Demonic Possession and the sin of Hatred

Sunday, November 6th, 2011 @ 18:30

My dearly beloved daughter, people do not understand that I relive My Crucifixion daily. The pain and suffering I endure is caused by the sins committed by people every second of the day. I endure moments of deep sorrow when I see those souls who offend Me greatly, through the sin of hatred.

Hatred is instilled in the hearts of many and comes about due to the infestation of Satan. Many people talk about demonic possession as if it is easy to identify. So many of My children are possessed by Satan. They do not have to be seen thrashing about for a demonic presence to be in place.

He, the enemy of mankind, uses his demons to attack My children. For those who are in darkness they become easy prey because they attract the evil presence.

Once possessed, children, it is very difficult to drag yourself away. These unfortunate children, will, through the cunning and manipulative infestation of the evil one, then infect other souls. And so it continues.

Evil is usually presented as being good. It will be hard to discern, except for this. The behaviour and deeds of an infested soul will never be humble in nature. They will never be generous of heart. They may seem generous, but there will always be a catch. This catch will always be about making demands on you, which do not sit comfortably.

Keep away from such souls. Pray for them. Do not allow them to suck you into sin. Be alert always to the deceiver, because he is everywhere in these times.

Always pray to keep such evil at bay. Prayer will weaken his grasp and his strength as well as protect you.

Think of Satan and his evil works as an infectious disease. Take every precaution to avoid coming into contact with those who carry the disease. Should you know that you have no choice, then arm yourself with Holy Water, the blessed crucifix and a Saint Benedictine medal. They will keep these demons at arm’s length.

These are the times, children, you must surround yourself and your home with objects, which are blessed. Many are embarrassed to be seen with such things, for fear they will be laughed at. These will offer you protection in your home and are a great comfort during prayer.

Remember the demon lives not just in Hell, but has now firmly established his reign on Earth. Prayer is the only thing that terrifies him and renders him impotent.

Prayer will sustain you, children, in the times ahead.

Your loving Saviour

Jesus Christ

 

241. Демонічна одержимість і гріх ненависті

неділя, 6 листопада 2011 р., 18:30

Моя ніжно улюблена дочко, люди не розуміють, що Я щодня наново переживаю Своє Розп’яття. Біль і страждання, які Я переношу, спричинені гріхами, що їх щосекунди чинять люди. Я переживаю хвилини глибокої скорботи, коли бачу ті душі, які сильно ображають Мене через гріх ненависті.

Ненависть прищеплюється в серця багатьох і виникає через зараження сатани. Багато людей говорять про демонічну одержимість, ніби це легко визначити. Так багато Моїх дітей одержимі сатаною. Не потрібно, щоб їх бачили, як вони метаються, щоб демонічна присутність була наявною.

Він, ворог людства, використовує своїх демонів, щоб нападати на Моїх дітей. Ті, які перебувають в темряві, стають легкою здобиччю, бо притягують до себе присутність зла.

Один раз впавши в одержимість, діти, дуже важко відтягнути себе від цього. Ці нещасні діти, завдяки хитрому та маніпулятивному зараженню злого духа, будуть потім заражати інші душі. І так буде продовжуватися.

Зло зазвичай подається як добро. Його буде важко розрізнити за винятком наступного. Поведінка і вчинки зараженої душі ніколи не будуть смиренними за своєю природою. Вона ніколи не буде щедрою серцем. Вона може здаватися щедрою, але завжди буде підступ. Цей підступ завжди буде полягати в тому, що вона буде висувати до вас вимоги, які не дають вам спокою.

Тримайтеся подалі від таких душ. Моліться за них. Не дозвольте їм втягнути себе в гріх. Будьте завжди насторожі до шахрая, бо він у ці часи є скрізь.

Завжди моліться, щоб тримати таке зло на відстані. Молитва послабить його хватку і його силу, а також захистить вас.

Думайте про сатану і його злі справи як про інфекційну хворобу. Вживайте всіх заходів обережності, щоб уникнути контакту з тими, які є носіями цієї хвороби. Якщо ви знаєте, що у вас немає вибору, то озбройтеся святою водою, освяченим розп’яттям і медальйоном святого Бенедикта. Вони будуть тримати цих демонів на відстані витягнутої руки.

Зараз такий час діти, що ви повинні оточити себе і ваші домівки посвяченими речами. Багато соромляться показуватися з такими речами, боячись, що над ними будуть сміятися. Вони нададуть вам захист у вашій домівці і будуть великою втіхою під час молитви.

Пам’ятайте, що демон живе не тільки в пеклі, але тепер міцно утвердився і на землі. Молитва – це єдине, що його лякає і робить безсилим.

Молитва буде підтримувати вас, діти, в часах, які надходять.

Ваш люблячий Спаситель

Ісус Христос

Поділитися в соціальних мережах
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •