd, 2011 @ 20:45

My dearest beloved daughter, it is with great dismay that I watch those followers of Mine who reject My Most Holy Word through these Messages. How this saddens Me.

I ask My children everywhere to pray for those who reject God in their lives. However, I also urge prayer for those followers of Mine who have ignored or forgotten that My Second Coming will happen and that it cannot be stopped. This is an important Event and all of you must be prepared for it.

Prophets were sent into the world to herald My birth. Prophets were sent also by My Father to prepare souls for salvation, right from the beginning. Prophets are now being sent into the world to prepare mankind for My Second Coming.

Wake up, all of you who profess to know Me. If you know Me, then recognize My Voice when I call out to your hearts. So many not only reject these Messages, but reject Me too.

Let those who so quickly condemn Me, by denying My pleas given to the whole world through these Messages, understand this.

By turning your back stubbornly on My Word given to you now, you are denying Me the prayers I so badly need from you at this time. You, of all people, who profess to know Me, hear what I have to say to you.

Your cruelty pierces My Heart. Your lack of generosity means that your prayers are not being offered as they should be for the salvation of souls.

Where is your humility and why do you disguise your distaste for My Holy Word with a false humility?

You must invoke My Holy Spirit to guide you to Me, so that you will work for Me with complete love in your hearts.

Never be boastful of your knowledge of Scriptures. Never use your knowledge of My Teachings to humiliate another. Never slander, abuse, look down on others, or mock them in My Name. For when you do this you offend Me greatly.

Wake up, children. Prepare your souls and be generous of spirit, for the time is short now.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

272. Пророки для підготовки до Мого Другого Пришестя

cубота, 3 грудня 2011 р., 20:45

Моя найдорожча, улюблена дочко, з великою тривогою Я спостерігаю за тими Моїми послідовниками, які відкидають Моє Найсвятіше Слово, що дається у цих Посланнях. Як це засмучує Мене.

Я прошу Моїх дітей в усьому світі молитися за тих, які відкидають Бога в своєму житті. Однак Я також закликаю молитися за тих Моїх послідовників, які проігнорували або забули, що Моє Друге Пришестя відбудеться і що його не можна зупинити. Це важлива Подія і всі ви повинні бути до неї підготовленими.

Пророки були послані у світ, щоб сповістити про Моє Народження. Пророки були послані також Моїм Отцем для того, щоб від самого початку готувати душі до спасіння. Пророки зараз посилаються у світ, щоб підготувати людство до Мого Другого Пришестя.

Прокиньтеся усі ви, які стверджуєте, що знаєте Мене. Якщо ви Мене знаєте, то розпізнаєте Мій Голос, коли Я взиваю до ваших сердець. Так багато не тільки відкидають ці Послання, але також відкидають і Мене.

Нехай ті, які так швидко засуджують Мене, відкидаючи Мої благання, дані усьому світові через ці Послання, зрозуміють наступне.

Вперто відвертаючись від Мого Слова, яке вам дається, ви відмовляєте Мені в молитвах, яких Я так сильно потребую від вас у цей час. Ви, усі люди, які кажете, що знаєте Мене, послухайте, що маю вам сказати.

Ваша жорстокість пронизує Моє Серце. Брак добродушності з вашого боку призводить до того, що ваші молитви не є належно пожертвувані за спасіння душ.

Де ваше смирення і чому ви замаскували свою неприязнь до Мого Святого Слова за фальшивим смиренням?

Ви повинні закликати Мого Святого Духа, що Він привів вас до Мене, щоб ви працювали для Мене з досконалою любов’ю у своїх серцях.

Ніколи не хваліться своїм знанням Писань. Ніколи не використовуйте своїх знань Мого Вчення, щоб принизити інших. Ніколи не обмовляйте, не ображайте, не дивіться зверхньо на інших, і не насміхайтеся над ними в Моє Ім’я. Тому що, коли ви це робите, ви сильно ображаєте Мене.

Прокиньтеся діти. Приготуйте свої душі і будьте щедрими духом, бо часу залишилось обмаль.

Ваш улюблений Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •