My Mercy covers all races, colours, religions

Friday, December 2nd, 2011 @ 23:35

My dear daughter, keep strong and think of the good news, in that My Mercy will bring most of My cherished children back into the Bosom of My Sacred Heart.

Those poor, unfortunate souls who have pledged their lives to wickedness need your suffering so that they can be saved. While this is extremely difficult to understand and from a human point of view, very hard to take in, you must trust Me. Your own suffering and that of My devoted followers goes towards the salvation of souls. None of it is wasted. This sacrifice is a gift to Me. Remember, suffering also eases My burden.

Weary from My own suffering, My daughter, I look forward to embracing My children finally, as one with My Eternal Father.

Think of it like this. When any loved member of a family emigrates and returns home after many years, how much excitement there is, how much rejoicing. Think of the longing a parent has for a son or daughter they have not seen for many years and how much the reunion means.

I love all of you, children, with an abiding passion. I Am looking forward to our reunion, when I can embrace each one of you tightly in My Arms and hold you close to My Heart. My family is ready to reunite at last, for the first time since Paradise was created for Adam and Eve.

I pour out My Love and Mercy, so that it covers all My children in every corner of the world, covering all races, all colours, all religions and all sinners.

Await this great moment in time. Finally the wretched hatred, suffering, unease, mistrust, greed, violence and other evil will disappear for good. Imagine what this will be like, children, a new wonderful Era of Love and Peace in the world.

Let no one miss this life of eternal happiness. Would you wish for any of your brothers or sisters not to be included? For if they weren’t they would suffer eternal darkness in the fires of Hell for eternity. Remember that, children. Eternity. There can be no going back after then.

Pray that all souls can inherit this Paradise. Pray for those souls you are personally concerned for. Pray for all souls.

Your Jesus

Saviour & Redeemer of all Mankind

 

270. Моє Милосердя охоплює усі раси, кольори і релігії

п’ятниця, 2 грудня 2011 р., 23:35

Моя дорога дочко, будь сильною і думай про хороші новини, оскільки Моє Милосердя поверне більшість Моїх улюблених дітей в Лоно Мого Пресвятого Серця.

Ті бідні, нещасні душі, які присвятили своє життя злу, потребують ваших страждань, щоб вони могли бути врятованими. Хоча це надзвичайно важко зрозуміти, і з людської точки зору дуже важко засвоїти, ви повинні довіряти Мені. Ваші власні страждання і страждання Моїх відданих послідовників спрямовані на спасіння душ. Ніщо з цього не витрачається на даремно. Ця жертва є Даром для Мене. Пам’ятайте, страждання також полегшує Мій тягар.

Втомлений від Моїх власних страждань, Моя дочко, Я з нетерпінням чекаю, щоб нарешті обійняти Моїх дітей як одне ціле з Моїм Предвічним Отцем.

Подумайте про це так. Коли будь-хто з близьких членів сім’ї емігрує і повертається додому через багато років, скільки хвилювання, скільки радості. Подумайте про тугу батьків за сином чи донькою, яких вони не бачили багато років і як багато значить ця зустріч.

Я люблю вас усіх, діти, з незмінною ревністю. Я з нетерпінням чекаю нашої зустрічі, коли зможу міцно обійняти кожного з вас у Своїх Обіймах і притиснути до Мого Серця. Моя сім’я готова нарешті возз’єднатися, вперше відтоді, як був створений Рай для Адама і Єви.

Я виливаю Свою любов і милосердя, щоб вони охопили всіх Моїх дітей в кожному куточку світу, охоплюючи людей всіх рас, кольору шкіри, релігій і всіх грішників.

Очікуйте на цей великий момент в часі. Нарешті жахливі ненависть, страждання, занепокоєння, недовіра, жадібність, насильство та інше зло зникнуть назавжди. Уявіть, якою вона буде, діти, нова дивовижна Ера Любові і Миру в світі.

Не дозвольте нікому втратити цього життя вічного щастя. Чи ви б хотіли, щоб будь-хто з ваших братів або сестер не був включений? Бо якщо б вони не були включені, вони б вічно страждали від вічної темряви у вогні пекла. Пам’ятайте про це, діти. Вічно. Після цього не може бути ніякого шляху назад.

Моліться, щоб всі душі могли успадкувати цей рай. Моліться за ті душі, про які ви особисто турбуєтеся. Моліться за всі душі.

Ваш Ісус

Спаситель і Відкупитель всього людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •