Your moment of glory before My Eyes – your moment of salvation

Saturday, November 12th, 2011 @ 16:00

My dearly beloved daughter, separation from Me is painful, especially for those who know Me.

Once souls glimpse the Love I have for them, they then find the pain of separation hard to bear. This is even more pronounced when souls who profess to love Me, who, because of sin, find themselves in Purgatory after death.

While all souls in Purgatory go to Heaven eventually, the pain of being separated from Me is painful and distressing.

For many souls who believe in God the very mention of Hell brings torment into their hearts. Then for those who find that their souls need to be purified in the State of Purgatory, they also feel a wretchedness that is difficult to understand by those alive today.

Children, your time on Earth is so important because it is during this period that you should strive to purify your souls through fasting and penance. Use this time while you can to save your souls. To do this you must seek humility at all times to ensure that you become little in My Eyes. Only the little can pass through the narrowest gates of Paradise.

Welcome, therefore, the Gift of Purgatory presented to you during The Warning when you must be purified as penance for your sins. You will not have to wait, children, for death, to face this purification. You are blessed, children, for no scar of sin will remain on your souls. Then you can gain immediate access to the New Era of Peace I speak about. This is where all My children who seek forgiveness for their sins during The Warning will be taken.

Open your hearts and welcome Me when I come to you during the forthcoming Warning, when you will be able to embrace Me. Allow Me to hold you and to forgive you your sins. So you will become Mine in body, mind and soul, finally and with the total abandonment that I need from you.

This will be your moment of glory before My Eyes. Then you will be ready for the second stage when you will be able to join your brothers and sisters in the New Paradise on Earth, as it was created in the beginning by God the Creator of all things.

This will become your new and rightful home for 1,000 years. Await My arrival with love, hope and joy. There is nothing to fear. Rejoice. I come once again to save you from the enemy of mankind. This time his power is so weak that it will be difficult for him to snatch the souls of those who welcome Me with open arms during The Warning.

Your Jesus

Redeemer of Mankind

 

246. Ваш момент слави перед Моїми Очима – ваш момент спасіння

субота, 12 листопада 2011 р., 16:00

Моя ніжно улюблена дочко, розлука зі Мною є болісною, особливо для тих, які знають Мене.

Як тільки душі побачать ту Любов, яку Я маю до них, їм потім важко переносити біль розлуки. Це ще більше проявляється тоді, коли душі, які сповідують любов до Мене, після смерті через гріхи потрапляють в Чистилище.

Хоч усі душі в Чистилищі в кінцевому підсумку потрапляють до Неба, біль розлуки зі Мною є болісним і прикрим.

Для багатьох душ, які вірять в Бога, сама згадка про Пекло приносить муку в їхні серця. Тоді ті, які вважають, що їхні душі потребують очищення в Чистилищі, також відчувають нужденність, яку важко зрозуміти тим, які живуть сьогодні.

Діти, ваш час на землі є таким важливим, тому що саме під час цього періоду ви повинні домагатися того, щоб очистити свої душі через піст і покаяння. Використайте цей час, поки можете, щоб врятувати свої душі. Для того, щоб зробити це, ви повинні постійно шукати смирення, щоб забезпечити те, щоб  стати малими в Моїх Очах. Тільки малі можуть пройти через найвужчі ворота Раю.

Отже, вітайте Дар Чистилища, представлений вам під час Попередження, коли ви повинні очиститися в якості покути за свої гріхи. Вам не доведеться чекати, діти, смерті, щоб зіткнутися з цим очищенням. Ви благословенні, діти, бо на ваших душах не залишиться жодного шраму гріха. Тоді ви зможете отримати негайний доступ до Нової Ери Миру, про яку Я говорю. Саме туди будуть взяті усі Мої діти, які шукатимуть прощення за свої гріхи під час Попередження.

Відкрийте свої серця і привітайте Мене, коли Я прийду до вас під час майбутнього Попередження, коли ви зможете обійняти Мене. Дозвольте Мені обійняти вас і пробачити вам ваші гріхи. Так ви станете Моїми в тілі, розумі і душі, остаточно і з повним відреченням, якого Я потребую від вас.

Це буде ваш момент слави перед Моїми Очима. Тоді ви будете готові до другого етапу, коли ви будете в змозі приєднатися до своїх братів і сестер в Новому Раю на землі, яким він був створений на початку Богом Творцем всіх речей.

Він стане вашою новою і законною домівкою на 1000 років. Чекайте Мого прибуття з любов’ю, надією і радістю. Немає чого боятися. Радійте. Я приходжу ще раз, щоб врятувати вас від ворога людства. Цього разу його сила є настільки слабкою, що йому буде важко викрасти душі тих, які привітають Мене з розпростертими обіймами під час Попередження.

Ваш Ісус

Відкупитель людства

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •