My Word is not rejected out of fear, but because of sin of pride

Monday, November 14th, 2011 @ 20:15

My dearly beloved daughter, why is that people complicate My Teachings? So many of My children misunderstand and underestimate My great Mercy. Despite the number of times I promise My children forgiveness for their sins they are still afraid that I cannot forgive all sin, no matter how grievous the sin.

Evil in the world is caused by the hatred that Satan has for mankind. Those poor, deluded sinners who slavishly follow the path of deceit are My beloved children. I love each of them and I will continue to love them despite their darkness of soul. My Love is everlasting and will never die when it comes to all souls. I Am ready to completely forgive and embrace all. I Am prepared to do everything to bring all sinners back into My fold no matter how they offend Me.

Satan will be stopped from stealing such souls, but it will only be when the shield of pride is discarded by sinners, that they can turn to Me and become part of My cherished family again. Do not misunderstand. I can only bring souls closer to Me. I cannot force them to love Me. I cannot force them to want to enter My Kingdom of Paradise. They will have to accept My Hand of Reconciliation first, through their own free will.

I Am, as I have told you, My daughter, time and time again, a God of Mercy first. My Justice will materialise, but only when every exhaustive measure has been taken to save every single soul on Earth.

My daughter, this Work was never going to be easy for you. Because I have given you this holy task of such magnitude, it will require tremendous strength on your part. You are made to be strong. You have been trained for this Work since you came from your mother’s womb. All your responses to My most holy instructions have been according to My divine plan for humanity. It is because you are in union with Me – Have you forgotten this? – that you will suffer the same rejection, that I had to endure during My time on Earth. This same rejection by those who boast of their intellectual knowledge of My Teachings, in order to reject these Messages of Mine, witnessed by you in the world today. Those souls, stuffed with pride and their self proclaimed knowledge of Holy Scripture, fail to understand this.

My Teachings are very simple. Add in all the fine language and prose you like, the Truth remains as it always has been. Love one another as I love you. It will be only when you show respect for each other and love one another that you can truly proclaim My Word.

So much confusion exists, My daughter. So much terror and fear instilled in My children about their future. If only souls would calm down and pray for Mercy, then their prayers would be answered. Disasters will and can be mitigated. Keep hope alive in your souls, children. Never get bogged down with judging each other and certainly never do this in My Name.

Who dares to judge another through ridicule, in the name of Christianity, will have to face Me. He who sins against My prophets will also have to answer to Me. My Word is not rejected out of love. My Word is not rejected out of fear. No, it is rejected because of the sin of pride.

Your Saviour

Jesus Christ

 

248. Моє Слово відкидається не через страх, а через гріх гордині

понеділок, 14 листопада 2011 р., 20:15

Моя ніжно улюблена дочко, чому ці люди ускладнюють Моє Вчення? Так багато Моїх дітей неправильно розуміють і недооцінюють Моє Велике Милосердя. Не дивлячись на те, що Я багато разів обіцяв Моїм дітям прощення їхніх гріхів, незалежно від того, наскільки важким є їхній гріх – вони продовжують боятися, що Я можу не пробачити їм усіх гріхів.

Зло у світі є викликане ненавистю, яку сатана має до людства. Ті бідні, обмануті грішники, які по-рабськи ідуть шляхом обману, є Моїми улюбленими дітьми. Я люблю кожного з них і буду продовжувати їх любити, незважаючи на темряву у їхніх душах. Моя Любов є вічною і ніколи не помре, коли йдеться про всі душі. Я готовий повністю пробачити і обійняти усіх. Я готовий зробити все, щоб повернути усіх грішників до Моєї кошари, незалежно від того, як вони Мене образили.

Сатана буде зупинений від викрадання таких душ, але це станеться тільки тоді, коли щит гордині буде відкинутий грішниками, так що вони зможуть звернутися до Мене і знову стати частиною Моєї заповітної родини. Зрозумійте Мене правильно. Я можу лише наблизити душі до Себе. Я не можу змусити їх любити Мене. Я не можу змусити їх захотіти увійти до Мого Царства – Раю. Найперше вони повинні з власної вільної волі прийняти Мою Руку Примирення.

Так як Я вже багато разів тобі казав, Моя дочко, Я Є найперше Богом Милосердя. Моя Справедливість здійсниться, але лише тоді, коли вичерпаються усі засоби, застосовані для порятунку кожної душі на землі.

Моя дочко, для тебе ця Праця ніколи не буде легкою. Бо Я дав тобі це святе завдання в такому масштабі, що це вимагатиме від тебе величезних зусиль. Ти створена, щоб бути сильною. Ти готувалася до цієї Праці з тих пір, як вийшла з утроби матері. Всі твої відповіді на Мої пресвяті вказівки були відповідно до Мого божественного плану для людства. Це тому, що ти в союзі зі Мною – Ти забула про це? – ти будеш страждати від того ж самого відкинення, яке довелося перенести Мені під час Мого життя на землі. В сьогоднішньому світі ти є свідком того самого відкинення через тих, які хваляться своїми інтелектуальними знаннями Мого Вчення, щоб відкинути Мої Послання. Ці душі, наповнені гордістю і своїм самопроголошеним знанням Святого Письма, не можуть зрозуміти цього.

Моє Вчення дуже просте. Додайте до нього будь-яку вишукану мову і прозу, яка вам подобається, але Істина залишається такою, якою вона була завжди. Любіть один одного, як Я люблю вас. Тільки тоді, коли ви будете проявляти повагу один до одного і любити один одного, ви зможете по-справжньому проголошувати Моє Слово.

Так багато плутанини існує, Моя дочко. Стільки жаху і страху вселилося в Моїх дітей щодо їхнього майбутнього. Якщо б тільки душі заспокоїлися і молилися про Милосердя, то їхні молитви були б почуті. Катастрофи будуть і можуть бути пом’якшені. Зберігайте надію у своїх душах, діти. Ніколи не судіть один одного і, звичайно, ніколи не робіть цього в Моє Ім’я.

Хто наважиться судити інших в ім’я християнства через насмішки, тому доведеться постати переді Мною. Тому, хто грішить проти Моїх пророків, також доведеться відповісти переді Мною. Моє Слово не відкидається через любов. Моє слово не відкидається через страх. Ні, воно відкидається через гріх гордині.

Ваш Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •