Many will suffer the pain of Purgatory as a Penance

Wednesday, November 9th, 2011 @ 15:32

Hear My urgent plea, children, to consecrate yourselves to the Immaculate Heart of My dearly beloved Mother, at this time.

She, the Mediatrix of All graces, has been assigned to bring you to My Sacred Heart in order to save mankind from the ruination that awaits them should they fail to detach themselves from the works of Satan.
It is now urgent that all of you pray hard for the salvation of souls. All souls will come before Me and for many it will be difficult for them. Many will suffer the pain of Purgatory, but it will be their only route to eternal salvation. Far better to understand what this is like while alive on this Earth, than to experience this after death. When they endure this penance, these souls will be purified and fit to enter My New Paradise on Earth. Only pure souls will be able to enter. I must urge you to accept this Gift and face it with strength of mind, body, and soul. But know it and recognize it for what it is, a route to eternal life, a chance to understand My Divine Mercy.

It is time to prepare your souls now. When you have sought redemption for your sins before The Warning, you must pray for the others. They will need to be strong.

Pray My Divine Mercy Prayer every single day from now on, all of you. It will help save those poor souls who may die from shock, during this supernatural event. This will now be presented to the world shortly.

Never lose hope, children. Believe Me when I tell you that I love you. I bring you this Gift out of this Love.

Your loving Saviour

 

243. Багато страждатимуть від болю Чистилища в якості
покути

середа, 9 листопада 2011 р., 15:32

Почуйте Моє термінове благання, діти, щоб посвятити себе Непорочному Серцю Моєї ніжно улюбленої Матері в цей час.

Їй, Посередниці всіх благодатей, було доручено привести вас до Мого Найсвятішого Серця, щоб врятувати людство від загибелі, яка чекає на нього, якщо воно не зможе відірватися від діянь сатани.

Зараз необхідно, щоб усі ви ревно молилися за спасіння душ. Всі душі постануть переді Мною і багатьом буде важко. Багато страждатимуть від болю Чистилища, але це буде їхнім єдиним шляхом до вічного спасіння. Набагато краще зрозуміти, що це таке, живучи на цій землі, ніж пережити це після смерті. Пройшовши через ці муки, ці душі очистяться і стануть гідними увійти в Мій Новий Рай на землі. Тільки чисті душі будуть здатними увійти. Я повинен закликати вас прийняти цей Дар і зустріти його з силою розуму, тіла і душі. Але пізнайте його і визнайте його таким, яким він є – шляхом до вічного життя, шансом зрозуміти Моє Боже Милосердя.

Зараз настав час підготувати свої душі. Якщо ви шукали спокутування за свої гріхи перед Попередженням, тоді ви повинні молитися за інших. Вони потребуватимуть бути сильними.

Моліться Мою молитву [вервицю] до Божого Милосердя кожного дня відтепер, всі ви. Вона допоможе рятувати ті бідні душі, які можуть померти від шоку під час цієї надприродної події. Незабаром вона буде представлена світові.

Ніколи не втрачайте надії, діти. Вірте Мені, коли Я кажу вам, що люблю вас. Я приношу вам цей Дар з цієї Любові.

Ваш люблячий Спаситель

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •