The Warning to Mankind to understand the truth

Tuesday, December 7th, 2010 @ 03:15

Yes, My beloved daughter, I Am back. Write this. You, My daughter, having turned your back on Me, by denying the Truth, will now help Me lead My people back to the Light, the Light of the Truth.

No man will be denied the chance, by Me, to see the Truth of God. They will be shown Mercy by the Gift of proof to be given to them that I Exist. They will be given this Gift when, during The Warning, they will finally know the Truth. Sadly, not all will turn, even at that stage, towards Me or My Father’s Eternal Kingdom.

My daughter, I have not communicated with you for a number of days. This was deliberate. The time afforded you was to allow you to digest, carefully, the content of My Messages.

You will know by now that these Messages come from Me and they all deal with very important issues. I think you can now discern the Truth of My Teachings, from that of your imagination. My daughter, you can see, now, the hurt and despair I feel when you witness, almost daily, the frustration that I, and My Eternal Father, feel at the attitudes of this sad, empty and disbelieving world.

Not only do the disbelievers cause you pain, but through the gifts and graces that I have given you, you also see the confusion that exists, even in the minds of My followers. They too are not easily convinced by the Truth, when it is given to them as a Gift of Love from Me, through My prophets.

What a long winding road this is for My children, when striving towards the Truth and the promises that I have given them. Looking at My children, every day, in person, on the street, on TV, in the media and amongst your neighbour, you see them through My Eyes now. What do you see – total oblivion to the spiritual world and a lack of real purpose in their lives, a sense of hopelessness, despite the attractions of worldly pursuits.

My children do not realise it now, but they are going through a cleansing. This purification, where they are experiencing an acute sense of emptiness, due to lack of material goods, has been allowed by Me. Yet it has all been caused by the greed of mankind. By allowing people the right to their own free will, then they, the evil perpetrators of the collapse of the banking system worldwide, will continue with their cunning deceit.

I have allowed My people, the innocent victims, to undergo this cleansing. It is very important that they do, because the hardships that they endure will help cleanse their souls.

Very soon, as material goods become less and harder to attain, they will see life in a deeper way. Simplicity will help open their eyes to the Truth, the Truth of what is really important. Without this purification, when My children are permitted to suffer for the sake of their souls, they cannot and will not become closer to My Heart.

Stripped bare of the material goods, for which they held such an idolatry obsession in the past, they will turn back to the Truth. With clarity they will see the love in each other’s souls. So too will they very quickly see the evil, in all its ugly glory, in those who follow the lure of self-obsession and greed. They will now view these people, who are given credence in the media, as being those one should look up to and admire, in the same way in which I view them. That is, with utter despair and sadness.

Go, now, My daughter and understand your task with clear eyes. You now know the Truth. You no longer doubt. Spread the Truth of salvation, as soon as possible, to afford people the chance of Redemption, before the Great Warning.

Your beloved Saviour

Jesus Christ

 

25. Попередження людству зрозуміти правду

вівторок, 7 грудня 2010 р., 03:15

Так, Моя улюблена дочко, Я повернувся. Пиши наступне. Ти, Моя дочко, відвернулася від Мене, заперечуючи Правду, а тепер допоможеш Мені допровадити Мій народ назад до Світла, Світла Істини.

Жодна людина не буде позбавлена Мною можливості побачити Істину Бога. Їм буде показане Милосердя через Дар доказу, що Я Існую, який буде надано їм. Їм буде дано цей Дар, коли під час Попередження вони нарешті дізнаються Правду. На жаль, не всі повернуться до Мене чи до Вічного Царства Мого Отця навіть на цьому етапі.

Моя дочко, Я не спілкувався з тобою протягом декількох днів. Це було навмисно. Час, наданий тобі, був для того, щоб дозволити тобі ретельно засвоїти зміст Моїх Послань.

Ти будеш зараз знати, що ці Послання походять від Мене і всі вони стосуються дуже важливих питань. Я думаю, ти можеш зараз відрізнити Правду Мого Вчення, від тієї, що від твоєї уяви. Моя дочко, ти можеш бачити зараз біль і відчай, які Я відчуваю, коли ти бачиш майже щодня розчарування, яке Я і Мій Предвічний Отець відчуваємо щодо цього сумного, порожнього і невіруючого світу.

Не тільки невіруючі завдають тобі болю, але завдяки Дарам і Ласкам, які Я дав тобі, ти також бачиш плутанину, яка існує навіть в розумі Моїх послідовників. Їх також нелегко переконати в Істині, коли вона дається їм в якості Дару Любові від Мене через Моїх пророків.

Який це довгий звивистий шлях для Моїх дітей, коли вони прагнуть до Істини і обіцянок, які Я дав їм. Дивлячись на Моїх дітей кожного дня, особисто, на вулиці, по телебаченню, в засобах масової інформації і серед своїх ближніх, ти бачиш їх зараз Моїми Очима. Те, що ти бачиш – це повне забуття про духовний світ і відсутність реальної мети в своєму житті, почуття безнадійності, незважаючи на привабливість світських пошуків.

Мої діти не усвідомлюють цього зараз, але вони проходять через очищення. Це очищення, де вони відчувають гостре відчуття порожнечі через відсутність матеріальних благ, було дозволено Мною. Але все це було спричинено жадібністю людства. Дозволивши людям право на їхню власну волю, вони, злі виконавці краху банківської системи в усьому світі, продовжать свій хитрий обман.

Я дозволив Своєму народу, невинним жертвам, пройти через це очищення. Це дуже важливо, щоб вони пройшли його, тому що труднощі, які вони переносять, допоможуть очистити їхні душі.

Дуже скоро, коли матеріальних благ стане менше і їх буде важче здобути, вони побачать життя глибше. Простота допоможе їм відкрити очі на Правду, Правду про те, що є дійсно важливим. Без цього очищення, коли Моїм дітям дозволено страждати задля своїх душ, вони не зможуть стати і не стануть ближче до Мого Серця.

Позбавлені матеріальних благ, до яких вони мали в минулому таку ідолопоклонську одержимість, вони повернуться до Правди. Вони будуть з ясністю бачити любов в душах один одного. Так само вони дуже швидко будуть бачити зло в усій його потворній славі в тих, хто іде слідом за спокусою самоодержимості і жадібності. Вони тепер будуть бачити цих людей, яким довіряють в засобах масової інформації як тим, на кого варто рівнятися і ким варто захоплюватися, так само як Я бачу їх. Тобто з цілковитим відчаєм і смутком.

Іди зараз, Моя дочко, і зрозумій з ясним поглядом своє завдання. Ти зараз знаєш Правду. Ти більше не сумніваєшся. Поширюй Правду про спасіння якомога швидше, щоб надати людям шанс на спокутування перед Великим Попередженням.

Твій улюблений Спаситель
Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •